Integration – en tillväxtmöjlighet

En god integrationspolitik visar vägen in i det svenska samhället, genom att ta vara på nyanländas egna kunskaper, förmågor och ambitioner. Den lägger grunden för ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer, utan att principer om alla människors lika fri- och rättigheter utmanas, eller att mottagandet antar en cynisk och dehumaniserande karaktär. Centerpartiets målsättning med integrationen i Linköpings kommun är att invandrare så snart som möjligt får tillgång till arbetsmarknaden och att de organisationer som arbetar med flyktingmottagandet bedriver verksamheter förenliga med integrationens mål.

Linköping är en samlingspunkt för olika människor från hela världen. Vissa kommer för att undervisa på vårt universitet, andra för att driva företag och en del för att arbeta inom skogs- och lantbruket, eller inom industrin. Invandrare och nyanlända är inte en homogen grupp. De har olika utbildningsbakgrund, erfarenheter och kultur. Det är mycket viktigt att integrationen fungerar bra för alla, utan att för den delen generalisera och hantera skilda individer med samma metoder. Högutbildades kompetenser skall verifieras. Företagsamma individer ska få utrymme att realisera sina idéer. De som kan arbeta ska naturligtvis göra det. På så vis kommer all invandring löna sig både för kommunen och för de som kommer hit. Investeringar i integration bär en potential för ett välmående, större och starkare framtida samhälle.

Integrationen innebär också utmaningar. Arbetslösheten är en av de största, och en starkt bidragande orsak till att människor från olika grupper inte möts. Centerpartiet vill genomföra en lokal utbildnings- och jobbsatsning med intensivutbildning inom bristyrken. Genom denna satsning kommer fler i arbete och får därmed ett större socialt sammanhang. Vi vill att hela Linköping jobbar.

För de unga nyanlända är skolan den i särklass viktigaste aktören. Det är här eleven ska lära sig svenska och förbereda sig inför arbetslivet eller vidare studier. För att vi ska ha en väl fungerande integrationsprocess måste klasserna i skolan bestå av både människor som har svenska som modersmål och de som inte har det. I ljuset av detta är den nuvarande ordningen med allt för homogena skolklasser eller hela skolor ohållbar. Med den vardagsspråkliga träningen stärks förutsättningar för integration.

Bostadsområden som är segregerade leder till skolsegregation. Stadsplaneringen och Miljonprojektet från efterkrigstiden har lagt en grund för separation av människor, med resultat i form av kriminalitet, misstro och ohälsa. Arbetslöshet och utanförskap har också haft en starkt bidragande effekt. Svensk lag ska gälla i hela Sverige och för alla. När integrationen fallerar uppstår parallellsamhällen. Vi måste skapa möjligheter för dem som bor i de socioekonomiskt utsatta områdena att förbättra sina livsvillkor. Detta görs bäst genom ett lokalt förankrat och hållbart långsiktigt arbete mot integrationens mål. Ett arbete som ser till alla människors lika värde, som främjar jämställdhet och värnar demokratiska principer. Här handlar det om att låta lokala förmågor och föreningar gro och tillsammans med dem hitta lösningar som för människor framåt och uppåt.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Segregeringen skall brytas genom att diversifiera utbudet av boendeformer i alla områden, och på lång sikt bygga om Miljonprojekten.
  • En framgångsrik integration bygger på att hela Linköping jobbar. Vi vill genomföra en utbildnings- och jobbsatsning med intensivutbildning inom bristyrken.
  • Stöd som går till organisationer och föreningar skall vara villkorade och utdelas (helt eller dels) i syfte att uppnå integrationsmål, om aktörerna inte bedriver verksamhet enligt integrationsfrämjande riktlinjer skall de inte heller beviljas stöd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.