Besöksnäring och resande

Besöksnäring

Borås är ett fantastiskt besöksmål; här får man närhet till natur, god service och stadens puls, men med mindre trängsel, köer och avstånd än i storstaden. Borås ska vara en inbjudande kommun för turister, oavsett varifrån de reser och hur de reser. Vi vill stötta och inbegripa näringslivet med gott bemötande och god service. I dem målkonflikter om naturen det finns, så är det viktigt att ge markägare uppbackning så vi nyttjar naturen med förnuft. Vi vill också utveckla Borås till att vara en inkluderande kommun, där alla är välkomna, och vi ska ge fysiska möjligheter för dem som har syn-, hörsel-, och rörelsened- sättningar.

Borås som evenemangsstad är känt för sitt goda värdskap, och för att öka möjligheterna till fler stora idrottsevenemang i framtiden behöver Borås komplettera sitt hallutbud med en modern evenemangshall. Boråshallen har tack vare Borås Basket fått ett nytt ansikte och ny restaurang- del, men Borås saknar fortfarande en modern evenemangshall för idrottsevenemang. För att möta föreningslivets behov behövs även andra arenor och lokaler, speciellt då staden ständigt växer. Att bygga lokaler och arenor i nära anslutning till våra skolor gör att de får en större nytt- jandegrad.

  • Utveckla kommunens olika delar för att vara attraktiva för besökare, med kultur, shopping, mat, övernattning, naturupplevelser och god service, i samverkan med näringslivet
  • Rådgivning och stöd till markägare som upplåter mark för naturturism
  • Undersöka förutsättningar för en evenemangshall för idrott och arbeta för en sponsrad arena
  • Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Transport och resa

Vårt resande måste anpassas utifrån människors vardag och var de bor och arbetar. Både enskildas miljöanpassade transportmedel och en välfunger ande kollektivtrafik är en förutsättning för att hela Borås ska leva. Det ska vara möjligt att ta sig snabbt och enkelt fram med olika transportmedel. Det innebär också behov av ändamålsenlig infrastruktur. Pendelparkeringar utanför staden med snabb bussförbindelse in till centrum krävs när biltrafiken måste minska i stadskärnan. Trafiken kan fortsättningsvis inte trafikera Kungs gatan, utan en ringled runt staden behövs.

Elbussarna trafikerar ofta den tillgängliga staden. I framtiden kommer allt fler fordon vara eldrivna, vilket vi måste möjliggöra med en laddinfrastruktur värd namnet. Kommunens bostadsbolag ska erbjuda de boende i flerfamiljshus tillgång till elbilsladdning. Alla tjänste- fordon i kommunen ska gå på förnyelsebar energi senast 2030.

Fler åtgärder görs för s.k. mikromobilitet (gång, cykling, kollektivtrafik) för hållbart resande, bland annat fortsatt utveckling av ändamålsenliga cykelbanor och GC-vägar och en infrastruk- turplan för separering av trafikslag. Cykelleder ska planeras och byggas med hög framkom- lighet, säkerhet och attraktivitet. Till sist vill vi verka för pendeltågstrafik på befintliga järnvägssträckor, fler pendelparkeringar som främjar samåkning och ett gemensamt resecentrum för all kollektivtrafik.

  • Bygga fler laddstationer så att alla får närhet till laddningsmöjligheter
  • Kommunala fordon ska drivas med förnyelsebar energi
  • Inrätta pendeltåg till serviceorterna längs järnvägen
  • Ge ökad plats för cykeln i centrala Borås
  • Se över kollektivtrafik och parkeringsplatser för att minska luftföroreningar och förbereda för fossilfri trafik

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.