Utbyggnaden av fiberinfrastruktur har under flera år pågått i rask takt. Detsamma gäller
utvecklingen av de digitala tjänster som kan tillhandahållas i ett sådant nät.
Kommunstyrelsen lade 2015 fast hur kommunens engagemang vid utbyggnad av
fiberinfrastruktur skall organiseras samt antog en motion om digital försköning med syfte att
anordna fria surfzoner i alla tätorter samt i lokaler som är öppna för allmänheten.
Enligt besluten skulle bland annat följande göras
- Fiberanslutning av alla kommunens institutioner och verksamhetsställen
- Kommunens befintliga kanalisation och fibernät nyttjas effektivare genom uthyrning
av ledig kapacitet.
- Kommunen ska samverka med fiberföreningarna om nätfrågor när det gäller köp och
försäljning av tjänster i form av kanalisation och svartfiber.
- Kommunen skall upprätthålla och ajourföra kartor över såväl kommunen egna som
fiberföreningarnas nät.
- Tjänster för digital TV, IP-telefon och bredband skall tillhandahållas till hyresgäster i
alla kommunala vård- och omsorgsboenden.
- Fri WiFi (surfzoner) för allmänheten anordnas tillsammans med byalag och
fiberföreningar i alla tätorter samt i allmänna lokaler.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor.

1. Är alla kommunala verksamhetsställen fiberanslutna?

2. Utnyttjas kommunens kanalisation och fiber effektivt?

3. Samverkar kommunen med fiberföreningarna om köp och försäljning av
fibertjänster?

4. Har kommunen kartor över såväl det egna som fiberföreningarnas nät?

5. Hur stor andel av de boende inom kommunens vård- och omsorgsboenden erbjuds
TV och bredband via fiber.

6. Hur stor andel av de boende på landsbygden? och i tätorter? har hittills erbjudits
fiberanslutning av någon aktör?

7. Hur många fria surfzoner i kommunens tätorter och i öppna/allmänna lokaler finns
som kommit till genom det utpekade samarbetet?
Tranemo som ovan
Lennart Haglund

Kommunfullmäktigeledamot (c)

Relaterade nyheter