Valfrihet – en frihet som blir verklig

Centerpartiet vill öka självbestämmandet i välfärden. Makt över människors vardag ska flyttas från politiker till brukare och deras anhöriga. Det är de som vet bäst vad som funkar för dem. För att människor ska kunna välja behövs ett brett utbud, och för ett brett utbud behövs möjligheten att driva verksamhet i både privat och kommunal regi. Den viktigaste aspekten ur ett kommunalt perspektiv bör vara kvalitet, inte ägarform. Människor ska själva få fatta viktiga beslut: vilken vårdcentral man vill tillhöra, vilken skola ens barn ska gå på och vilket äldreboende man önskar bo på. Detsamma gäller även valet av vem individen vill bo med, inga par ska säras såvida inte den ena eller andra partnern önskar det.

Den centralisering och likriktning som välfärden riskerar att hamna i, drabbar de som är i störst behov av vård och omsorg. Centerpartiets övertygelse är att människor måste få mer – inte mindre – att säga till om när det gäller välfärdens utformning och framför allt sitt eget val av vårdcentral, skola eller äldreboende och andra tjänster. Privata utförare krävs för att utbudet ska vara stort. Det skapar också förutsättningar för nya lösningar och mer attraktiva arbetsmiljöer. Konkurrens mellan verksamheter är ett kriterium för valfrihet och är kvalitetshöjande.

En utmaning för vårt liberala samhälle är när vissa människors val inskränker andras valmöjligheter. Målet med ett liberalt ledarskap är att förstärka alla individers möjligheter till valfrihet, såtillvida att varken offentligheten eller andra människor skall kunna otillbörligt inskränka den. Valfriheten är en av de viktigaste principerna i ett liberalt, demokratiskt samhälle. De som verkar för att begränsa andras frihet gör detta genom att sära och kontrollera, de bygger murar runt människor och minskar deras utbyten med andra. Därför måste kommunens satsningar föra människor samman. Offentliga insatser skall inte spela segregerande krafter i händerna.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Människors valfrihet ska alltid stå i centrum.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för mångfald och konkurrens bland utförare inom skola, vård och omsorg.
  • Kommunens olika verksamheter ska föra människor samman och främja integration, inte spela segregerande krafter i händerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.