Utbildning – en investering för framtiden

Alla barn har rätt att må bra, utveckla sina inneboende förmågor och att utmanas i sitt lärande. Skolan ska vara en trygg plats som förmedlar kunskap och stödjer eleverna att utvecklas till kunniga, engagerade och demokratiskt sinnade medborgare. Alla elever ska utmanas att nå ännu längre och lärarna ska få vara de professionella kunskapsförmedlare som de är utbildade för att vara. Skolorna i vår kommun har olika förutsättningar och behov, och behöver olika åtgärder för att nå längre. Beslut om prioriteringar ska ligga nära dem som berörs: hos skolledning, lärare, och elever. Skolor ska själva få besluta huruvida de behöver förstärka biblioteket, anställa en kurator eller något annat. Vid behov och lärarbrist ska skolorna kunna ta in ämneskompetent personal för att fylla luckorna. Ett effektivt ledarskap i skolan kräver en kompetent skolledning.

Skolan ska vara jämställd och likvärdig och ska utjämna de skillnader som beror på elevernas olika förutsättningar, utan att för den delen begränsa eller hindra de högst presterande. Integration börjar i skolan när elever från olika miljöer och med olika villkor möts och lär känna varandra. Då stärks möjligheterna att skapa integration i samhället i stort.

Eleverna har rätt till bra lokaler och ytor. Prognoserna för elevtillväxten är tydliga med att vi behöver bygga nya skolor nu. Vi vill prioritera funktion framför skrytbyggen för att få fram lokaler i tid och med rimlig ekonomi.

Maten som eleverna äter i skolan är viktig för hälsan och påverkar utveckling, mående och prestationer. Mer av skolmaten ska komma från lokala producenter och mer ska tillagas på skolan. Detta gynnar eleverna och samtidigt lokala företagare, klimatet, och även vår krisberedskap i och med att en större självförsörjningsförmåga byggs upp. Livsmedelsförsörjningen är en allt viktigare samhällsfunktion och kunskap om denna gynnas genom praktisk tillämpning minst lika väl som inläsning. Även mellanmål och snacks spelar roll för hälsan. För mycket socker i kosten är en viktig orsak till såväl fysisk som psykisk ohälsa, även hos ungdomar. Caféer och serveringar i skolan och dess närhet behöver utvecklas så att det blir enklare att göra hälsosamma val till mellanmål och snacks.

För att nå sin fulla potential och utveckla sina förmågor är det viktigt att må bra, både fysiskt och psykiskt. Vi behöver ta ett helhetsgrepp om våra elevers hälsa och deras mående. Såväl maten som mellanmålen, fysisk aktivitet, umgänge och sociala medier - för att nämna några faktorer - spelar roll. Skolan kan inte lösa alla problem, men den kan göra mycket. Vi tror att de som är nära problemen också är nära till lösningarna. Inom skolan såväl som inom andra områden behöver de offentliga förvaltningarna ge maximal frihet till de enskilda enheterna och det stöd som enheterna önskar. Att följa centralt definierade processer får inte vara viktigare än att nå målet: barnens bästa!

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Varje skola ska upprätta en plan för hur deras elevers fysiska och psykiska hälsa ska stärkas. Med stresscoacher, bättre mat och ett helhetsgrepp kring hälsobegreppet kommer vi längre än med bara Elevhälsan.
  • Eleverna har rätt att ha kunskapsförmedlare i klassrummen. I brist på lärare vill vi ta in andra kompetenta kunskapsförmedlare och gärna samarbeta med LiU.
  • Skolorna måste få ett större ekonomiskt självbestämmande och ska ledas av kvalificerade individer, som kan ta ansvar för det pedagogiska arbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.