Trygghet och säkerhet – en beredskap i grunden

Vi vill att vår kommun ska kunna upplevas som trygg och säker att bo, leva och verka i. Säkerhet är mer än en känsla: det är ett uttryck för samhällets motståndskraft under kritiska påfrestningar. I en föränderlig tid med hot i form av klimatförändringar, terrorism, kriminalitet och främmande makt utgör kommunen en grund för att garantera sina invånares trygghet.

Den upplevda otryggheten har ökat och vissa våldsbrott har tilltagit i omfattning i Linköping. Blåljuspersonalen ska värnas och får inte bli offer för överfall och sabotage i utsatta områden. De som bor i sådana områden är naturligtvis också de som drabbas hårdast i sådant fall. Möten mellan människor skapar band, och personliga kontakter med polis och räddningstjänst kan motverka framtida angrepp med kommuninvånarnas hjälp. Därför vill vi att representanter för polis och räddningstjänst, i preventivt syfte, har återkommande kontakt och regelbundet besöker verksamheter och föreningar. En ung person som begår ett brott, även om det är ett mindre sådant, ska direkt bli inkallad till ett möte med föräldrar, skola och polis. Det minskar återfallen drastiskt och leder i längden till färre begångna brott. Fler områdespoliser bidrar också till en djupare samverkan mellan blåljuspersonal och invånarna. En genomtänkt utformning av bostadsområden bör skapa villkor för trygghet.

Vi har en nollvision för våld och förtryck i nära relationer och sexualiserat våld. Tyvärr förekommer fortfarande övergrepp i hem, på arbetsplatser och under festivaler. Det behövs långsiktigt förebyggande arbete bestående av information, utbildning och mobilisering av föreningslivet och de kommunala verksamheterna. Utövare av våld och förtryck ska hittas, rapporteras och straffas. Kommunen måste också utveckla sin egen beredskap för stöd till de som drabbats av detta. Me-too-rörelsens budskap måste genomsyra kommunal verksamhet: det är förövaren, inte den drabbade, som är problemet.

Säkerhet handlar om beredskap och att tidigt identifiera och förebygga hot. Terrorattacker har redan utförts i vårt land. Främmande makter använder i nuläget dataintrång för att spionera, desinformera eller på annat sätt påverka vår demokrati. Strategier för att bemöta sådana händelser måste ingå i kommunens säkerhetsarbete. Det behövs också ett

förebyggande arbete för att identifiera säkerhetsrisker - exempelvis radikalisering - och agera mot dem tidigt med lämpliga insatser.

Vår sammanflätning med resten av världen är en avsevärd tillgång i fredstid, men i händelse av krig kan kontakterna komma att brytas. Kommunen måste uppmuntra en inhemsk livsmedelsproduktion och energiförsörjning som möter samhällets basbehov.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Kontakterna och samverkan mellan blåljuspersonalen och medborgarna ska utvecklas.
  • Kommunens arbete med olika typer av hot mot samhället, samt beredskapsplanen för krissituationer, måste fortlöpande inventeras och revideras.
  • Kommunen ska se till att människor som är drabbade av våld, förtryck och övergrepp i nära relationer får adekvat stöd och hjälp, särskilt med stöd av frivilligorganisationer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.