Näringsliv och arbete - för att få fler i jobb - för att få fler i jobb

Utgångspunkten är enkel: För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. Vi vill därför göra det företagsklimatet i Linköpings kommun så gynnsamt som möjligt.

Genom mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet i stället för att fylla i blanketter eller ägna tid åt långa och utdragna kontakter med kommunen och dess handläggare.

Behov av arbetskraft

För att Linköping ska kunna utvecklas i den takt som Ostlänksbeslutet och företagens behov kräver, måste större kraft läggas på att minska bristen på arbetskraft.

Det är brist på arbetskraft inom teknologisektorn. Trots att många yngre väljer att flytta till Linköping finns behov av ännu fler nya invånare med hög teknisk kompetens. Brist på arbetskraft finns även inom hälso- och sjukvårdssektorn, skolan och inom hantverkssektorn. Fördjupad samverkan med Linköpings universitet och inte minst med studenternas organisationer är därför en prioriterad uppgift. Även kontakter med studenter som rest från Linköping till andra orter för att studera är viktiga att upprätthålla. Det är också en prioriterad uppgift att i samverkan med Region Östergötland förbättra matchningen mellan regionens utbildningar och den regionala arbetsmarknaden.

Det goda arbete som idag görs inom näringslivsområdet behöver både breddas och fördjupas. Det finns många företag som skapar stora värden i Linköping men som idag möter hinder mot att utvecklas. Exempelvis råder stor brist på mark att bygga nya verksamhetslokaler i. Mer budgetmedel på kommunens näringslivsstöd menar vi är en bra investering.

Att förstärka Vreta Kluster genom att en civilingenjörsutbildning i slutfasen av utbildning specialiseras mot lantbruksteknologi och lantbrukets biologi är också något vi vill att kommunen ska medverka till. Inte minst för att lantbruket i Linköping och i Östergötland i långa stycken redan är världsledande inom teknologi och biologisk hållbarhet.

Linköping finns också i en region som har än större problem med arbetskraftsbrist, samtidigt som många halkat ut ur arbetslivet och andra aldrig tagit sig in på arbetsmarknaden. Såväl för de enskilda individerna som för vår kommun är det mycket viktigt att fler väljer att utbilda sig inom bristyrken. Om regionen fungerade bättre tillsammans skulle det vara till stor hjälp för alla kommuner, även Linköping, inte minst med arbetskraftsrekrytering.

Linköpings kommun är en av kommunens största arbetsgivare. I kommunen idag är personalomsättning och sjukskrivningstal oroväckande höga inom vissa sektorer. Vi menar att mer fokus behöver läggas på att göra kommunen till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Arbete är vägen till delaktighet och trygghet

I Linköping har vi många personer som hamnat i långvarigt biståndsberoende och som är i behov av att rustas för att kunna ta del av arbetsmarknaden på sikt. Det anstår inte en välmående kommun som Linköping att så många personer är fast i långvarigt biståndsberoende. Det främjar även barnperspektiv att föräldrar erhåller lön istället för bidrag. Det hör också till trygghetsarbetet att fortsätta det arbete som påbörjats i kommunen med att byta långvarigt utanförskap och försörjningsstöd mot arbete. Stärkt självkänsla, stärkt känsla av att vara en viktig del i en samhällsgemenskap; listan går att göra mycket lång över varför det är så viktigt också ur ett trygghetsperspektiv.

Ett stort antal människor har de senaste åren kommit till Sverige. Många av dessa människor har också kommit till Linköping. Oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan idag hundratusentals människor som behöver få ett jobb. Att snabbt få ett jobb är det bästa sättet att förstå ett nytt samhälle och skapa sig ett liv i det nya landet.

När fler människor har ett jobb att gå till kan Sverige och Linköping också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. Fler och större andel människor som kommer ut i arbete i Linköping kommer i sig att bidra till förbättrad integration och ökad trygghet. Sverige är i grunden ett samhällskontrakt som bygger på att vuxna arbetsföra personer också arbetar, så att bördan av gemensamma välfärdslösningar kan bäras. Att bli en del av detta är alltså i sig integration. Vi menar också att kommunen måste ta ett ännu större ansvar för att anställa personer som har det svårt på den allmänna arbetsmarknaden

Småföretagen en del av ryggraden i kommunens näringsliv

Företag som Saab och Ericsson betyder oerhört mycket för Linköping. Det känner också de flesta till. Att de små och ibland också nystartade företagen i Linköping också är livsviktiga för skapandet av värden och arbetstillfällen i Linköping är tyvärr mer okänt för många. För Centerpartiet utgör de små företagen både en del av näringslivets ryggmärg och en miljö där nya arbetstillfällen och nya värden skapas.

Att de små företagen i Linköping har bra förutsättningar att verka och växa är därför av avgörande betydelse för oss. Även dessa företag har behov av enkla vägar in till kommunens förvaltningar, för att dessa företag ska kunna utvecklas och skapa nya värden. Utöver fortlöpande översyn av vilka rutiner som kan förenklas för företag inom kommunen menar vi också att kommunen behöver ha en företagsservicefunktion.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • fördjupa samverkan med Linköpings universitet och dess studenter, liksom med studenter från Linköping som studerar vid andra universitet och högskolor
  • verka för lantbruksteknisk inriktning på en civilingenjörsutbildning vid LiU
  • skapa bristyrkesutbildningar för arbetslösa
  • att kommunen arbetar för fler jobb som inte kräver längre utbildning eller förkunskaper
  • göra vad vi kan för att få fler personer att gå från behov av försörjningsstöd till egen försörjning
  • att företagsservicefunktionen i kommunen förstärks
  • att företagsklimatet i kommunen förbättras avsevärt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.