Trygghet och föreningsliv

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

För att säkerställa att alla som bor i Mark ska känna sig trygga krävs att man upplever att man är sedd, och att det finns stöd att få, när man inte mår fysiskt eller psykiskt bra, har utsatts för brott eller måste vara i miljöer som inte är anpassade för de hjälpmedel man behöver för att ta sig fram - till exempel rullator, elrullstol eller barnvagn. Trygga miljöer måste skapas vid buss- och tåghållplatser liksom även upplysta gång- och cykelvägar.

Polisens närvaro på gator och torg behöver öka för att stärka trygghet i Marks kommun.

Att forma en trygg kommun är också att veta att samhället tar hand om det som är livsnödvändigt:

  • Att vatten- och avloppsledningar inte skadas av eftersatt underhåll eller sabotage.
  • Att det finns en god uppbyggd säkerhet kring IT – såväl datateknik som telekommunikation, fiberledningar och master för mobila bredband.

Kommunen har ett rikt föreningsliv och det finns många goda idéer om hur kommun och föreningsliv kan samarbeta. Att stödja föreningslivet är inte bara en ekonomisk fråga; det kan även vara samarbete med praktiska lösningar.

Centerpartiet vill att arbetet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) ska vara en enkel öppning till samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Vi måste fånga upp ungdomar såväl som äldre som inte ser föreningsliv som en naturlig lösning på aktiviteter. Vi behöver ta vara på de idéer som gynnar vår kommun. Det är tillsammans vi är Mark.

Centerpartiet vill:

  • Möjliggöra tidigt förebyggande insatser för att förebygga våld i nära relationer. Här är det viktigt att stödja civilsamhällets organisationer och föreningar som arbetar med våldsutsatta.
  • Stödja föreningslivet, för att ge ett brett utbud till ungdomar och för att motverka utanförskap samt skapa ett rikt kulturliv
  • Att hela kommunens föreningsliv ska få stöd, både i form av praktisk hjälp och ekonomisk, så att verksamhet inom idrott och kultur kan fortsätta att utvecklas.
  • Främja samverkan skola – socialtjänst - psykiatri för att arbeta förebyggande och minska de långa väntetider för barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa.
  • Arbeta för att gångvägar och offentliga platser är upplysta.
  • Ha lokalt närvarande polis.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.