Kultur och fritid för ett gott liv

Genom ett gott kultur- och fritidsliv ges människor möjlighet att utveckla sina livsdrömmar. Alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån sina önskemål och förutsättningar kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud. Det bidrar till välmående, trygghet och utvecklingen av kommunen. Vi ser och uppmuntrar det stora samhällsansvar som föreningslivet tar i kommunen. Den medborgarkraft som finns i engagemanget i föreningslivet bör tas tillvara på ett bättre sätt av kommunen.

En fri kultur ger människor kraft att växa

I Centerpartiets politik skapas kultur av människor själva, fri från politisk påverkan. Kulturen har ett centralt och viktigt värde i människors liv, den utgör det salt som behövs för att människan ska kunna skapa sig mening i en föränderlig värld. Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet kulturliv, med jämställda strukturer, som präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster och berättelser. Kommunen behöver både breddkultur och spetskultur. Livskvalitet skapas i skärningspunkten mellan människors möten, kreativa intryck, kultur och marknad.

Linköping är en kommun med en stad vars rötter går tillbaka till Sveriges födelse under 1200-talets första hälft. Idag är det en kommun som ligger i den tekniska forskningens och tekniska utvecklingens framkant. Vi i Centerpartiet i Linköping vill knyta ihop Linköpings historia med dess framtid. Den medeltida katedralen behöver återfå banden med vattnet nere vid det tidigare vadstället över Stångån.

Genom att arbeta med kulturfrågorna i ett s.k. kulturstråk från vårt bibliotek via Domkyrka, museum och teatern till Skylten kan en nödvändig fokusering i det arbetet ske. Konst- och museikunniga inom kultur- och fritidsförvaltningen, liksom Östergötlands Museum måste få vara delaktiga i planeringen av hur framtidens Linköping ska byggas, inte minst i Stångåstråket. I Centerpartiets Linköping finns kulturen och historien med när de nya miljöerna växer fram.

För oss är också det regionala kulturlivet av avgörande betydelse. De regionala kulturinstitutionerna som Östergötlands museum, Symfoniorkestern i Norrköping, Östgötateatern och Östgötamusiken som alla har verksamhet i Linköpings kommun är omistliga för oss. Linköping som en av huvudmännen måste bli avsevärt mer aktiva i sitt stöd för dessa verksamheter.

Kultursegregationen i Linköping är väldigt tydlig. Kulturlivet bär fortfarande i hög grad spår av den ämbetsmannakader som dominerat Linköping som stad under många sekler. Arbete inom området kultur och fritid har emellertid stora möjligheter att ge även de människor som idag lever utsatt kraft och förmåga att forma sina egna liv.

Centerpartiet vill se ett förenklat regelverk för kulturarrangörer att genomföra kulturevenemang i kommunen. En ansökan skall vara enkel att fylla i och ett ärende ska kunna följas med transparens och engagemang från kommunens handläggare. Idéer som leder till att människan ska kunna påverka sin närmiljö genom kreativa idéer är särskilt viktig. Vi vill underlätta nyttjandet av tomma lokaler till gallerier och scener, eller att ogästvänliga ytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som mötesplatser och scener. Därutöver vill Centerpartiet att kommunen tar mer hänsyn till kulturen i samhällsplaneringen. Genom att inkludera kulturen tidigt i planering och byggprocesser skapar vi ett mer levande samhälle och en stad och kommun som människor vill bo i och besöka. Likaså vill vi skapa fler möjligheter för en utmanande och nyfiken arkitektur och en levande stadsmiljö där gatukonsten och spontankulturen sätter sin prägel på stadsrummet – ett mer spontankulturbejakande gaturum.

Agorahuset i Skäggetorp är så långt en bra satsning. Invånarnas tydliga besked, är dock att den verksamhet som bedrivs där, liksom kommunens bredare ungdomsverksamhet i form av ”Ung Puls” måste läggas ner och startas om från grunden. När så sker måste de boende själva, inte minst genom föreningslivet, få vara med och forma dessa verksamheter. Vi i Centerpartiet i Linköping kommer att driva dessa frågor.

Lokaler och platser som kan skapa kreativa miljöer för våra unga är många gånger att föredra framför lokaler som är helt färdigställda från dag ett. Det viktiga är att det finns vuxennärvaro som är inriktad på att styra ungas kreativitet till konstruktiva uttryck. Vi är positiva till så kallade trepartslösningar där kommun, förening och företag bygger tillsammans.

Kommunens konferens och evenemangsbolag Visit Linköping & Co vill vi ska fortsätta utveckla evenemang för att sätta guldkant på Linköpingsbornas tillvaro. Konferensverksamheten ser vi inte som lika viktig att kommunen själv bedriver, men vi vill se mer av konferenser i Linköping då detta är bra för Linköpings näringsliv. Dessa konferenser får gärna vara i en ny byggnad som sannolikt en privat aktör bygger och driver, kanske i samverkan med en offentlig aktör.

Kulturskolan är av avgörande betydelse för många barn och ungdomars utveckling till personer med kraft, fantasi och förmåga att forma sina egna liv. Den verksamhet som idag bedrivs i Kulturskolans regi är i långa stycken fantastisk. Verksamheten behöver dock nå fler, inte minst barnen och ungdomarna som kommer från utsatta miljöer. Vi vill därför att Kulturskolan finns med som en självklar del när Ung Puls och verksamheten i Agorahuset startas om. Vad gäller kulturskolans möjlighet att nå barn i utsatta miljöer, vill vi flytta ut en del av kulturskolans verksamhet till Skäggetorp, Berga, Ryd men även till andra delar av kommunen utanför centralorten. Ett led i att utveckla Kulturskolan är att även erbjuda kurser i “Kreativt skrivande”. Här kan barn och unga med intresse för skrivande få en möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter även efter skoltid.

Centerpartiet Linköping vill stärka tillgången till biblioteken runt om i vår kommun. Vi ser biblioteken som en viktig del i det offentliga rummet. Där ska det finnas möjlighet till studier, läsning och gemenskap. När bibliotekens personal går hem behöver denna möjlighet inte försvinna. Vi vill därför pröva att hålla ”meröppet” på bibliotek så att fler kan ta del av bibliotekens fantastiska möjligheter, dock utan personal ska behöva vara på plats. Men vi nöjer oss inte bara med det, vi vill se till att fler får tillgång till bibliotekens tjänster, även på platser där det idag inte finns ett fysiskt fast bibliotek. Det handlar om att förstärka bokbussens möjligheter att ge landsbygden tillgång till ett brett utbud av böcker och personalens kunnande. Vi vill också utveckla det som nu görs i Bestorp, där en butik är biblioteksombud och tillgängliggör bibliotekens utbud ännu mer. Detta vill vi sprida till fler platser i vår kommun.

Konsten har länge fört en undanskymd tillvaro i Linköping. Idag har vi en kommunal konsthall, Passagen. Den är undanskymd, inte särskilt publikfriande och lokalen är liten och inte alls ändamålsenlig för att visa upp konst. Centerpartiet vill ha en ny konsthall i Linköping som lockar en större publik och som har utrymme att visa mer konst och som visar mer konst som utmanar våra sinnen.

En fritid som skapar trygghet och välmående

Barns och ungdomars möjligheter att röra på sig och att träna olika fysiska och sociala färdigheter är oerhört viktigt. Vi lever i en tid när medelvikten går upp, och där allt fler barn lider av övervikt och där livsstilsrelaterade sjukdomar allt oftare debuterar redan i tonåren. Samtidigt är också övervikten och ohälsan en tydlig mätare på var den sociala utsattheten i Linköping finns.

Bra förutsättningar för Linköpingsborna att kunna ha ett levande idrotts-, motions- och friluftsliv är en viktig källa till livskvalitet. Centerpartiet värnar breddidrott och möjlighet för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Det är särskilt angeläget att barn och ungdomar grundlägger vanor kring idrottande och motion. Därutöver utgör föreningsidrotten en källa till fler mötesplatser för ungdomars integration och gemenskap. Centerpartiet vill att kommunen aktivt stödjer föreningsidrotten och ger den förutsättningar att växa. Föreningsidrotten ska vara jämställd och öppen för alla och därmed kunna vara en motvikt till segregation och utanförskap. Alla barn oavsett kön ska ges samma förutsättningar i idrottsutövandet och en demokratisk grundsyn ska vara en förutsättning för att ideella organisationer att få bidrag. Centerpartiet vill förbättra tillgången till idrottsytor och lokaler i Linköpings kommun genom ökat samarbete mellan näringslivet, fastighetsägare och kommunens bostads- och fastighetsbolag.

Att fortsätta bygga fullstora idrottshallar och stötta civilsamhället i form av att föreningslivet driver verksamhet är därför en prioriterad uppgift för oss i Centerpartiet i Linköping. Kommunens samverkan med civilsamhället är med andra ord av central betydelse inte bara inom det sociala området, utan också inom kulturens och fritidsverksamheternas områden. Att bidra till ett framväxande föreningsliv, inte minst i form av idrottsföreningar, och stötta med hjälp om hur en förening i Sverige drivs, är mycket viktiga integrationsbefrämjande åtgärder som kommunen ska bidra med. Slutligen är det också viktigt att stödja och samverka med föreningslivet över hela kommunen, för att vårt löfte om en bra fritid ska vara möjlig för människor, var de än lever i Linköpings kommun.

Det är viktigt att se till att alla har möjlighet till en givande fritidssysselsättning, oavsett om man är intresserad av idrott eller annan föreningsverksamhet och oavsett vilken förmåga eller vilka förutsättningar man har. Därför vill vi satsa på att förbättra parasportens förutsättningar i Linköping. Parasporten är tyvärr hårt drabbad av pandemin eftersom flera medlemmar återfinns i riskgrupper för Covid-19. Enligt nationell statistik har parasporten tappat hälften av sin verksamhet jämfört med ett normalår. Detta måste vi i Linköping hjälpa till att vända. Vi vill göra det lättare för alla att prova nya idrotter. Personer som har någon funktionsnedsättning har ofta svårare att testa en ny idrott. Det beror på att det kan behövas speciell utrustning. Därför vill vi att det ska finnas ett ”bibliotek” där man kan låna utrustning för att testa om man tycker idrotten är kul och passar för en själv. Det är även viktigt att se hur tillgången till färdtjänst påverkar människors möjlighet att delta i aktiviteter.

Vi vill slutligen fortsätta ge stöd till elitidrotten. Stödet ska vara jämställt och ska på ett tydligt sätt inspirera barn och unga till idrott och rörelse. Elitidrotten tjänar emellertid också syftet att sätta guldkant på tillvaron och livet i Linköping för många människor.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • underlätta för spontankultur
  • stötta föreningslivet
  • satsa på Kulturskolan och se till att den finns på fler platser i kommunen
  • se till att fler idrottshallar byggs
  • satsa mer pengar på kulturen
  • skapa en fritid för unga där trygga vuxna kan forma kreativiteten till konstruktiva uttryck
  • involvera kulturen i samhällsplaneringen
  • förbättra parasportens förutsättningar i Linköping
  • se över förutsättningarna för en ny konsthall i Linköping
  • förbättra tillgången till bibliotekens tjänster i hela Linköpings kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.