Miljö och klimat – en ansvarstagande kommun

Linköpings kommun ska erbjuda en hälsosam miljö, med en skräpfri natur, ren luft och rent vatten. Vi vill också att kommunen tar sitt ansvar och hjälper till i det långsiktiga arbetet med att skapa en grön och fossilfri framtid för kommande generationer.

Centerpartiet Linköping drev en gång igenom förslaget om att göra vår kommun koldioxidneutral till 2025. Trots insatser ser det inte ut som om detta mål nås i tid. Därför behöver arbetet med minskade utsläpp intensifieras. Det behövs ökad grön energiproduktion i form av sol, vind och vatten. Vi tror att en grön tillväxt, med tilltro till teknologi och innovationer, visar vägen mot en klimatsmart framtid. Här är entreprenörer och företagare av stor betydelse. Vissa industrier måste ta särskilt stora steg mot en koldioxidneutral framtid. Det gäller synnerligen flyget, där tekniska lösningar sakta minskat utsläppen, men mer måste göras. Med ett bättre och mindre krångligt företagsklimat kan denna och många andra industrier bli mycket mer miljövänlig genom innovation och nytänkande.

Biltrafiken bidrar inte enbart till växthuseffekten, den påverkar också vår närmiljö. Slitage av vägbeläggning och förbränningsmotorer avger skadliga partiklar och ohälsosamma flyktiga ämnen. Renare luft är eftersträvansvärd, för att stärka människors välmående och hälsa. Samtidigt är bilar nödvändiga för transporter av olika slag. Behovet av en fungerande biltrafik utesluter inte renare luft. Ojämnt trafikflöde är varken bra för miljön eller trafiken. Effektiva trafiklösningar gynnar alla. Vi tror att en bättre trafiklösning runt stadskärnan kommer även bilisterna till gagn, förutsatt att parkeringsplatser byggs ut. Då ökar framkomligheten för såväl fotgängare, som cyklister och kollektivtrafik, utan onödiga utsläpp från exempelvis stillastående bilar på tomgång. När innerstaden förtätas måste hänsyn tas till trafikflöden och avgaser.

Att bevara en ren närmiljö handlar också om att hindra utsläpp av skadliga ämnen - såsom mikroplaster - såväl som att återvinna material som redan finns i cirkulation. Ett helhetstänk för hanteringen av skadliga ämnen måste prägla kommunens verksamheter. För återvinning är tillgänglighet viktigt. Tidigare fanns strategiskt placerade återvinningsstationer så att inte varje hushåll tvingades köra långa sträckor med sitt avfall. Men ett stort antal återvinningsstationer har lagts ned. Vi vill att det åter skall finnas återvinningsstationer nära kommunens alla bostadsområden. På offentliga platser ska det finnas soptunnor för källsortering.

Rent vatten är inte bara viktigt för människor, utan även för djur och ekosystem. Fisken är beroende av öppna vattenvägar, där den kan vandra fritt. Rent vatten är en grundläggande förutsättning för livet, både på landet och i staden. Vi vill att det ska vara enkelt för människor att ta ansvar för miljön och klimatet, och göra goda, kloka val.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Kommunen ska vara pådrivande i arbetet med energieffektivisering och konvertering till grön energi, i samverkan med näringslivet och kommuninvånarna.
  • Möjligheterna till återvinning i kommunen ska öka genom fler återvinningsstationer och soptunnor för källsortering.
  • Trafikplaneringen ska effektiviseras med god avvägning mellan olika trafikslag för att uppnå bättre trafikflöden. Färre bilar i stadskärnan, bättre trafikflöden runt den och fler parkeringsplatser i dess utkant.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.