Klimat, miljö och mat

sol-has-bg sol-light-text

Vi har haft en fantastisk utveckling i landet, när det kommer till förnybar energi, då mer än halva elproduktionen kommer från förnybara källor. Marks kommun bör arbeta för att vid om- och nybyggnationer sätta upp solpaneler och på andra sätt satsa på förnybar energi.

Centerpartiet anser att hela landsbygdens potential ska tas tillvara. De gröna näringarna har stora möjligheter att bidra till hållbar miljö och grön tillväxt. Skogens resurser kan bli drivmedel och nya material, samtidigt som skogen i sig tar upp en mycket stor del av våra koldioxidutsläpp. Maten kan produceras och konsumeras i närområdet, samtidigt som livsmedelsföretagen kan exportera till nya marknader.

Marks kommun är en stor kund och ska utöva ett stort inflytande både på vad som köps in och hur det som köps in produceras. För att det ska gå att leva upp till högt ställda krav måste kommunens verksamheter jobba hårt för att kunna bli ännu mer miljövänliga. När de upphandlar sådant som exempelvis mat vill Centerpartiet, att det ska ställas krav på att det som upphandlas är skonsamt för miljön. Det gäller också att hållbarhetsperspektivet får styra när det gäller val av transport- och drivmedel såväl som val av energi vid uppvärmning. Hållbarhetsperspektivet måste även styra all övrig samhällsplanering.

Maten, som serveras i den kommunala verksamheten, vill vi ska vara sund, säker och hållbar. Marks kommun är en kommun med många lokala producenter, vilka ska ha möjligheten att leverera till kommunala verksamheter. Närproducerad mat främjar både kommunens gröna näringsliv och minskar transportsträckor.

Vi har mycket att vara stolta över i svenskt jordbruk, där den restriktiva antibiotikaanvändningen, de höga kraven på djurskydd samt det låga användandet av bekämpningsmedel är några av sakerna. Centerpartiet arbetar för att den svenska livsmedelsproduktionen ska få förutsättningar att växa, så att vi håller markerna öppna och skapar fler arbeten i den gröna näringen.

Den brukningsvärda jordbruksmarken behövs för livsmedelsproduktion, både idag och i framtiden. Vid planering av byggnation måste alltid en prövning av alternativ placering göras. En bebyggd åker kan inte återskapas till jordbruksmark. Det finns många skäl till att Centerpartiet tycker att jordbruksmark ska användas för odling, flera av dem har redan nämnts. Ytterligare ett skäl är att Sverige har en låg grad av självförsörjning när det gäller livsmedel. All brukningsvärd mark behövs.

Centerpartiet vill:

  • Att Marks kommun ska satsa på förnybar energi till egna verksamheter, med exempelvis solpaneler vid om- och nybyggnation av lokaler.
  • Öka kunskapen bland personalen som köper in, tillagar och serverar mat i offentlig sektor, för att främja säkra och sunda måltider samt minska matsvinnet.
  • Att kommunen vid upphandling av mat ställer samma krav på miljöhänsyn, djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning som det ställs på svensk livsmedelsproduktion.
  • Att man främjar närodlat, när närodlat inte räcker till - främjar Fairtrade-certifierad produktion.
  • Att Marks kommun minskar utsläpp från tjänstebilar genom smarta miljöval vid bilinköp - bilarna ska drivas av fossilfria drivmedel!
  • Att Marks kommun ska verka för stationer med fossilfria drivmedel samt laddningsstolpar även i ytterområdena.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.