Centerpartiets politiska

handlingsprogram

Mjölby

2022-2026

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sitt liv och sina drömmar och utjämna orättvisor som arv, uppväxt och ojämlikhet har skapat.

Vi ger KRAFT åt varje människa!

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela kommunen att växa.


Målet för Centerpartiet i Mjölby är LIVSKVALITÉ och TRYGGHET!


Centerpartiet för det hållbara samhället!

Vi vill bygga en kommun på ett miljövänligt och klimatsmart sätt, med tillvaratagande av fördelar inom de olika kommundelarna. Tillgång på bra infrastruktur, ett rikt näringsliv med god tillgång på arbetstillfällen och nära till service.

Centerpartiet i Mjölby arbetar utifrån hela kommunens bästa. Att vi har en bra fördelning över hela kommunen vad gäller förskolor och skolor. Även att man ska ha möjlighet att bo kvar på sin hemort när man blir äldre, detta genom att bygga olika boendeformer spridda i hela kommunen.

Centerpartiet i Mjölby verkar för att ha en tillgänglig kommun, där det är lätt att bo och röra sig för alla. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i kommunen, det gäller allt från att vistas ute som hur och var vi bor. Öppna allmänna ytor ska vara upplysta och ge ett tryggt intryck.

 • Inventera utsatta områden för att senare införa trygghetsskapande åtgärder såsom extra belysning eller övervakningskameror.
 • Fördjupa samarbete mellan Polis och kommun.
 • Verka för att kommunen upprättar en handlingsplan för att minska narkotika användning.


Ett hållbart samhälle för människor och miljö!

Vi arbetar prioriterat för att kommunen ska ha så mycket närproducerad mat som möjligt i våra kommunala kök. Bra mat till barn och elever i skolan är nödvändigt för att klara dagen och öka förutsättningarna för god inlärning. Näringsrik och balanserad kost är nödvändigt på våra boenden för att alla ska må så bra som möjligt.

Infrastruktur såsom vägar, gång- och cykelbanor samt bredband är viktigt för att alla ska ha möjlighet att röra sig säkert och ha tillgång till digital uppkoppling via fiber eller mobil uppkoppling. En levande landsbygd skapas av att vårt digitala nät fungerar, både för företagare, distansarbete, studier samt att digitala larm ska fungera.

Att ha ett bra näringsliv i kommunen är en förutsättning för arbete. Centerpartiet i Mjölby arbetar mycket med företagsfrågor och har ett bra samarbete med näringslivet. Vi måste skapa förutsättningar för att fler företag startar eller flyttar till kommunen. Mjölby har ett bra geografiskt läge och vi anser att det kan nyttjas bättre.

 • Styra upphandling så närproducerad och säsongsanpassade råvaror av god kvalité används i kommunala kök.
 • Planera för att det finns goda parkeringsmöjligheter inom kommunen för att underlätta handel samt förpendling/samåkning.
 • Prioritera fibernät till landsbygden.
 • Höja stödet för enskilda vägar.
 • Mjölby ska ha Östergötlands bästa företagsklimat, med ambitionen att vara topp-10 nationellt.
 • Utrusta kommunala byggnader med solpaneler för att minska klimatpåverkan samt öka egenförsörjning av el.
 • Prioritera utbyggnad av ladd-infrastruktur till elbilar i alla kommundelar.

Skola och utbildning för framtid i yrkeslivet!

Centerpartiet arbetar för en skola som ger eleverna goda baskunskaper och blir anställningsbara för näringslivet eller utvecklar ett eget företagande. Skolan ska vara en bra arbetsplats för lärare och elever.

Konkurrensen om lärare på alla nivåer är hård, vi måste då ge förutsättningar för att lärare vill komma och arbeta i kommunens skolor. Detta gör vi bland annat genom att ha bra lokaler och trivsamma miljöer i förskolor och skolor. Att vi har en bemanning som är anpassad, att vi har resurscentrum för elever med svårigheter, att vi där det behövs har elevassistenter eller motsvarande. Vi vill skapa en skola som ser till individens behov och kan möta dem med rätt medel.

Vi ser idag att allt fler barn rör sig mindre. Centerpartiet vill därför ha fler rörelsetimmar i skolan. Det leder till en bättre inlärningsförmåga och mindre hälsoproblem för barn och ungdomar.

Ett attraktivt gymnasium med bra programutbud. Vi har över tid sett att många ungdomar söker sig till gymnasium utanför kommunen. För att bromsa den utvecklingen vill Centerpartiet i Mjölby se över programutbudet, göra kartläggningar över ungdomars behov och önskemål så vi gemensamt kan skapa ett attraktivt gymnasium. Att vi samarbetar tätt mellan näringslivet och kommunen i dessa frågor.
Kommunen behöver börja planera för en ny gymnasieskola, en del i att göra våra gymnasieutbildningar attraktiva är att skolan har en placering nära en pendelstation.
Centerpartiet är inte främmande för en placering av ny gymnasieskola i exempelvis Mantorp.

 • Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både lärare och elever.
 • Fortsatt satsning på landsbygdsskolorna Västra Harg och Normlösa.
 • Investera i fler specialpedagoger och resurspersoner i förskola och skola för att hjälpa alla elever att nå sina studiemål
 • Attraktivt gymnasium som har ett aktivt samarbete med kommunens näringsliv. Vi behöver utbildningar som kan ge kunskap och arbete i vår egen kommun, Sverige och världen.


Människan i centrum från ungdom till ålderdom!

Centerpartiet arbetar för att kommunen ger resurser för att unga skall utvecklas positivt och gamla skall få en trygg ålderdom med en utbyggnad av olika boendeformer, bra hemtjänst och hemsjukvård. Att kommunens barn och ungdomar får en bra skolgång och möjlighet till varierat utbud inom fritid och kultur.

Mjölby kommun består idag av över 27 000 människor. Vi är från 0 till över 100 år gamla, vi är från olika bakgrund, vi har olika förutsättningar, vi har olika behov.

Gemensamt är att vi alla har rätt till att känna oss trygga, att vi har rätt till hjälp när vi behöver, att vi har rätt till en bra förskola och skola, att vi har rätt till fritids och kultur- aktiviteter, att vi har rätt till vård och omsorg och mycket mer. Vi vill skapa ett bättre samarbete mellan region och kommun vad gäller psykisk ohälsa främst för barn och unga.

Centerpartiet i Mjölby har tagit och vill fortsätta ta ansvar i dessa frågor och driva utvecklingen framåt. Äldre, sjuka och personer med omsorgsbehov eller sociala stödinsatser kommer att öka i samhället. Därför vill vi med tillsammans med Regionen driva på utvecklingen av konceptet Nära Vård, vård som är lättillgänglig och som finns där människor behöver den.

 • Vi vill att samtliga kommunens förvaltningar och bolag tillhandahåller praktikplatser för personer som tillfälligt står utanför arbetsmarknaden.
 • Vi behöver bygga fler gruppbostäder LSS i kommunen.
 • Fler mötesplatser för äldre skapas, näst på tur Mantorp och Väderstad.
 • Satsa medel för att öka trivselfaktorn genom underhåll och skötsel av kommunens anläggningar och boendemiljöer.
 • Arbeta förebyggande inom förskola och skola för att tidigt upptäcka barn med särskilda behov.
 • Införa förebyggande arbete med rehabilitering och välfärdsteknik så att alla har möjlighet att leva ett självständigt liv.

Fritid som utvecklar och stimulerar!

Centerpartiet verkar för ett rikt kulturutbud och ett variationsrikt fritidsutbud för hela kommunen.

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda ett brett kultur och fritidsutbud. Att man inom kommunen kan hitta en aktivitet som tilltalar och som skapar glädje hos den som deltar.
Vi vill utveckla samlingsplatser för alla åldrar som också ska finnas utspridda i kommunen så långt det är möjligt. Att kommunens medborgare har möjlighet att delta i aktiviteter och kulturevenemang som arrangeras i sin närhet.

Kommunens bibliotek ska vara en naturlig samlingspunkt för alla och kunna möta människors behov av litteratur i olika format. Centerpartiet tycker att biblioteken utgör en viktig del i lokalsamhället och verkar för att de bibliotek som idag finns även finns kvar i morgon.

 • Kultur till alla åldrar.
 • Berika vardagen för våra äldre, stick/musikkafé, dagverksamhet och naturliga mötesplatser på våra äldreboenden. Inrätta mötesplats för äldre i fler kommundelar såsom Väderstad och Mantorp
 • Vi vill behålla och utveckla samtliga fritidsgårdar, det är en viktig samlingsplats för kommunens ungdomar.
 • Mer satsning på Kulturskolan i exempelvis utbud.

Centerpartiet, ett axplock av vad vi bidragit till 2018 - 2022

Under mandatperioden 2018 – 2022 har Centerpartiet ingått i den styrande majoriteten i Mjölby. Vi har under dessa fyra år varit med och drivit fram och fattat bland annat följande beslut:

 • Giftfri vardag infört på förskolor (C förslag)
 • Stöd till enskilda vägar (Kvar tack vare C)
 • Mjölby blev Östergötlands bästa kommun i företagsranking 2021
 • Vi har tillsatt en upphandlingsstrateg för bättre upphandlingar
 • Förbättrat klimatpåverkan genom fossilfri drift på kommunala fordon
 • Flera cykelvägar har byggts i alla kommundelar
 • Landsbygdsskolorna Västra Harg och Normlösa, utökning till F-6 (C förslag)
 • Minska delade turer, projekt med heltid som grund
 • Vi har byggt trygghetsboende i Mantorp
 • Vi har byggt fler gruppbostäder LSS, Mantorp och Skänninge
 • Vi har skapat en ny mötesplats för äldre i Skänninge
 • En fritidsbank har öppnats i Mjölby, allmänheten kan låna utrustning för fritidsaktiviteter


Slutord
Centerpartiet är hela kommunens röst som verkar för en sund fördelning av investeringar inom kommungränsen. Våra beslut ska vara hållbara och långsiktiga med fokus på människa, miljö och teknik. Centerpartiet är det enda självklara valet för ett fortsatt bevarande och utveckling av våra landsbygdsskolor Västra Harg och Normlösa.

En röst på Centerpartiet är en röst för tryggare vardag och en hållbar framtid.

CENTERPARTIET i Mjölby, Vi Ger Kraft Åt Varje Människa!

Vill du läsa mer om Centerpartiet , gå in på
www.centerpartiet.se eller www.centerpartietmjolby.se

Relaterade nyheter