En aktiv och trygg ålderdom

En stor och växande andel av Sveriges befolkning är seniorer. I Sverige finns idag över två miljoner människor som är 65 eller äldre, vilket är en ökning med cirka 300 000 jämfört med 2010. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag.

På flera sätt har seniorer det bättre jämfört med tidigare generationer. Många av dagens seniorer känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens gör dem till en stor tillgång för samhället och arbetslivet.

Samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre. Många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – lever i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. En ofrivillig ensamhet är ett stort problem för många äldre, vilket har förvärrats genom den isolering som pandemin har inneburit. Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre.

En trygg kommun att åldras i

På många sätt är Linköping en trygg kommun att åldras i. Men den grova brottsligheten och ungdomsbrottsligheten som sprider sig skapar otrygghet runtom i hela landet, särskilt inom vissa utsatta områden. Det finns även personer och organiserade ligor som riktar in sig på att begå brott mot utsatta äldre. Ofta handlar det om att på olika sätt lura sig till att bli insläppt i någons hem i syfte att stjäla kontanter, kontokort och värdesaker. Men även olika former av bedrägeribrott ökar i snabb takt. Därför vill Centerpartiet att kommunen arbetar för att göra vardagen tryggare för äldre och utsatta i vår kommun.

Många äldre personer upplever också otrygghet kopplat till bristande tillgänglighet. Det handlar dels om hinder i de fysiska miljöerna som människor rör sig i, dels om dålig tillgänglighet kopplat till försämrad kontanthantering och posthantering. Att värna samhällsservice runt om i kommunen är därför viktigt för Centerpartiet. Staden skall också vara tillgänglig för alla som vill röra sig i den.

Centerpartiet anser att människors oro måste tas på allvar. Därför är arbetet mot brottslighet en mycket prioriterad fråga framöver. Polisen måste ha en god förmåga att skydda äldre från att utsättas för brott var de än bor i kommunen, men vi som kommun behöver också göra vad vi kan.

Vi blir fler äldre som lever längre

Idag är runt 30 000 Linköpingsbor 65 år eller äldre. År 2050 beräknas gruppen 85-plus vara dubbelt så stor som idag. Det är en enastående utveckling, samtidigt som det innebär stora utmaningar för välfärden.

Allt fler äldre blir allt äldre med allt bättre hälsa ända till slutfasen av livet. Det är oerhört viktigt för oss att dessa år ger möjlighet till ett aktivt liv med delaktighet och möjligheter att påverka sin livssituation. Övergången till ett allt mer digitalt samhälle blir lätt till höga trösklar för alla dem som inte vill överge kontanter som betalmedel och som har svårt för att betala räkningar med mera via internetbanken. Vi vill inte bromsa samhällets utveckling, men ge äldre människor möjlighet att få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna hantera sin vardag.

Sverige lär vara det land i världen som har flest ensamhushåll. Många har valt det själva och vill ha det så. Många är emellertid ofrivilligt ensamma och en stor andel av dessa är äldre. I civilsamhället finns många goda krafter som arbetar för att minska den ofrivilliga ensamheten och vi vill att kommunen ger stöd till dessa krafter. Vi vill också att staden och andra offentliga miljöer i kommunen utformas så att de är tillgängliga för alla.

Rätten att kunna få påverka

Det är dags att skapa en äldrevård som både ger god omvårdnad men också bra äldresjukvård. Att kunna påverka sin livssituation och att kunna leva med värdighet också i slutet av livet är för oss fullständigt självklart. Alla ska ha möjligheten att kunna påverka val av boende, antalet människor utsända av hemtjänsten och omsorgsgivare på olika typer av boenden oavsett var i kommunen man väljer att bo - på landsbygden eller i staden.

Grunden för våra ställningstaganden i vårdfrågor är att höja kvalitén på den offentligt finansierade vården. Vårt erbjudande till den enskilde måste innehålla kvalitet och kontinuitet. Vi vill även fortsättningsvis ha en mix av offentliga och privata aktörer.

Den äldre ska inte ständigt behöva träffa nya människor. Målet måste vara att minimera antalet vårdgivare till den enskilde. Det krävs också att äldrevården tillförs avsevärt mer sjuksköterskekompetens och specialistutbildade undersköterskor. Vi anser att läkarrondering på våra äldreinrättningar skall vara obligatoriskt.

Personalen skapar omsorgen

Medarbetarna utgör vårdens och omsorgens ryggrad och är grunden till att upprätthålla kvalitet och tillgänglighet i vården. Idag råder brist på utbildad personal. Samtidigt som vården och omsorgen behöver rekrytera fler, krävs insatser för att få anställda att vilja vara kvar.

Vi måste ha trygg personal som har bra arbetsvillkor och lön, personal som trivs med kommunen som arbetsgivare och således bidrar till kontinuitet i vården. Arbetstider är en viktig fråga, dels bruket av s.k. delade turer, dels icke fast anställd personal. Vi vill också arbeta vidare med teknikutveckling som kan utgöra stöd i verksamheten.

En stor utmaning för såväl dagens som framtidens äldreomsorg är att klara kompetensförsörjningen. Det råder redan idag stor brist på undersköterskor och behovet kommer att växa kraftigt framöver. Samtidigt anställs idag medarbetare i äldreomsorgen utan relevant utbildningsbakgrund. Att få fler att utbilda sig till relevanta yrken inom omsorgen kommer vara viktigt för att klara framtidens behov. Centerpartiet vill satsa på att fler inom omsorgen skall ha relevant utbildning.

Den goda maten

Maten är en mycket viktig fråga inom vår vård och omsorg. Att alla får i sig näring är grundläggande. På äldre dagar kan också maten vara dagens höjdpunkt. Vi arbetar för lokalt vällagad mat, byggd på i hög utsträckning närodlade produkter. Vi arbetar också för att åtminstone en måltid om dagen ska lagas lokalt, inte minst för att man under dagen ska få känna doften från köket.

I takt med att nya generationer behöver del av vård, omsorg och service kommer krav och önskningar att förändras. Det statliga RUT-avdraget kommer säkerligen att öka i betydelse när det gäller innehållet i det lokala serviceerbjudandet. Hälso- och sjukvårdens möjligheter att hjälpa människor tar oss också steg för steg till ett längre liv med gott innehåll.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • att alla vårdboenden har bemanning med sjuksköterskor dygnet runt
  • att varje vårdtagare ska behandlas av högst två vårdteam dagtid på vardagar, och att ett tak för antal vårdgivare per vårdtagare sätts efter att en utredning skyndsamt tar ställning till detta
  • att alla vårdtagare ska ha möjlighet att välja vårdboende, där flera utförare finns
  • att Linköpings kommun även fortsättningsvis ha en mix av offentliga och privata aktörer
  • att omsorgens personal ska ha bra villkor
  • sträva mot att 100 % av maten som serveras på kommunens vårdboenden som kan produceras i Sverige ska vara lokal-, regional- eller svenskproducerad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.