Näringslivet

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Fyra av fem arbeten skapas av små och medelstora företag, något som visar hur viktigt ett gott företagsklimat är för kommunen. Utan jobben stannar allt. Marks kommun ska vara en kommun, där det är lätt att starta och driva företag. Vi vill göra det enkelt för företag att ha en kommunal kontakt. Det ska vara tydligt, vem de kan vända sig till och de ska kunna få snabb hjälp samt återkoppling.

Det behövs nya områden för industri och verksamhet både i centrala Mark och i de gamla kommundelarna. Men markområden som planeras att bli industri- och verksamhetsområde ska inte ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.

En förutsättning för att företagandet i kommunen ska frodas är att det finns folk att anställa. Viktigt för detta är att kommunen är attraktiv att bo i, med fungerande skola, vård, infrastruktur men också bostäder. Idag är det bostadsbrist och bostadsköer på flera håll. Det behöver göras nationella regelförenklingar för att skynda på och förenkla byggandet med bland annat enklare byggregler, samt ett anpassat strandskydd på landsbygden för ökat byggande.

Nyckeln till en bra tillväxt i hela Marks kommun är, att det ökade bostadsbyggandet fortsätter kommande år. Näringslivet i kommunen ska främjas genom exempelvis att underlätta hantering av bygglovsansökningar.

För att näringslivet ska fungera behövs det även en god utvecklad infrastruktur såväl transportvägar som fiber och mobila bredband.

Såväl för enskilda vägar, mindre vägar och de viktiga genomfartslederna exempelvis väg 156 och 41 är det viktigt med underhåll och utbyggnader för kommunens näringsliv. Här kan det bli intressekonflikter mellan det gröna näringslivet och övrigt näringsliv och miljöhänsyn. Viktigt är att alla röster får höras och möjlighet ges till noggrannhet innan beslut fattas om nya dragningar eller andra utbyggnader.

Mobiltäckningen i vissa delar av Mark behöver förbättras. Centerpartiet vill därför att kommunen tillsammans med regionen bygger en så kallad samhällsmast på minst en utpekad plats. Mobiloperatör kan sedan hyra in sig i masten. Fiberutbyggnaden de senaste åren har medfört att många markbor har närhet till fiber. För de hushåll som saknar fiber behövs ytterligare utbyggnad av fibernät alternativt mobila lösningar.

Naturen i Marks kommun är omväxlande, med milsvida skogar och många sjöar och vattendrag. Det är viktigt att bibehålla och förbättra den biologiska mångfalden för att säkerställa den ekologiska balansen. Vi kan vara stolta över vår natur, som inbjuder till äventyr och naturupplevelser utöver det vanliga.

Centerpartiet menar att besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i kommunen, som kan utvecklas mera.

Näringslivet och kommunen som arbetsgivare har behov av olika kompetens. Samarbete mellan skola och näringsliv är viktigt för att matcha en framtida kompetensförsörjning.

PRAO (praktisk arbetsorientering) är viktigt för att elever ska kunna få inblick i olika branscher och göra ett framtida gymnasieval efter intresse. – APL- (Arbetsplatsförlagt lärande), lärlings- och praktikplatser för studenter behöver tas fram i samverkan mellan näringsliv och skola. Platserna bör sedan finnas i ett digitalt system.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunen ska premiera de lokala företagen i så stor utsträckning som möjligt vid upphandlingar.
  • Få bättre samverkan mellan kommunen och de företag som verkar i kommunen.
  • Att vid ansökan om industriell- eller bostadsbyggnation verka för snabb, serviceinriktad handläggning, där tydlig information ges till den sökande.
  • Att fler bostäder byggs runt om i hela kommunen.
  • Ha fler områden för industri- och näringsverksamhet utan att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
  • Att ytterligare gång- och cykelvägar byggs ut, även i mindre tätorter, för att skapa trafiksäkra miljöer.
  • Att kommunen förbättrar det ekonomiska stödet till enskilda vägar.
  • Förbättra mobiltäckning genom uppförande av samhällsmast.
  • Skapa förutsättningar för en växande besöksnäring i Marks kommun. Där kommunen tar ett tydligt ansvar med aktivt deltagande i planering och genomförande i samarbete med privata aktörer, såväl företag som föreningar.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.