För Linköpings bästa

Centerpartiet är en hoppets röst som vill ge kraft till alla människor att forma sina liv utifrån sina mål och livsdrömmar. Vi har en hoppfull grundsyn på både människan och samhället. Vår politik bygger på ett starkt engagemang för miljöfrågor och hållbarhet. För oss är levande landsbygd och värdeskapande företag helt centrala frågor för att förverkliga vår samhällsvision. Med detta i ryggen är vårt mål att det ska vara tryggt, enkelt och utvecklande att leva i Linköping!

Linköping är en plats full av utveckling och möjligheter för många av oss som bor här. Här är en mångfald av människor med och formar framtiden. De beslut vi tar idag kommer att påverka Linköping och dess invånares livsmöjligheter under många år framåt. Mycket står alltså på spel 2022.

Mot bakgrund av de utvecklingsmöjligheter som finns i vår kommun är det inte konstigt att vi är många som valt att bygga våra liv här. Det har också att göra med att Linköping för många inflyttare upplevs ge ett enklare vardagsliv än ett liv i de största städerna. Bra förskolor, skolor och ett liv med fungerande fritidsaktiviteter för barnen är också viktiga faktorer i valet av bostadsort.

Samtidigt finns det mycket som kan bli bättre. Linköping är en kommun med otrygghet och stor segregation. Mycket av otryggheten är direkt kopplad till den gängrelaterade brottsligheten. Segregationen är kopplad till trångboddhet, försörjningsstöd i stället för arbete och en otrygg boendemiljö i utsatta stadsdelar. Att SFI-undervisningen idag inte alltid fungerar bra och att informationen ofta är alldeles för otydlig om hur det oskrivna svenska samhällskontraktet ser ut i termer av rättigheter och skyldigheter förstärker denna sida av segregationen. Detta vill vi ändra på.

Våldet som drabbar kvinnor, oftast i nära relationer med män, är ett lika stort men mycket mera dolt problem än den gängrelaterade brottsligheten. I samverkan mellan kommunens olika delar och civilsamhället vill vi kraftfullt förstärka skyddet för kvinnor som lever med hotet om våld nära sig. Vi vill också öka tryggheten för kvinnor i offentliga miljöer. Kvinnofrid är ett begrepp som skapades på 1200-talet i Sverige för att skydda kvinnor. Det är mer än hög tid att kvinnor inte ska kunna bli misshandlade och ihjälslagna i nära relationer år 2022.

Vi vill förstärka ansträngningarna att motverka den psykiska ohälsan, speciellt bland barn och unga.

Alla boende i kommunen ska kunna välja och påverka när det är dags att flytta till äldreboende, servicehus eller få hjälp i hemmet.

Företagen och framför allt småföretagen är grundläggande för en kommun och här vill vi underlätta för utveckling och minska regelkrånglet.

Skolans och andra utbildningars centrala uppgift är att förmedla kunskap och bidra till den enskildes förkovran och personliga utveckling. Skolan är när den är som bäst ett fantastiskt verktyg som ger våra barn och unga lust till lärande och utveckling samt en bra grund för ett liv som aktiva och engagerade samhällsmedborgare. Vi måste prioritera att öka resultaten för våra elever. Alla resurser i skolan måste riktas mot att se till att fler elever klarar grundskolan och gymnasiet.

I Linköping har vi många personer som hamnat i långvarigt biståndsberoende och som behöver rustas för att kunna ta del av arbetsmarknaden på sikt. Det anstår inte en välmående kommun som Linköping att så många personer är fast i långvarigt biståndsberoende. Vi måste nu göra vad vi kan för att få fler att gå till egen försörjning så att fler egna drömmar kan förverkligas och, i förlängningen, mer resurser blir över till kommunens kärnverksamheter.

Linköping ska vara en plats där människor som lever i utsatthet ska tas omhand med positiva förväntningar om att livsresor är möjliga. Barn och unga som av olika skäl är på väg ut ur samhällsgemenskapen och på väg in i kriminella miljöer ska mötas med tidiga insatser i nära samverkan mellan olika förvaltningar och andra aktörer. Vi ser särskilt behovet av ett fördjupat samarbete med ideella organisationer.

Vår gemensamma trygghet och säkerhet påverkas också av att vi lever i en tid då cyberangrepp och destabilisering blivit en realitet. Vi tänker bygga ett starkt Linköping som står emot olika slags hot och störningar. Utan att för ett ögonblick vika från att Linköping ska vara öppet mot omvärlden behöver tillgången till mat och energi göras mer robust i vår kommun.

För oss är miljö- och klimatfrågor mycket viktiga. Vi vill att Linköpings arbete med att minska utsläppen av växthusgaser ska ligga långt framför både EU:s och Sveriges mål. Vi vill göra Linköpings stad ännu mer cykelvänlig och förenkla odling och en resurshushållande livsstil i hela kommunen.

Landsbygden och lantbruket är helt centrala frågor för Centerpartiet. Ett välmående lantbruk som kommunen bistår på alla sätt som är möjliga är en prioriterad fråga för oss. Ett välmående lantbruk är också ryggraden i en välmående landsbygd och en avgörande fråga för att skapa ett Linköping där hela kommunen är robust och motståndskraftig mot olika slags störningar och hot. Dessutom är det en förutsättning för en stabil och tryggad livsmedelsförsörjning till hela kommunens befolkning.

Kultur och fritid är av stor betydelse för oss. Vi vill se en satsning på ökade budgetanslag till kulturen i Linköpings kommun. Linköping är en plats där historia och framtid möts och vi vill knyta ihop detta med vår kulturpolitik. Vi vill också att hela Linköping ska vara en plats där kulturen är nyskapande och öppen för intryck från vår omvärld. Den nyfikenhet och kreativitet som präglar många av Linköpings alla företag, både i staden och på landet, vill vi också skall få genomsyra kulturlivet i vår kommun.

Slutligen kommer vi att försvara principen om ansvarsfull ekonomisk hushållning med kommunens gemensamma resurser. Vi står för principen att varje generation ska bära sina egna kostnader. Mot bakgrund av detta och den goda ekonomi Linköpings kommun har avvisar vi alla förslag om höjd kommunalskatt i Linköping.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.