En miljö- och klimatpolitik i framkant

Linköping, Sverige och världen står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av naturen och ohållbart resursutnyttjande är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling. Centerpartiet driver på för en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Principen ska utgå från att förorenaren ska betala samtidigt som det ska vara enkelt och lönsamt att göra miljövänliga val. Centerpartiet utgår från vilka resultat som kan åstadkommas, inte symbolpolitik eller moralistiska pekpinnar. Vårt mål är att Linköping ska inta positionen som en ledande miljö- och klimatkommun.

Hållbart resande för klimatet och framkomligheten

Ett hållbart Linköping kräver att transporter av människor och varor fungerar smidigt, och på ett klimatsmart sätt. Bilen kommer att vara en del i detta transportsystem, och det måste vara möjligt att ta sig till staden med bil, men inte att åka bil genom stadskärnan. För att hitta lösningar som ger minskad genomfartstrafik i innerstaden vill vi arbeta för en spridning av stadens trafik, samt se över möjligheter till att öka kapacitet och genomflöde med alternativa vägval som inte går genom city för att minska genomfartstrafiken. Vi är för en omgestaltning av vissa större gator för att skapa en bättre stadsmiljö men utan att framkomligheten i trafiken minskar. Hållbarhet innebär också, och inte minst, att transportsystem och offentliga miljöer i kommunen är tillgängliga för människor med olika former av funktionsnedsättningar

Cykeln har en lika given roll, och cykelbanor behöver byggas ut. Såväl snabbcykelbanor som restriktioner för cykling i innerstadens gångzoner, kommer att behövas. Säkra cykelvägar ska vara högt prioriterade i utvecklingen av nya och befintliga cykelvägar, Centerpartiet vill därför förbättra korsningar där cykelstråk korsar gator. Vi prioriterar satsningar på ett tätt nät av trafiksäkra cykelvägar för alla, framför satsningar på enskilda större stråk för begränsade grupper av cyklister. Vi ska också verka för att cykelbanor byggs ut och utvecklas i hela kommunen för att förbinda landsbygden med stadskärnan samt se över och uppdatera befintlig skyltning gällande kommunens cykelleder. Kollektivtrafiken ska fortsatt kunna trafikera S:t Larsgatan, och därmed få korsa gångzonsområdet. Storgatan stängs dock permanent för kollektivtrafikens linjenät och bildar istället en ren gågata och ett gaturum som kan fyllas med nytt liv. Mikromobilitet, att lätt kunna ta sig snabbt korta sträckor, handlar dock om mer än cykeln. Vi vill att de färdsätt som minskar användningen av bilen på korta sträckor skall prioriteras i trafikplaneringen.

Trafikplaneringen i kommunen ska göras med hållbarhet som ett av målen. Vi vill minska stressen och öka säkerheten i trafiken. Vi vill kontinuerligt identifiera och vidta åtgärder som minskar utsläpp från fordon i trafiken.

Linköping ska vara ledande i klimatomställningen

Det är viktigt att Linköping fortsatt har höga klimatambitioner. Linköpings kommun ska vara en av de ledande kommunerna i klimatomställningen. Linköping ska gå före och visa vad som är möjligt på klimatområdet. Vi vill att kommunen har högre satta klimatmål än vad som finns på nationell nivå och ha nettonollutsläpp senast 2030.

Den hållbara infrastrukturen i Linköping kräver att arbetet med att bygga ett klimatsmart Linköping fortsätter. Träbyggnadsstrategin, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2021, är ett viktigt verktyg för att binda koldioxid. I beslutet om träbyggnadsstrategin anges tydligt att när andra material än trä avses användas i kommunala byggprojekt, måste detta motiveras. Att följa upp dessa byggprojekt kommer därför bli en viktig uppgift, för att säkerställa att de politiskt fastställda riktlinjerna följs. Vidare vill vi, för att motverka ytterligare tillförsel av föroreningar till våra vattendrag, vid nybyggnation, använda oss av lokalt omhändertagande av dagvatten med biologisk rening.

Vi vill även att Tekniska verken gör verklighet av minusutsläpp och koldioxidinfångning i sina anläggningar. Det är viktigt för att kunna nå målet om nettonollutsläpp. Det finns en stor potential i att fånga in de utsläpp som görs av Tekniska verken. Centerpartiet har sedan tidigare drivit igenom att de skall påbörja försök med detta. Vi vill att det nu genomförs och sedan permanentas. Här kan Linköping vara i framkant och det ska vi vara om vi vill nå de nationella målen långt tidigare än utsatt.

För Centerpartiet har de gröna näringarna en nyckelroll i klimat-och miljöomställningen. Skog och åkrar kan ge hållbara alternativ till plast, bomull och fossil energi. Biogas av matavfall bidrar till minskat användande av fossila medel och gynnar en cirkulär ekonomi.

Vårt fokus är att styra samhället mot mer lokal produktion och distribution av livsmedel, produkter och energi. I hållbarhetsarbetet är det även viktigt att minska vårt beroende av omvärlden. Istället ska vi skapa trygghet och stabilitet genom att gynna lokal och nationell produktion som ska ske så nära konsumenterna som möjligt. För en lyckad miljö- och klimatpolitik behöver vi se över de vanor som lett oss till de problem vi idag har framför oss, med ökad social, ekonomisk och ekologisk ohållbarhet.

Eftersom vi människor härmar och tar efter varandra, är det viktigt att vi möts och inspirerar varandra till nya och mer hållbara beteenden. Med en blandning av öppenhet, kunskapsdelning, nya innovationer samt beprövade metoder och erfarenhet kan vi tillsammans nå målet om ett hållbart Linköping. Vi ska ständigt se över och minska Linköpings kommuns miljö- och klimatavtryck; genom allt från avfallssortering, energiproduktion, inköp av produkter, val av drivmedel och uppmuntra till ändrade sociala beteenden och vanor. I framtidens Linköping kommer hållbara människor och hållbara produkter vara en självklarhet. Politikens roll ska vara att stötta medborgarna och samhällets aktörer i rätt riktning - så att vi tillsammans kan göra Linköping till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun, på riktigt.

De utsläpp som idag sker vet inga stads- läns- eller landsgränser. Vare sig utsläppen sker i luften, i marken eller i våra vattendrag så påverkas vi alla i någon mån. För att påverka detta i rätt riktning behöver vi goda, demokratiska samarbeten med fokus på lokala lösningar. Vi behöver därför fortsätta utbilda oss, ta inspiration av andras lösningar och samverka både nationellt och internationellt. Inom kommunens samtliga verksamheter ska målen om ett miljövänligt och klimatpositivt Linköping vara tydliga och nås genom kunskap och samverkan med politiken, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och medborgarna.

Grön energi till hela Linköping

För att nå miljö- och klimatmålen krävs att användningen av kol och olja minskar drastiskt. Vi måste därför öka produktionen och användningen av förnybar energi, samt använda energin så effektivt som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare här genom att bli självförsörjande på förnybar energi. Centerpartiet vill arbeta för att vi ska vara 100 % självförsörjande på förnybar energi i hela kommunen. Energin ska även användas på ett kostnadseffektivt sätt; både räknat i naturresurser och pengar. Vi ska inte vara beroende av en enda lösning, utan arbeta för att ha flera ben att stå på vad gäller energiförsörjningen. Den hållbara elproduktionen ska därför utvecklas mer och produktion och användning av bioenergi ska öka. Det kan förutom klimatnytta, skapa jobbtillfällen och ökade resurser till landsbygden.

All fossil energianvändning måste ersättas av hållbara alternativ. Vi vill uppmuntra och skapa drivkrafter för en lägre energiförbrukning i hushållen, exempelvis genom individuell mätning av el och vattenförbrukning. Vi vill också uppmuntra egen elproduktion; till exempel i form av solceller på taken. Samt arbeta med att producera och lagra el i enskilda hus för att bättre kunna reglera och utnyttja producerad el. Vi vill också att alla kommunala byggnader och parkeringsplatser som är lämpliga skall förses med solceller.

Nya byggnader och ombyggnationer/renoveringar bör byggas med stor omsorg om människa, miljö och klimat. Solpaneler, solceller, vattenreningssystem i form av sedumtak och liknande system ska ständigt utvecklas för att skapa energieffektivitet och trivsel i samspel med naturen. Det innebär att fastighetsägare och projektörer ska ha fokus på ett så energieffektivt byggande som möjligt, samtidigt som det ska finnas ett fokus på boende och arbetsplatser som människor trivs och mår bra i. Fler ladd-stolpar för elfordon måste finnas nära där människor uppehåller sig, bor och arbetar.

En cirkulär ekonomi minskar klimatavtrycket

En cirkulär ekonomi innebär att man använder resurser på ett cirkulärt sätt; återvinning och återanvändning av produkter är därför centrala begrepp. Centerpartiet vill se att kommunen och dess invånare i större utsträckning väljer att laga, förnya eller använda produkterna på nya sätt. Här finns även goda chanser att stimulera till nya - och gamla - yrken inom hantverk och tjänstesektorn. Det innebär att vi måste få in och öka kunskapen om detta för att göra detta på ett effektivt och hållbart sätt. Därför vill vi att Linköpings kommun tydligare jobbar med det cirkulära tänkandet i upphandlingar, tilldelningar, m.m.

Centerpartiet vill eftersträva att produktion sker så nära slutkonsumenten som möjligt. Ett bra exempel på det är Reko-ringar, Bondens marknad och liknande direkthandel. Hållbarheten består i att vi kommer nära och förstår varandra men också i att vi som konsumenter kan göra mer medvetna val när vi ser var produkterna och våra livsmedel kommer från. Ju närmre producenten är konsumenten, desto större förståelse skapas för vilka förutsättningar, behov och önskemål som finns. Det underlättar även ett effektivt användande av våra gemensamma resurser, samt skapar gemensamma plattformar som skapar trivsel och en känsla av att kunna påverka, vilket är viktigt i framtidens hållbara Linköping. Vi vill att kommunen ska kunna vara behjälplig i att skapa plattformar för lokala producenter och konsumenter att hitta varandra och även köpa in mer lokalt producerade livsmedel till den offentliga verksamheten.

För att säkerställa att de produkter som köps in i kommunen är ansvarsfullt producerade behövs krav på livscykelanalyser. Varje skattekrona måste användas med förnuft och därför behöver upphandling ske med stor inblick om vilka krav som ska ligga bakom en upphandling. Kraven ska ha fokus på långsiktighet, kvalitet och hållbarhet. Målet är även att kommunens leverantörer ska redovisa klimatavtrycket för sina varor och tjänster, så att upphandlingsarbetet underlättas. Centerpartiet Linköping vill också verka för att prioritera upphandling av varor av återbrukat och återvunnet material.

Trähusbyggandet i kommunen behöver öka, eftersom trä är ett miljövänligt material, som bidrar till att binda kol istället för att släppa ut. Byggsektorn behöver bli mer hållbar vad gäller material och resursanvändning. Vi behöver även börja tänka på att kunna återbruka material som används i byggnation, för att på riktigt få till en mer cirkulär ekonomi. Den träbyggnadsstrategi som Centerpartiet Linköping drivit igenom i Linköpings kommun kommer att vara ett användbart verktyg i en mer miljö- och klimatvänlig byggsektor i Linköping.

Biologisk mångfald behövs för vår framtid

Den biologiska mångfalden hotas av att miljontals arter nu riskerar att försvinna för gott. Detta medför även att flera viktiga ekosystemtjänster hotas, vissa som bland annat är viktiga för vår livsmedelsförsörjning.

En rik biologisk mångfald innebär att naturen har en god anpassningsförmåga och ett gott ”immunförsvar” mot störningar. När arter utrotas blir naturen skör och olika störningar såsom sjukdomar och angrepp ökar. Artutrotningen är därför ett direkt hot mot oss och vi kan bidra till att stoppa den genom att skapa livsdugliga och näringsrika jordar. Det i sin tur ger näringsrika grödor och därmed större möjligheter för oss att upprätthålla en god hälsa. Centerpartiet vill därför restaurera och ge långvariga skydd till fler naturområden, samt skapa fler “gröna korridorer” i och runt tätorterna och liknande projekt där djurens naturliga beteenden bevaras på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vill ha tydliga åtgärder för att stimulera den biologiska mångfalden i stadsplaneringen samt att ansvaret delas av kommunen, byggföretagen och fastighetsägarna. Till exempel ska offentliga ytor användas för att bevara och berika den biologiska mångfalden. Hustak, vägkanter, banvallar, stationsområden, trädsäkringszoner, bangårdar och flygplatser har stor potential att utgöra attraktiva miljöer och spridningsvägar för olika insekter som exempelvis pollinatörer. Nedlagda sand-, grus- och moräntäkter kan med relativt enkla medel utgöra viktiga boplatser för bin och steklar, vilka annars har svårt att hitta bra boplatser.

Vi vill även stimulera hållbara odlingssätt och naturbevarande arbete framförallt inom lant- och skogsbruket. Detta inkluderar bevarande och berikande av den biologiska mångfalden genom till exempel öppna och artrika hagar och odlingslandskap, hållande av naturbetesdjur, lärkrutor i åkrar, cirkulära energiflöden på gårdar genom ängsmarker, blomstrande dikeskanter och aktivt bevarande av viktiga arter.

Vid extremväder får naturen allt svårare att återhämta sig ju fler arter som försvinner. Växter och djur mister då sina naturliga skydd, vilket även drabbar oss människor hårt när till exempel skördar av livsmedel riskerar att förloras. Förlusten av den biologiska mångfalden är både ett globalt och ett lokalt problem, som måste lösas med medvetna gemensamma krafter. Vi vill att Linköpings kommun gör vad den kan för att bevara den biologiska mångfalden på lång sikt.

En giftfri vardag

Kommunen ska föregå med gott exempel genom att undvika användandet av onödigt material och annat som skadar miljön. Allt kommunen köper in ska vara ansvarsfullt producerat och hållbart för naturen i möjligaste mån.

Konstgräsmattor måste anläggas på ett miljövänligt sätt, de ska vara giftfria och inte släppa ut mikroplaster. Det ska även finnas krav på rening av bevattningssystem och regnvatten från konstgräsmattor.

Vi vill förbättra luftkvaliteten i Linköping. En åtgärd skulle kunna vara att införa dubbdäcksfria zoner på platser med dålig luftkvalitet, då fler partiklar lossnar vid dubbdäcksanvändning och förorenar luft, mark och vatten. Inte minst är detta viktigt för luftkvaliteten längs Hamngatan. Smuts och behovet av vägunderhåll ökar på grund av dubbdäckens slitage. Det ökade rullmotståndet medför ökade utsläpp av koldioxid och dubbdäcken bidrar även till ohälsa genom ökade bullernivåer.

Större möjlighet till odling och självförsörjning

Vi ska stimulera utvecklingen av ätbara odlingar i staden och på mindre orter. Kommun, näringsliv, fastighetsägare samt medborgarna ska tillsammans på ett kunskapsbaserat, hållbart och säkert sätt uppmuntras till att delta i enkla, lokala odlingar. Det som odlas anpassas då efter vad människor själva vill odla och äta. Detta kan till exempel ske på innergårdar, takterrasser och i parker. Även skolor och restaurangägare ska erbjudas att utveckla odlingar.

Gemensamma odlingar och gårdar blir då skapande mötesplatser för både social interaktion och stimulerar till ett individuellt och kollektivt ansvarstagande. Vi vill att Linköpings kommun ska informera och stimulera utvecklandet av stadsodling och liknande lösningar.

Vi vill att s.k. ”fruktlundar” med fruktträd och/eller bärbuskar planteras för självplock. Det behöver inte utesluta att enstaka träd eller buskar planteras på lämpliga ställen. Bärbuskar och fruktträd kan utgöra goda alternativ till vanliga buskar och träd. Vi vill också att det, ifall efterfrågan finns, planläggs för fler koloniområden.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • nå målet om nettonollutsläpp tidigare än de utsatta nationella målen. Vi vill nå detta senast 2030
  • bygga mer i trä
  • fånga in koldioxid, allra helst genom minusutsläpp och bidra till att utveckla affärspotentialen i det
  • främja ett mer klimatsmart resande
  • främja mer stadsodling
  • arbeta för renare luft
  • förbättra den biologiska mångfalden inom Linköpings kommun
  • att kommunen satsar på en ökad produktion av grön och hållbar el med mål att kommunen producerar lika mycket som förbrukas inom kommunens gränser
  • införa ett mer cirkulärt förhållningssätt i kommunen
  • arbeta för renare dagvatten

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.