Den gröna och hållbara staden

Staden är på flera sätt ett eget ekosystem som måste utvecklas för att bli mer hållbart både ur miljösynpunkt och rent mänskligt. Vi vill avlasta stadskärnan från biltrafik samtidigt som vi vill göra det enklare att nå stadens kärna med bil. Bostäder som byggs i tätbebyggda områden ska planeras med solceller på tak, trädgårdar på tak och med “gröna” väggar.


Vårt framtida Linköping

Att skapa en levande stadskärna, där människor kan må bra och mötas i en miljö som är hållbart utformad är grundläggande. För att på lång sikt kunna nå balans mellan människors önskemål och behov av att bo i staden samtidigt som parker utvecklas och värdefull åkermark bevaras, måste byggandet förtätas. Förtätningen av innerstaden krävs också för att ge bättre underlag för butiker, kaféer och restauranger. När järnvägen dras om kommer stora ytor att frigöras längs Stångån mitt i Linköping. Det ger oss möjlighet till att forma öppna, varma och välkomnande mötesplatser. Det vi ser framför oss är att Stångåstråket är en del av Linköpings framtida hjärta och DNA som “Staden vid ån” med en utbyggnad av bostäder tillsammans med affärer och restauranger. Det vi ser framför oss är också bostäder byggda i trä. Vi är positiva till fler höghus, då det ger fler människor på ianspråktagen markyta samt att mer yta kan avsättas till grönytor. Principen är att förtäta längs med kollektivtrafikstråk. Samtidigt måste det, längs dessa stråk och vägar, göras insatser för att få mer grönska. Gröna väggar och andra planteringar i stadsmiljön för att rena luften, hålla temperaturen i staden nere under heta perioder och för att kunna hantera en ökad mängd nederbörd.

Gång och cykel är oerhört viktigt för att få en hållbar och attraktiv stad. Därför vill vi se fler satsningar som underlättar dessa transportsätt. Kollektivtrafik är också viktigt för en hållbar stad. Transporter till butiker, restauranger och andra verksamheter i staden ska ske med hållbara fordon som framförs med fossilfria drivmedel.

För att ge innerstaden så goda förutsättningar som möjligt att klara av omställningen med allt färre butiker och mindre kontorsytor - vill vi att fler högstadie- och gymnasieskolor flyttar in i lokaler i innerstaden. Detta är också en integrationsbefrämjande åtgärd då det kommer att göra det lättare att skapa de skolmiljöer där barn från olika bakgrunder får mötas. Även andra verksamheter som får fler människor att röra sig i staden, bör välkomnas.

Känslan för staden kommer genom den karaktär den utstrålar. Därför är arkitektur oerhört viktigt. De möjligheter till utveckling av Linköpings innerstad längs Stångån som öppnas med det kommande beslutet om Ostlänken är en central fråga för kommunens utveckling de kommande 100 åren och måste hanteras med stort engagemang och politiskt mod. Vi har råd att vara kräsna med det som byggs i stadskärnan och vi vill undvika att Linköpings karaktär byggs bort, men det är också viktigt att kunna se från vilka olika epoker byggnader i Linköping kommer. För att kunna förverkliga de möjligheter som Ostlänkens dragning genom Linköping ger, kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen att få en nyckelroll. Vi vill att det ska bli både enklare och en mer positiv upplevelse för både enskilda personer och företag att ta kontakt med denna förvaltning.

Linköping växer och konkurrensen om marken blir allt större. Vi behöver se till att Linköping växer hållbart, utan att det sker på bekostnad av; människors trygghet och välmående, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster, den bördiga jordbruksmarken eller den lokala livsmedelsproduktionen.

Framtidens Linköping som en kulturstad

I arbetet med att utveckla staden och dess karaktär vill vi se att kommunens konstansvariga finns med från början i planeringen. Konsten har alltför länge slängts in som jästen efter degen när Linköping byggts. I klartext betyder det att de konstnärliga utsmyckningarna har gjorts efter att hus och hela kvarter redan byggts. Vi vill också att gestaltningen av framtidens Linköping görs med kreativ inspiration från det historiska arv Linköping bär på, i form av material, former och färger men också att nutiden och framtiden får ta plats i gestaltningen.

I Stångåstråket vill vi att kulturlivet ska möta kaféer, restauranger och butiker. Som kronan på detta verk vill vi att en ny mötesplats skapar, som den nya välkomnande porten till Linköping, på en och samma gång, varm och välkomnande. Vi vill också att Linköpings universitet bjuds in att vara en del i denna mötesplats, där en stor föreläsningssal/aula kan inrymmas och kanske även en ny konsertsal. Vi ser också att konstgallerier och annan kulturverksamhet finns vid denna mötesplats.

För att kunna utveckla innerstaden som en levande miljö fylld av människors möten och aktiviteter krävs dock en djupare förståelse av stadens karaktär. Stadens födelse och fortsatta hjärtpunkt är den medeltida katedralen, och dess band med vattnet nere vid det tidigare vadstället över Stångån. För att göra Linköping mer levande måste Stångån åter kopplas ihop med innerstadens kärna upp till kvarteren runt domkyrkan och slottet. Därför vill vi att Storgatan i likhet med Nygatan och Ågatan görs om till gågata året runt.

Ett gott boende för alla

Linköping behöver mer blandade boendemiljöer för att bli en mer integrerad kommun. För att nå detta mål måste både kommunala och privata byggherrar och fastighetsägare bidra. De verktyg som finns under samhällsbyggnadsnämnden i form av beslut om översikts- och detaljplaner, liksom beslut om tilldelning av byggrätter behöver användas för att så långt lagen tillåter styra mot mer blandade boendemiljöer. De byggherrar och fastighetsägare som kan presentera bygg- och boendelösningar där även billiga bostäder tillhandahålls ska prioriteras vid tilldelningsbeslut om byggrätter så långt lagstiftningen medger.

Det finns ett stort behov av fler bostadsrätter och hyresrätter i såväl Linköpings innerstad som ytterstad. I Linköping som helhet finns också en stor brist på villor. Det är alltför svårt att idag få bygglov för villor på landsbygden. Bristen på bostäder i Linköping driver upp priserna på boende i kommunen, vilket bland annat försvårar arbetsgivares möjligheter att rekrytera arbetskraft.

För att Linköping ska kunna utvecklas behövs dock också en genomtänkt och långsiktig strategi för hur ytterstaden ska se ut i Linköping på lång sikt. Det är här de allra flesta av Linköpings nya invånare kommer att bo. Vårt viktigaste besked här är att när ytterstaden byggs och utvecklas så är de blandade bostadsområdena helt avgörande. Ska Linköping kunna ta sig ur dagens segregation med otrygghet och skjutningar är det helt nödvändigt att framtidens bostadsområden innehåller olika boendeformer, att bostäder för olika stora plånböcker finns och att barnen från dessa olika miljöer möts i skolan.

Det byggs mycket i staden nu. Det bildas stora mängder schaktmassor. En bra användning av dessa vore att bygga upp pulkabackar där det inte finns naturliga backar. Backar som på sommaren kan användas till andra saker, såsom löpträning.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • att arbetet för att möjliggöra fler småhus prioriteras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • att den så kallade förtätningen av innerstaden fortsätter, på ett klokt sätt så att grönområden och en mänskligt varm stadsmiljö bibehålls och utvecklas
  • att arbetet med att förenkla bostadsbyggande på landsbygden fortsätter, inklusive bejakande av de möjligheter till byggande vid vatten som lagstiftningen medger
  • ha en ren stad med fler grönområden, alltifrån klassiska parker till gröna tak och väggar
  • bygga bort områden, gator och passager som minskar den upplevda tryggheten
  • främja andra transportslag än bilen i staden, med siktet på en bilfri innerstad, men att komma till staden med bil skall vara enkelt för de med behov
  • öka tillgängligheten till butiker, vårdcentraler, restauranger med mera i staden
  • göra det enkelt för de utanför staden att komma in i centrum genom bra kollektivtrafik och att även låta bussbiljett ingå i parkeringsavgiften på vissa platser
  • skapa förutsättningar för fler att tillsammans dela på olika mobilitetslösningar
  • skapa stadsodlingar genom att öppna för allmänheten att odla på outnyttjad kommunal mark, exempelvis mark som ännu inte bebyggts.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.