Skola och utbildning för en god start i livet

Vi behöver en skola där varje elev är trygg och får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen i Linköpings kommun ska hålla hög kvalitet, från förskolan, till gymnasienivå och vuxenutbildning. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Förmedla kunskap

Skolans och andra utbildningars centrala uppgift är att förmedla kunskap och bidra till den enskildes förkovran och personliga utveckling. Skolan är när den är som bäst ett fantastiskt verktyg som ger våra barn och unga lust till lärande och utveckling och bra grund för liv som aktiva och engagerade samhällsmedborgare.

De problem som skolan sliter med är utmanande och det går inte att överskatta betydelsen av att lösa dem. Vi kommer tvingas att tänka och göra annorlunda än tidigare. Det bör vi se som en möjlighet. Utbildningssystemets uppgift är också att vara konstruerat så att arbetsmarknadens behov av arbetskraft möts.

Därför vill vi att en högstadieskola och en gymnasieskola i direkt anslutning till Campus Valla utreds. Vi vill också att samverkan med Linköpings arbetsgivare utvecklas så att dessa får möjlighet att i större omfattning besöka högstadieskolorna och gymnasieskolorna och berätta om sin verksamhet och vad det innebär att arbeta där. Dessutom menar vi att samverkan behöver förstärkas mellan kommunens utbildningsförvaltning och Linköpings Universitet samt med Linköping Science Park. Vi vill också att Linköpings Universitet bjuds in att vara med och etablera sig med öppna miljöer när nuvarande Hamngatan och Stångåområdet vid nuvarande Resecentrum omvandlas till mötesplats för Linköpingsborna.

Integration och trygghet i skolan

Förskolan, skolan och olika vuxenutbildningsinsatser är några av de viktigaste verktygen politiken besitter för att befrämja integration. Behovet av att bygga skolmiljöer där barn och ungdomar från olika miljöer möts är viktigt. Vi vill öka antalet högstadieskolor och gymnasieskolor i innerstaden. Den redan beslutade Kungsbergsskolan kommer inte att räcka till för att möta detta behov.

De blandade skolmiljöerna vill vi nå genom att mer blandade bostadsområden på sikt kommer att ge mer socialt blandade skolklasser. Men framförallt och på kortare sikt vill vi nå målet med mer blandade skolmiljöer genom att från och med högstadiet skapa skolmiljöer, där ungdomar från olika miljöer möts naturligt. I sina skolval inför högstadiet prioriterar ungdomarna tydligt skolor i innerstaden. Det går att ha synpunkter på detta, men vi ser också möjligheter i detta faktum. Inte minst att det ger möjligheter att ställa om från tomma butiksytor till levande skolmiljöer i stadskärnan.

Skolans roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är central. Risken att barn utvecklas negativt mot fortsatt skolmisslyckande, missbruk, våld och ohälsa, är betydligt mindre hos de barn som tidigt får stöd att upptäcka kunskapsluckor, svårigheter och styrkor. I synnerhet är stödet viktigt för de barn som lever med otrygghet, exempelvis barn i familjer som talar ett annat språk än svenska, barn i samhällsvård eller barn i familjer där våld och missbruk förekommer. För dessa barn är det absolut nödvändigt med tidig upptäckt, snabba insatser och uthålligt stöd över tid. Då blir samverkan med regionen, socialtjänsten och ideella sektorn helt avgörande.

Respektlöst språk, verbala och fysiska trakasserier som skolpersonalen inte hinner eller orkar ta itu med gör skolmiljön otrygg och arbetsmiljön otjänlig för både elever och lärare. Detta drabbar särskilt tjejer. Forskning visar att våldtäkter och mord på kvinnor är sista stegen i en pyramid som ofta börjat med verbala, sexualiserade trakasserier, sådant som är vanligt i ungdomsmiljöer och i våra skolor.

För att förbättra integrationen och öka tryggheten i skolan vill vi att stora delar av nuvarande Konsert & Kongress görs om till gymnasieskola när behov av en ny skola finns. Under pandemin har lokalerna redan använts till detta, och vi vill alltså permanenta denna lösning. Crusellhallen ska även fortsättningsvis vara konsert- och evenemangsarena, och hur vi vill utveckla Visit Linköpings verksamhet återkommer vi till under avsnittet kultur.

Vi vill att nolltolerans för sexuella trakasserier och sexualiserat språk ska införas i våra skolor. Vi vill också att Barn- och ungdomsnämnden aktivt stödjer samverkan i såväl gruppaktiviteter som individärenden med socialtjänster i egen och andra kommuner, regionens barn- och ungdomsverksamheter samt ideella organisationer inom fritidsverksamheter. Slutligen vill vi att de pedagogiska måltider där förskollärare äter tillsammans med barnen ska vara kostnadsfria för förskolepersonalen. Idag sätter skatteregler stopp för detta och vi vill grundligt undersöka vad som går att göra på kommunal nivå för att komma så nära målet som möjligt att förskolepersonalen inte ska behöva betala för dessa måltider.

Bristen på behöriga lärare

Bristen på behöriga lärare i grundskolan är stor och den spås bli ännu större framöver. Många lärare går i pension de närmaste åren, en del lämnar skolan för att göra annat och lärarutbildningarna har svårt att attrahera studenter.

Bristen på behöriga lärare kommer tvinga oss att tänka annorlunda. Situationen är allvarlig och det är nödvändigt att förstärka skolan med andra professioner innan situationen blir ohanterlig. Exakt vilka professioner som ska anlitas är sannolikt inte det centrala, utan fokus bör ligga på att utveckla verktyg och systematik för att lösa de problem som finns på varje enskild skola, och som allvarligt bidrar till att kunskapsmålen inte nås. Rektor bör få ett stort ansvar och ges stor frihet, och den centrala förvaltningen bör vara stödjande samt bidra till kunskapsspridning.

Skolan är precis som samhället i övrigt i ständig förändring och är idag inte vad den var igår. Något som utvecklats till det sämre är att den del av arbetstiden som en lärare kan lägga på undervisning, förberedelser och uppföljning har krympt. Administration, dokumentation, att lösa konflikter, agera ordningsvakt, rapportera samt ha dialog med föräldrar kräver allt mer av lärarens tid.

Behöriga lärare är utbildade i att förmedla kunskap baserat på läroplanen samt att sätta betyg. De bör i mycket större grad få ägna sig åt detta. För att göra allt det som ligger utanför lärarnas kompetensområden bör vi engagera och anställa människor med andra erfarenheter, kunskaper, förmågor och färdigheter. Detta bör även frigöra mer tid för lärarna att ägna sig åt fortbildning.

Därför vill vi också att försöket med heltidsmentorer utvidgas och permanentas, eftersom det visat sig fungera mycket bra. Heltidsmentorerna kan ansvara för närvarorapportering och frånvaroproblematik, kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, tillbudsrapportering med mera. Att ha heltidsmentorer bör på sikt bli norm på våra skolor.

Vi vill dessutom att administrativ personal bör finnas för att sköta de administrativa sysslor som inte kräver en lärarutbildning för att göra. Organiserade rastaktiviteter med lämplig personal är också viktigt att införa, eftersom det visat sig vara ett bra verktyg för att ge mindre konfliktfyllda raster och även bidrar till de pulshöjande aktiviteter som vi vet gynnar skolarbetet. Konflikter som uppstår under raster tar ofta tid från undervisningen om de behöver redas ut under lektionstid.

Slutligen vill vi att plats bereds för forskare med stort engagemang för skolan att bidra med sina expertkunskaper i klassrummet. Detta skulle kunna stimulera intresset för lärande generellt, och specifikt bidra till att även högpresterande och särbegåvade elever kan få möjlighet till maximalt lärande, som skolan idag har svårt att tillgodose.

Landsbygdsskolor

Det är viktigt att de mindre orterna och landsbygden i Linköping har bra förskolor och skolor för årskurserna 1-6. Att bo på Linköpings landsbygd ska inte innebära att föräldrar tvingas kompromissa med kvaliteten på undervisningen för barnen, eller tvingas skjutsa in dem till skolor inne i Linköpings tätort under de första sex skolåren. Nya pedagogiska verktyg med digital undervisning bör utvecklas mer i de fall en landsbygdsskola är mycket liten och samtidigt ligger långt från andra skolor.

Den närmsta skolan skolan ska vara den bästa skolan, både pedagogiskt och socialt. Alla skolor ska med andra ord vara bra. För oss i Centerpartiet Linköping är det alltså mycket viktigt att det inte ska finnas någon anledning för föräldrar och barn att välja någon annan skola än den som ligger närmast.


Vi vill under nästa mandatperiod

 • att en högstadieskola och en gymnasieskola i direkt anslutning till Campus Valla utreds
 • att samverkan med Linköpings arbetsgivare utvecklas så att dessa får möjlighet att i större omfattning besöka högstadieskolorna och gymnasieskolorna och berätta om sin verksamhet och vad det innebär att arbeta där
 • att samverkan förstärks mellan kommunens utbildningsförvaltning och Linköpings Universitet samt med Linköping Science Park
 • att stora delar av nuvarande Konsert & Kongress görs om till gymnasieskola när behov av en ny skola finns
 • att nolltolerans för sexuella trakasserier och sexualiserat språk ska införas i våra skolor
 • att barn- och ungdomsnämnden aktivt stödjer samverkan i såväl gruppaktiviteter som individärenden med socialtjänster i egen och andra kommuner, regionens barn- och ungdomsverksamheter samt ideella organisationer inom fritidsverksamheter
 • att försöket med heltidsmentorer utvidgas, permanentas och blir norm
 • att administrativ personal bör finnas för att sköta de administrativa sysslor som inte kräver en lärarutbildning för att göra
 • att organiserade rastaktiviteter med lämplig personal införs
 • att pedagogiska måltider för förskolepersonal skall vara kostnadsfria
 • att plats bereds för forskare med stort engagemang för skolan att bidra med sina expertkunskaper i klassrummet
 • att nya pedagogiska verktyg med digital undervisning utvecklas mer i de fall en landsbygdsskola är mycket liten och samtidigt ligger långt från andra skolor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.