Hälsa - en grogrund för livet

En god hälsa är en förutsättning för individens utveckling, förmåga och mående. Hälsan är både fysisk och psykisk, och allt hälsofrämjande arbete måste utgå från detta helhetsperspektiv. Individens förmåga att stärka sin egen hälsa är som störst i ett tidigt skede, innan sjukdomen är ett faktum. Vi vill att Linköpings kommun underlättar för individer och organisationer att göra nyttiga, hälsosamma val som förebygger såväl fysisk, som psykisk ohälsa.

Ångest, stress och depressioner är stora utmaningar och ökar i alla åldrar. Det finns ett starkt samband mellan dessa tillstånd och den fysiska hälsan. Deprimerade människor löper en ökad risk för att bli sjuka fysiskt. Fysisk sjukdom medför en belastning på individens psykiska hälsa. Det rör sig om ett samspel. Kommunen bör skapa möjligheter för ett hälsofrämjande arbete som stärker den psykiska hälsan och den inneboende förmågan hos individerna. Detta arbete kan bedrivas såväl av den enskilde som av olika typer av aktörer i samhället.

Social samvaro ger ett stabilt skyddsnät. Ofrivillig ensamhet förorsakar dåligt mående, försämrad hälsa och kan även leda till för tidig död. Så kallade generationsboenden skapar ökade kontaktmöjligheter och kan bidra till förbättrad livskvalitet och ökad livslängd. Äldre måste få fler möjligheter till goda samtal och kontakter. Valfrihet är en förutsättning för god hälsa. Samtidigt som förmynderi ska undvikas måste vi säkra ett skyddsnät för utsatta människor, som behöver samhällets stöd och hjälp.

God tillgång till fysisk aktivitet, hälsosam mat och en ren närmiljö är förutsättningar för att människor ska kunna bättra och behålla sin fysiska hälsa. Här är det viktigt att det finns en mångfald av föreningar och förbund som kan driva många olika aktiviteter, för alla individer. Naturligtvis måste det också finnas möjligheter för äldre att tillgodose sina behov av fysiska aktiviteter och social samvaro. Genom morötter för närodlad och nyttig mat, särskilt inom kommunal verksamhet, kan man förbättra möjligheterna till hälsosamma kostval.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Kommunen ska skapa möjligheter för skolor, arbetsplatser och äldreboenden att lära ut stress- och ångesthantering, och hur man tidigt kan känna igen och agera vid nedstämdhet.
  • Kommunalt stöd till föreningar skall bidra till jämställd idrottsmiljö. Det ekonomiska stödet till föreningar ska ge alla individer - oavsett kön, ålder och fysisk förmåga - likvärdiga möjligheter att delta i olika typer av fysisk aktivitet.
  • Fler privata aktörer ska kunna driva äldreboenden, för att skapa ökade möjligheter till kulturella, idrottsliga och andra hälsofrämjande aktiviteter. Äldre ska få större möjlighet att välja hur och med vem de vill bo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.