Äldreomsorg och funktionsstöd

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Befolkningen blir äldre och äldre, vilket ställer högre krav på kvalitet och på att kommunerna kan tillhandahålla hemtjänst, vård och omsorgsboenden och trygghetsbostäder. Kvalitet kan handla om att nattfastan inte blir för lång, att det finns möjlighet till delaktighet ex. matråd som kan påverka vilka maträtter som ska serveras och att hemtjänst får möjlighet att laga mat i det egna hemmet.

Centerpartiet värnar om valfrihet. Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med, när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

Den äldre befolkningen ökar och kommer öka än mer under kommande 10-årsperiod. Byggnationen måste anpassas med lämpliga tillgänglighetsanpassade senior- och trygghetsboenden utöver vård- och omsorgs-boenden. Ansvaret för seniorboenden bör ligga på den privata bostadsmarknaden.

Centerpartiet vill öka tillgång till boenden för äldre utifrån olika behov: Trygghetsboende och vård- och omsorgsboende, men också driva frågan om att utvidga alternativet med möjlighet till parboende på alla våra vård- och omsorgsboenden i kommunen. Med parboende menas att man som par tillsammans kan flytta in på ett vård- och omsorgsboende och dela på exempelvis två lägenheter med en dörr emellan.

Det är viktigt att tillförsäkra att både äldreomsorgs- och funktionsstödsverksamheterna har personal med rätt kompetens. Det är därför viktigt att utveckla samarbetet med Högskolan för personalens kompetensutveckling och fortsätta samarbetet med Vård- och omsorgscollage.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. För dem som har funktions-variationer är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter den enskildes behov. Därför vill vi ge människor med olika funktionsvariationer ökade möjligheter att bestämma över innehållet i det stöd, den hjälp och service som den enskilde behöver.

Personer med rätt till stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ett livslångt behov av stöd för att kunna leva som andra i en alltmer komplicerad värld. Kommunen måste främja, att den teknikutveckling som sker och underlättar vardagen för de flesta, även kommer personer med funktionsvariationer till del. För många kan ny teknik innebära en mycket större självständighet, om den anpassas efter den enskildes förmåga.

För den enskilde med rätt till personlig assistans enligt LSS är det lagstiftad rättighet att välja utförare. Centerpartiet vill att det även ska vara en självklarhet att kunna välja privata utförare när det gäller daglig verksamhet, när det finns passande verksamhet i närområdet.

Alltför många upplever problem med färdtjänsten. Taxin kommer inte i tid eller hittar inte till rätt adress. Den som har rätt till färdtjänst måste tillförsäkras en god kvalitet på både färdtid, bekvämlighet och bemötande.

Den som har rätt till färdtjänst måste tillförsäkras en god kvalitet på både färdtid, bekvämlighet och bemötande. Centerpartiet har noterat de fel och brister som framförs av de som är hänvisade till färdtjänst för att klara vardagens resor. Centerpartiet kommer att arbeta med att förbättra färdtjänstens service, exempelvis att arbeta för en ökad språkförståelse bland färdtjänstens chaufförer.

Centerpartiet vill:

  • Att det finns god tillgänglighet på platser till vård- och omsorgsboenden men också trygghetsbostäder i hela kommunen.
  • Att det vid nybyggnation eller renoveringar av vård- och omsorgsboenden även planeras för parboende.
  • Förbättra kompetensförsörjning med utbildnings- och kompetenshöjande insatser för omsorgspersonal såväl som legitimerad personal.
  • Ge undersköterskor specialistkompetenser.
  • Stimulera teknikutvecklingen inom såväl vård och omsorg- som funktionsstöd.
  • Att det ska finnas valfrihet för den enskilde som har stöd enligt LSS.
  • Att den enskilde ska ha möjlighet att få daglig verksamhet efter behov och önskemål i kommunens egen verksamhet. Kan kommunen inte lösa det, ska det vara en självklarhet att kommunen söker efter externa alternativ
  • Att kvalitén och bemötande vid beställning av färdtjänst ökar.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.