Landsbygden - en plats att leva på

Möjligheterna att bo och leva på landsbygden är en central fråga för oss i Centerpartiet. Du ska kunna bo, verka och leva i hela Linköpings kommun, för oss finns inget annat. Vi väljer att leva på landsbygden för att det är en annan plats och för att den erbjuder andra värden än staden. Det är dessa värden Centerpartiet vill sätta i fokus och ge förutsättningar att utveckla.

Linköpings landsbygd ska vara en attraktiv och fri plats att leva och verka på. Stad och land hör ihop och landsbygden ska utvecklas i växelverkan med urbana områden. Resurser ska inte centraliseras till Linköpings stad och värden ska flöda mellan stad och land, inte åt ett håll. Stadens bidrag till landsbygdens utveckling är lika naturlig som det omvända. Centerpartiets landsbygdspolitik tar sin utgångspunkt i att de människor som bor och arbetar utanför staden ska ha rättigheter, möjligheter och frihet att skapa sina egna optimala livsförutsättningar. Förväntningarna på landsbygden ska vara realistiska och landsbygdens konkurrenskraft som plats att leva och verka på ska stärkas.

Kommunen och myndigheter ska möjliggöra landsbygdens utveckling, inte stå i vägen för den genom orimlig byråkrati, onödiga avgifter, oförutsägbarhet eller höga skatteuttag. Kommunen måste bli mer förutsägbar och möta invånarna med respekt för och utgångspunkt i varje invånares vision om hur hen vill utveckla och förbättra Linköpings kommun.

Leva och verka på landsbygden

Vi vill värna samhällsservice på landsbygden och garantera kommunal närvaro i hela kommunen. Vi arbetar för lanthandlarna och för landsbygdsskolorna. För enskilda vägar och för bredbandsutbyggnad. För idrottsföreningarna och hembygdsföreningarna. Vi arbetar för alla de som bor, lever och verkar på vår landsbygd. Centerpartiet är garanten för att HELA kommunen skall leva.

Skolskjuts för barn på landsbygden i Linköping behöver fungera. Samtidigt måste dessa transporter lösas på ett pragmatiskt sätt, där också kostnader för transporterna vägs mot andra prioriteringar. I Nederländerna bistår kommuner föräldrar som skjutsar barn gemensamt till skolan. Vi vill att sådana lösningar utreds för Linköpings kommun. Vi vill att förskjutna starttider för skolan på morgnarna utreds, så att kollektivtrafikens resurser kan användas med mer jämn belastning. Vi vill alltså att samutnyttjandet av kollektivtrafiken och skolskjutsarna utvecklas ännu mer.

Centerpartiet Linköping vill utveckla centrumkärnorna i de mindre tätorterna, i samråd och samarbete med markägare, medborgare och det civila samhället. Det är viktigt för den som blivit äldre att inte behöva flytta från sin ort bara för att få den hjälp hen har rätt till, det är viktigt för barn och unga att kunna ha en aktiv fritid på sin ort och inte behöva ta sig in till staden varje dag och det är viktigt för barnfamiljen att kunna uträtta ärenden lokalt istället för att behöva ta bilen in till staden för varje ärende.

Tillgången till samlingslokaler är viktigt för skapandet av mötesplatser på landsbygden. Kommunen ska bidra till att dessa lokaler bevaras. Dessa lokaler kan vara navet i ett lokalsamhälle och kommunen bör vara behjälpliga med att se till att de bevaras och även utvecklas. Vi vill också att kommunen i samverkan med civilsamhället hjälper till med att utveckla och bygga nya samlingslokaler. Inte minst för att erbjuda möjlighet för människor till så kallad “co-working”. Alltså att kunna arbeta nästan hemifrån, men tillsammans med andra människor från samma ort. Kommunen bör kunna erbjuda detta för sina anställda på olika platser i kommunen.

Byggande på landsbygden

Landsbygden närmast Linköpings tätort påverkas sedan en tid tillbaka av så kallade områdesbestämmelser. Avsikten med dessa bestämmelser är att så långt som möjligt underlätta byggnation och näringsverksamhet inom detta område. Områdesbestämmelserna har emellertid visat sig också ha effekter som utsatts för hård kritik av de berörda markägarna, inte minst i form av att reglerna uppfattas snarast ha försvårat byggnation och utveckling av verksamheter inom området. Vi vill därför att dessa områdesregler utvärderas och sedan ändras så att byggnation och utveckling av verksamheter kan ske hållbart och ansvarsfullt inom dessa områden.

Kommunen behöver också vara mer generös i sin bedömning av bygglov om man som markägare vill bygga hus för att t.ex. underlätta en generationsväxling. Friheten och rätten att bo på landsbygden med likvärdiga livsmöjligheter kan dock bara försvaras om också de enskildas ansvar och skyldigheter betonas. En viktig fråga är de enskilda avloppen, där kommunen sedan lång tid tillbaka successivt inspekterar kommunens enskilda avloppsanläggningar. Detta är nödvändigt, inte minst som en del av arbetet mot föroreningar av våra vattendrag med fosfor och andra ämnen. Vad medborgarna dock har rätt att kräva i detta är förutsägbarhet och rimlighet och att alla behandlas lika, så att kravet på att åtgärda avloppet inte blir en oförutsedd stor utgiftspost för den enskilde, beroende på när kommunens miljöinspektörer har tid och resurser att granska just det området.

Den livskraftiga landsbygden

Småskaliga, hållbara företag inom jordbruk, skogsbruk och andra näringar, är syret i landsbygdsekonomin. Vi vill därför främja företagande på landsbygden och arbetar för ett attraktivt näringsliv i hela kommunen. Det ska vara enkelt att driva verksamhet utanför staden. En stark privat äganderätt är en grundläggande frihet, och en förutsättning för såväl fastighetsutveckling som näringslivsutveckling. Företag på landet och i staden samexisterar i växelverkan, dynamik och sund konkurrens i fungerande marknader.

Centerpartiet Linköping vill bort från onödiga regelverk och kostnadsdrivande byråkrati. När det är möjligt ska kommunen alltid undvika försvårande och fördyrande regelverk som lätt drabbar små, extensiva verksamheter med begränsad omsättning på landsbygden extra hårt.

Kommunen ska möjliggöra och stimulera varje plats förutsättningar för livskraftiga företag och frihet till entreprenörskap och inte stå i vägen för näringslivets utveckling. Att en verksamhet är förlagd till landsbygden ska inte vara en försvårande omständighet till exempel för att hitta finansiering. Kommunal finansiering ska inte gå till verksamheter i centralorten på landsbygdens bekostnad, och kommunalt finansierade verksamheter ska gärna ligga utanför Linköpings centrum. Idag finns de EU-stödda Leaderområdena, från vilka både föreningar och företag på landsbygden kan söka bidrag. Linköpings kommun är med i Leaderområdet Folkungaland och för oss är ett fortsatt engagemang i detta viktigt.

Landsbygden och lantbruket är strategiskt viktiga för hela Linköpings kommun! Därför har vi sett till att kommunen har som mål att bli en av Sveriges främsta landsbygdskommuner.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • instifta regelfria verksamhetszoner. I första hand bör kommunala regler kring byggandet minimeras för att göra det enklare att bygga på landet men även regler för småskalig livsmedelsproduktion bör på sikt kraftigt minska
  • verka för att uppmuntra produktion av mer grön energi på landsbygden
  • vara mer tillåtande till byggande på landsbygden och i utvalda strandnära lägen i Linköpings kommun
  • att kommunen ger förutsättningar för att fler hyreslägenheter byggs i de mindre orterna
  • att skolskjutsarna på landsbygden planeras så att barnen får en så kort resandetid som möjligt
  • att Linköping även fortsättningsvis är med i det EU-stödda Leaderprogrammet med stöd till affärsprojekt och ideella projekt på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.