Barn och unga

sol-has-bg sol-light-text

Marks kommun ska bli Sveriges bästa barnkommun genom att aktivt stödja föräldraskapet, det viktiga elevhälsoarbetet och främja skolans viktiga uppgift att skapa samma förutsättningar till alla elever att kunna tillgodogöra sig undervisningen, oavsett socioekonomiska förhållanden och kulturella olikheter. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för fortsatt lärande. Alla elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till någon form av gymnasieskola. Centerpartiet vill förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen. Den specialpedagogiska kompetensen måste höjas.

Trygghet i förskola och skola är viktigt. Marks kommun vill att alla elever ska få möjlighet att uppnå goda resultat. Centerpartiet vill ta ansvar och fatta faktagrundade beslut som stärker skolan i uppgiften att ge den enskilde eleven möjlighet till mognad och ny kunskap. Att skolan tillsammans med familjer utvecklar arbetet kring samhällets demokratiska värdegrund, som bygger på allas lika värde och ömsesidig respekt, är angeläget. För att ytterligare förbättra arbetet kring bemötande anser Centerpartiet i Mark, att det behövs fler personer med socialpedagogisk kompetens i skolorna. Flera förskolor och skolor i kommunen behöver rustas upp. Viktigt är att program för nybyggnation av skolor och förskolor fortskrider.

UF (Ung företagsamhet) är en viktig del i utbildningen på Marks gymnasieskola. Centerpartiet vill att möjligheten till att driva UF utökas till fler av programmen på Marks gymnasieskola: Att de ungdomar som vill ska ha möjligheten till att få företagandet som en del av läroplanen. Vi vill se fler framtida entreprenörer som etablerar sig i Mark!

En aktiv fritid för ungdomar är viktigt för utveckling och välmående. I Marks kommun finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Det är angeläget att det finns aktiviteter för alla i hela kommunen.'

Centerpartiet vill:

  • Förutsättningarna för att bedriva god undervisning ska vara likvärdig i alla kommunens skolor och klassrum.
  • Skapa god lärmiljö, trygghet och studiero i alla kommunens skolor.
  • Att varje skola har anställd personal med specialpedagogisk och socialpedagogisk kompetens.
  • Att elever med behov av extra insatser får undervisningen av utbildade pedagoger - specialpedagoger.
  • Öka Marks skolors attraktionskraft genom hög lärarkompetens och samverkan med närings- och kulturliv. Det gäller inte minst Marks gymnasieskola.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.