Jordbruket - vår mat och vår krisberedskap

Jordbruk i hela landet är en förutsättning för att vi skall få mat på våra bord, ha en möjlighet att klara framtida kriser och för att vi skall kunna nå våra klimatmål. Jordbruket är viktigt för att kunna bevara det för den biologiska mångfalden så viktiga betesmarkerna. Det är viktigt för bevarandet och synliggörandet av våra kulturmiljöer och det är viktigt för att vi skall kunna behålla det öppna landskapet.

Åkermarken och vår lokala livsmedelsproduktion

Jordbruksmark är en ändlig resurs. Centerpartiet anser att det är ett samhällsintresse att bevara jordbruksmarken i kommunen. Vi har några av de bördigaste markerna i Sverige inom vår kommun. Dessa får inte bebyggas på så sätt att jordens bördighet påverkas och den bör inte heller nyttjas på så sätt att det i framtiden blir svårt att ställa om till att brukas som jordbruksmark. Vår kommun ska därför vara mycket restriktiv med att ta värdefull åkermark i anspråk för bostadsbyggande. I de fall åkermark tas i anspråk för dessa ändamål ska det göras med yttersta återhållsamhet och endast när det är nödvändigt och alternativ plats ej är möjlig. Detta med syfte att bevara värdefull åkermark, samtidigt som vi möjliggör en god livsmedelsproduktion och hög självförsörjningsgrad.

Centerpartiet vill stimulera en hållbar och lokal livsmedelsproduktion genom att aktivt arbeta för att Linköpings kommun i så stor utsträckning som möjligt ska vara självförsörjande på näringsrika livsmedel. Vi ser också därför att livsmedelsproduktionen behöver styras om till att bli mer ekologiskt hållbar. På ett respektfullt och ansvarsfullt sätt ska vi även stötta alla som arbetar inom livsmedelsindustrin och framförallt de som odlar vår mat.

När staden växer uppstår hårdgjorda ytor som gör att vatten rinner ut via dagvattnet och belastar anslutande vattendrag. I detta uppstår ofta vattensamlingar på åkerjord som är anslutna till dessa vattendrag vilket gör att markägaren drabbas av vattensamlingar och därmed förlorar mark. Centerpartiet Linköping vill att ansvar tas för vattensamlingar orsakade av byggnationer och hårdgjorda ytor.

Centerpartiet vill stimulera en svensk och lokal livsmedelsproduktion. Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för Linköping att ta regionalt och globalt ansvar. I Linköping vill Centerpartiet att kommunen ska öka andelen svensk mat vid upphandlingar med en målsättning om 100 % där det går att använda svenska råvaror. Det innebär att svenska livsmedel skall vara förstahandsvalet och det innebär att om en råvara kan produceras i Sverige så skall den svenskproducerade råvaran köpas in. Vi vill även att vissa råvaror ska ersättas av svenskproducerade alternativ, t.ex. kan det inom skolan vara så att man kan ersätta utländskt ris med svenskt havreris. Vi vill med detta t.ex. inte stoppa inköp av bl.a. kaffe och bananer.

Matsvinnet i kommunens skolor och förskolor är ett resursslöseri som ofta beror på att för många portioner tillagas. Runt var sjätte måltid slängs idag i offentliga kök i Sverige. Flera metoder finns för att minska matsvinnet. Bl.a. är måltidsoptimering ett verktyg för att minska matsvinnet i skolorna. Det bygger på att koppla samman frånvarosystem med storköken så att antalet måltider som lagas kan anpassas i god tid före maten ska ätas. Måltidsoptimering nyttjas redan idag inom många kommuner runt om i Sverige. Centerpartiet vill att Linköpings kommun inför metoder för att minska matsvinnet i kommunens alla skolor.

Beredskap för kriser i en ny värld

Centerpartiet vill öka den ekonomiska och sociala hållbarheten genom att till exempel skapa arbetstillfällen där vi bor. Vi behöver ha fokus på att minska vårt beroende av omvärlden. Lokalt och nationellt behöver vi bli mer självförsörjande. De gröna näringarna har därför en central roll här; både skog och mark kan utvecklas och användas på ett hållbart sätt; bidra till alltifrån hållbara byggnadsmaterial, livsmedel och foder med mera. Att öka andelen närproducerade livsmedel är viktigt ur så många perspektiv. Säkerhetsmässigt i en mer instabil omvärld, för det lokala näringslivet och arbetstillfällen och inte minst ur ett klimatperspektiv. För att gynna det närproducerade vill vi bland annat ha delade avtal vid upphandling.

Lantbruket är en viktig strategisk resurs vi måste vara rädda om. Att öka vår självförsörjningsgrad är viktigt för vår krisberedskap. Viktigt är också att ha reserver regionalt för att klara av kriser och avbrott i globala försörjningskedjor. Det kan handla om reserver för att till exempel kunna upprätthålla lantbruket som försörjer oss med livsmedel.

Att säkerställa robust infrastruktur, inte minst mot olika typer av angrepp från främmande makt, terrorister och organiserad brottslighet måste vara en högprioriterad uppgift. Hit hör också att kunna försörja kommundelar med el, värme, IT, vatten och avlopp i händelse av störningar och angrepp. För att klara denna uppgift vill vi att kommunen, via Tekniska Verken och andra aktörer på marknaden, tillser att många mindre solcellsparker byggs runt om i kommunen. Vi vill också att kommunen medverkar till att dessa små elproducerande parker kompletteras med lagring av energi i batterier och vätgas. Viktigt är också att kommunen underlättar lantbrukets omställning till mindre beroende av fossila och importerade insatsvaror.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • stärka vår krisberedskap i kommunen och samarbeta regionalt
  • öka självförsörjningsgraden i kommunen
  • värna åkermarken
  • minska matsvinnet i den offentliga verksamheten
  • sträva efter 100 % svenska livsmedel i den offentligt serverade kosten

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.