Trygghet och tidiga insatser för ett samhälle som håller ihop

Linköping står inför stora utmaningar. För att klara av dessa utmaningar behöver vi satsa på att våra barn och unga och på vår gemensamma trygghet. Vi skall samverka med samhällets alla aktörer för att skapa trygga och attraktiva områden och vi skall arbeta med tidiga och förebyggande åtgärder för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng och se till att alla barn och unga har en ljus framtid. Målet är ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig delaktiga och bidrar och där alla kan känna sig trygga i sitt eget hem och ute på våra gator och torg.

Samverkan för trygga och attraktiva områden

Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet, bland annat när det gäller att jobba förebyggande och när det gäller attityden till brott. Även tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att hamna i kriminalitet är viktiga.

Det är också viktigt med ordentliga satsningar på jobb och fritidsaktiviteter, eftersom vi vet att det bidrar till färre sociala problem. Vi vill därför se ökad samverkan mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet för att erbjuda en värdefull fritid samt en tillgänglig arbetsmarknad för unga.

Vi vill satsa på trygghetsvärdar som en länk mellan lokalsamhället och polisen. Människor i utsatta områden ska ges hopp och framtidsmöjligheter genom satsningar och kvalitetskrav på skolor, genom bättre förutsättningar för att komma in i jobb och driva företag – så att alla ungdomar ser dem som strävar och skapar, inte dem som skjuter och stjäl, som förebilder.

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. I Falkenberg har en modell haft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård. Vi vill att Falkenbergsmodellen används och utvärderas i Linköping för att öka tryggheten och minska utanförskapet. Falkenbergsmodellen handlar bland annat om att ge stöd för att få bättre skolresultat, satsa på civilsamhället, erbjuda fritidsaktiviteter och jobba aktivt med stadsutveckling.

Vi vill att kunskapen om, och användningen av, BID-samarbeten (Business Improvement Districts) ska öka. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Metoden har med framgång använts i New York för att få bukt med ökad brottslighet. Genom praktiskt stöd från bland annat kommuner kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö med minskad brottslighet som följd. Vi har sedan länge tyckt att detta skall användas i bl.a. Skäggetorp.

Förebyggande och tidiga åtgärder

Det är genom en trygg skola, en meningsfull och utvecklande fritid och möjlighet till arbete för alla som vi hindrar rekryteringen till kriminalitet. Därför vi vill genom att satsa på förebyggande åtgärder riktade mot de tidiga åldrarna skapa ett tryggt samhälle. Genom att barn och unga får framtidsutsikter skapas ett tryggare samhälle där kriminalitet inte längre lockar.

Satsar vi resurser idag förhindrar vi både mänskligt lidande och sparar pengar imorgon. För Centerpartiet handlar det om att få till en systemförändring och ett förändrat förhållningssätt, där insatserna helst skall komma innan något händer. Det är dyrast för samhället och lidandet för individen är som störst om samhället kommer med insatser när det är för sent.

Arbetet med utsatta barn ska förbättras, bland annat genom ökat engagemang i de nätverk som finns kring barnen. Tidiga insatser till barn i behov av särskilt stöd är otroligt viktigt både i skolvärlden och för föräldrar. Det handlar bland annat om att förbättra återkoppling till skolan efter att denna har anmält misstankar om sociala missförhållanden kring ett barn och att få samarbetet med barnen i centrum att börja tidigare för att fler ska få bättre möjligheter.

Centerpartiet accepterar inte att barn i Linköpings kommun kan stå utan tak över huvudet. För att åtgärda detta krävs det ett fortsatt strategiskt arbete med förebyggande ekonomisk rådgivning, anstånd, handlingsplaner m.m. Väldigt ofta handlar det om barn vars mammor är utsatta för våld i nära relationer. Inga barn skall bära sina vårdnadshavares bekymmer eller andra sociala problem som ligger bakom att familjen inte har en egen bostad. En vandrarhemsplats för barnfamiljer i utsatt situation är varken ekonomiskt hållbart eller i linje med barnets bästa. Insatser behöver sättas in i tidigt skede för att förebygga vräkning och bostadslöshet.

Ett samhälle som håller ihop och är tryggt för alla

Linköping har en mycket stor integrationsuppgift att ta sig an. Utöver detta finns också andra mer tidlösa sociala frågor som kräver mycket engagemang och nytänkande - inte minst kopplat till familjer i utanförskap, trasiga relationer, droger, barn som far mycket illa och långvariga försörjningsstöd. Detta kräver professionell myndighetsutövning med stort engagemang för de enskilda. För att lyckas med dessa uppgifter krävs emellertid också att det civila samhället, inte minst i form av professionellt arbetande ideella organisationer får utrymme och resurser att arbeta i samverkan med kommunen.

Inom framförallt två områden ser vi att denna samverkan bör fördjupas; dels inom verksamheter kopplade till unga med högre risk för problem, främst barn i den sociala barnavården, dels inom området skyddade boenden för kvinnor på flykt undan våldsamma relationer. Även mer öppna verksamheter, där inte minst unga kvinnor stöttas i olika ideella organisationers regi, bör dock utvecklas och fördjupas i samverkan mellan kommunen och de olika organisationerna. Viktigt är att dessa samarbeten präglas av professionalism, där bägge parter också utvecklar sina kompetenser genom samarbetet.

Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett mycket allvarligt hot mot främst kvinnor och barn. Denna problematik är samtidigt i stora delar dold för de som inte lever i denna miljö. För att göra det möjligt också för dessa kvinnor att få den livskraft och de livsmöjligheter de har rätt till måste de personer och organisationer som har engagemang, insyn, kunskap och förmåga ges mycket större möjligheter att påverka och förändra! Att inte vara tydlig med att dessa kvinnor ska ha samma möjligheter som alla andra Linköpingsbor är ett stort svek.

Samverkan

Arbetet med att bryta mönster där familjer och enskilda lever i långvarigt försörjningsstöd, så att försörjningsstöd byts mot arbete och egen försörjning genom lön, har påbörjats under denna mandatperiod. Ännu är det svårt att se ett tydligt trendbrott, men det är oerhört viktigt att detta arbete bedrivs med stor uthållighet och långsiktigt perspektiv. Erfarenheterna från andra kommuner visar att det tar tid, men att belöningen kommer. Främst i form av människor som får kraft att ta ansvar för sina egna liv, men också i form av minskade kostnader för kommunen och ytterst dess övriga invånare.

Barn i den sociala barnavården är en grupp med flera gånger högre risk för en negativ utveckling än andra barn. Det gäller oavsett om det rör de barn som är omhändertagna i samhällsvård av olika slag, som familjehem, stödboenden, HVB-hem eller statens särskilda ungdomshem, eller de barn som lever i familjer som får annat stöd från socialtjänsten men bor med sina vårdnadshavare. Här ser vi behov av att sträva mot två mål samtidigt, mer samverkan och tidigare start av insatser.

Mer samverkan med främst skolan och hälso- sjukvården är viktigt eftersom just skolresultat och hälsa är de starkaste skyddsfaktorer som finns mot en negativ utveckling på sikt. Ett gott exempel på denna typ av samverkan är Linköpings Skolfam-team, som arbetar med att skapa goda förutsättningar för att de barn som kommunen har placerat i familjehem ska klara grundskolan med behörighet till vidare studier. Centerpartiet vill gärna se en utveckling där Skolfam även omfattar barn i socialtjänstens öppna insatser.

Ett aktivt arbete med hälsofrämjande insatser för barn och unga i den sociala barnavården är också en viktig investering för våra barns framtid och kommunens långsiktiga ekonomi. Ohälsa är dyrt i såväl humana som ekonomiska värden. Centerpartiet vill att köer till utredningar och behandlingar ska minimeras och helst inte finnas alls. Oavsett om det gäller elevhälsa, regionens sjukvård eller ungdomshälsan. Detta kräver att Social- och omsorgsnämnden avtalar med berörda instanser om att hälsoundersökningar och utredningar av barn i den sociala barnavården görs med prioritet, på specialistnivå och med den bästa tillgängliga systematik som finns att tillgå. Centerpartiet ser gärna en ännu mer utvecklad samverkan med ideella föreningar och organisationer som verkar med aktiviteter för en stärkt hälsa för barn i den sociala barnavården. Inget barn i sociala barnavården ska behöva avstå en idrott eller en kulturell fritidsaktivitet av familjeekonomiska skäl.

Tidigare start av insatser är kort sagt viktig för att öka sannolikheten till ett gott utfall. Erfarenheten och ett brett vetenskapligt underlag visar att små psykosociala svårigheter tidigt, tenderar att växa gradvis och till slut bli mycket svåra och kostsamma att åtgärda. Ingen vinner på att avvakta utvecklingen, allra minst barnen det berör. Därför vill Centerpartiet att social- och omsorgsnämnden eftersträvar tidiga insatser, med en låg tröskel till icke behovsbedömda insatser, tidiga överväganden om vårdnadsöverföring till familjehem, bra konsultativt stöd till kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. För att stärka barns trygghet och kontinuitet vill vi att stödinsatser, exempelvis Skolfam, inte avslutas förrän mottagarna själva bedömer stödet som överflödigt.

Inom trygghetsområdet arbetar kommunen redan med ordningsvakter, uppmontering av kameraövervakning med flera liknande inslag. Utöver detta vill vi fördjupa samverkan med föreningar och ideella organisationer.

Fler poliser, ändamålsenliga lagar och rutiner för brottsutredning, en rationell men ändå rättssäker rättskedja för att hantera de brottsliga gärningar som sker, är nödvändiga och ska främjas. De utgör grunden för vår tilltro till ett fungerande samhälle som värnar vår trygghet och frihet. Men det är frågor som kommunen inte äger själv, där vår roll främst är att bidra i aktiv samverkan med staten. Centerpartiet vill verka för en aktiv samverkan mellan kommun, region och stat i det direkt brottsbekämpande arbetet.

Idag är det alltför svårt att hitta adekvat hjälp och ofta finns hjälpen på flera olika ställen i den kommunala verksamheten och i andra organisationer. Vi ser en utbredd psykisk ohälsa i alla åldersgrupper, unga som gamla, därför vill vi utveckla arbetet för att hitta sätt att förbättra deras mående. Människor med lättare psykiska besvär, lindrigare ångest- och depressiva besvär behöver inte alltid träffa en specialist inom vården utan skulle kunna få god hjälp av en vidareutbildad personal inom en kommunal verksamhet där kontakt och förtroende redan är etablerad. Det kan röra sig om omsorgspersonal eller personal inom skolan. På grund av den bristande tillgången på psykosocialt stöd så går det många gånger längre än vad det hade behövt göra. Här pågår mycket arbete och det är viktigt att de stödinsatser som kommunen erbjuder är lätta att hitta, och bygger på evidens och samordning bland olika aktörer. Detta innefattar ideella och privata aktörer likväl som kommunala-/ regionala.

Även på ålderns höst är det lätt att börja må sämre, här är otrygghet och ensamhet ofta bakomliggande faktorer. Vi vill jobba med att bryta isolering, söka upp äldre, ensamma, sjuka. Vi vill arbeta för fler träffpunkter och samutnyttja matsalar på vård- och omsorgsboenden och skolor. Vi vill utveckla det förebyggande arbetet för äldre genom bl.a. fler sociala aktiviteter och fler mötesplatser. Idag är tillgången till professionellt samtalsstöd otillräcklig för människor på landsbygden och den behöver därför bli bättre. För att öka tillgängligheten till nära stöd i förebyggande syfte kan mobila team av vidareutbildad omsorgspersonal åka ut till boende, detta skulle kunna ske i samverkan med andra verksamheter som åker till området.

Kommunen har dock betydligt större möjligheter att agera inom det förebyggande arbetet för att minska risken för att brott och otrygghet uppstår. Även där är en av de viktigaste nycklarna samverkan. Inte bara att göra samverkan “möjlig”, Centerpartiet har högre ambitioner än så och vill se aktiv samverkan i det förebyggande trygghetsarbetet, med tydliga incitament som främjar att olika grenar av kommunen samverkar, såväl mellan förvaltningar som med aktörer utanför den egna kommunala organisationen. Vi vill se aktiviteter där skolan och ideella organisationer samverkar med socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet. Aktiviteter där information, resurser, personal och ansvar kan delas för barnets bästa i strävan efter en gemensam tryggare framtid.

Arbetet för att förebygga brott och otrygghet behöver med nödvändighet starta tidigt, redan i förskoleålder. Det förutsätter att barns miljö är trygg i förskolor, skolor, fritidsaktiviteter och såklart hemma. När miljön inte är trygg behöver insatser sättas in omgående. Ju tidigare insatser sätts in, desto mindre resurskrävande är de och desto större chans att bryta en negativ utveckling. Här finns inte en patentlösning, utan detta är snarare summan av flera olika insatser som var och en skapar möjligheter att tidigt vända en utveckling på väg åt fel håll. Allt från att arbeta systematiskt för att upptäcka otrygghet hos enskilda barn, till köfria mottagningar i elevhälsa och ungdomshälsa. Att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter i skolan, att möta trygga och ansvarsfulla vuxna i fritidsaktiviteter, att ha föräldrar som aktivt kommunicerar med och har förtroende för skola och andra delar av kommunen, är andra komponenter i bygget av trygghet.

Vissa grupper av barn är mer utsatta för otrygghet och därmed risk för en utveckling i riktning mot ungdomsgäng, droger, ohälsa och kriminalitet. Det gäller exempelvis barn i familjer som inte behärskar svenska, familjer med psykisk ohälsa, barn i samhällsvård, barn i familjer med arbetslöshet och ekonomisk knapphet, samt barn i familjer där missbruk och våld förekommer. Här förväntar sig Centerpartiet att kommunens förvaltningar gemensamt kartlägger risker och behov på individnivå, för att kunna prioritera stöd och rätt insatser till barn i särskilt utsatta uppväxtmiljöer. Här måste barnets bästa vara avgörande i planeringen av insatser. Föräldrars rättigheter och förvaltningarnas budgetramar är i det sammanhanget underordnade barnets rättigheter till en trygg uppväxt och bra utveckling.

Arbete mot relationsvåld

Vi får aldrig acceptera det utbredda samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation innebär, och den begränsning av individens fri- och rättigheter som detta innebär. Att utsättas för våld av en närstående betyder ett fruktansvärt trauma och innebär enorma kostnaderna i både mänskligt lidande och i ekonomiska termer. Våldet förstör, isolerar och bryter ner sina offer och innebär en enorm begränsning i fråga om friheten att kunna göra egna livsval. Viktigt att uppmärksamma är även att det finns vissa grupper som visats vara extra utsatta i fråga om våld i nära relation, som HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättningar.

Centerpartiet kommer alltid att kämpa för att människor ska få leva fria från trakasserier. Vi kommer i alla sammanhang att arbeta för att människor ska slippa utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp och för att vidta åtgärder i de fall då detta ändå förekommer. Vi jobbar för ett öppet klimat som gör att de som utsatts för kränkande behandling av något slag känner sig trygga med att berätta om det.

Vi vill utveckla långsiktiga samarbeten med civilsamhällets professionella aktörer kring skyddade boenden med mera. Vi vill också satsa på stödverksamhet för utövare av våld i nära relation, vilken dels fokuserar på motiverande behandlingsarbete och har ett förebyggande fokus som bygger på ett normkritiskt förhållningssätt och har fokus på unga i riskzon. Detta i samverkan med både Regionen och det civila samhället. Även psykiatriskt behandlingsarbete för brottsoffer och anhöriga behöver ske i samverkan mellan kommunen och regionen.

Vi behöver jobba ännu hårdare med att uppmärksamma allmänheten på frågor om jämställdhet och arbete mot relationsvåld. Att arbeta med att öka kunskaperna och skapa en öppen dialog hos våra barn och unga vad gäller sådant som normer, genus, sexualitet, bemötande, mänskliga rättigheter och respekt för andra kommer att betala sig mångfaldigt i framtiden.

I Centerpartiets Linköping skall alla invånare få uppleva makt över sina egna liv med frihet att göra egna val rörande det egna livet. Alla människors lika rätt och värde är en grundbult i vår politik och det är en mänsklig rättighet att få leva ett liv fritt från våld.

Vi vill under nästa mandatperiod

  • få samarbetet med barnen i centrum att börja ske tidigare för att fler ska få bättre möjligheter. Här har samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola en nyckelroll
  • förstärka samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården
  • att samarbetet med organisationer och föreningar som på olika sätt verkar för trygghetsskapande åtgärder utvecklas och fördjupas
  • att kommunen utvecklar arbetsmetod för att säkerställa att kvinnor, barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd de behöver för att kunna forma sina liv utifrån sina egna livsmål
  • att samverkan med civilsamhällets aktörer utvecklas och förstärks
  • satsa mycket mer på tidiga insatser för att minska både individers lidande och samhällets kostnader
  • satsa på att utveckla BID-samarbeten och använda oss av Falkenbergsmodellen
  • satsa på trygghetsvärdar som en länk mellan lokalsamhället och polisen
  • utveckla långsiktiga samarbeten med civilsamhällets professionella aktörer kring skyddade boenden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.