Motion – Jämställdhets- och rättighetsanalysera politiska
beslut

Mål 5 i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor är något alla tjänar på. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vart i livet man befinner sig. Så är det
inte idag.

Mål 10 Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter
oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad efter kön. Det finns stora löneklyftor mellan män
och kvinnor. Det är inte bara bland de som yrkesarbetar som de ekonomiska skillnaderna
märks, när man kommer upp i pensionsåldern blir skillnaderna ännu tydligare. Kvinnor tar
dessutom ut 73% av föräldradagarna.

En minoritet av företagen drivs av kvinnor och de somgör det beviljas krediter och annat stöd i lägre utsträckning än företag som drivs av män.
Dessa skillnader börjar såklart inte i arbetslivet, de grundläggs i förskola, skola och hemma.
Jämställdhets- och rättighetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens arbete från
förskola till äldreomsorg, näringslivsfrågor, kulturfrågor, snöröjning, föreningsbidrag, sociala
frågor, personalfrågor – ja, i alla frågor som kommunen hanterar som har med kommunens
invånare eller medarbetare att göra.

Genom ett aktivt jämställdhetsarbete ges fler chansen att bilda nya företag, skapa arbeten, ge fler löntagare och ökade skatteintäkter. Det ger dessutom fler möjligheten att förverkliga sina drömmar oavsett normer. Alla politiska beslut bör föregås av en jämställdhets- och rättighetsanalys, exempelvis genom en enkel checklista. På så vis är frågan ständigt aktuell. Jämställdhetsarbetet behöver vara långsiktigt och bidra till att skapa den bästa livsplatsen, för alla.

I dagsläget finns ingen systematik i hur beskrivningar av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar ska redovisas i olika beslutsunderlag för planering och uppföljning i kommunens verksamheter. I enskilda tjänsteskrivelser kan dessa perspektiv finnas integrerade, men kommunen saknar gemensamma riktlinjer för hur detta ska bli en del i det ordinarie planerings- och
uppföljningsarbetet. Framförallt saknas en tydlig politisk beställning. Det vore en styrka för
att det i beslutsunderlagen lyfts fram konsekvensbeskrivningar utifrån kön och andra
bakgrundsfaktorer så att ärendeberedningen verkligen säkerställer att viktiga perspektiv
inkluderats. Ett sätt att underlätta detta arbete är att förse handläggare och beslutsfattare
med en checklista som stöd.

Konsekvensbeskrivningar får givetvis olika omfattning beroende
på vilket ärende som behandlas. Målet är att säkerställa jämställda och jämlika välfärdstjänster, en organisation och ett samhälle som tar jämställdhets- och rättighetsfrågorna på allvar.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att en jämställdhet- och rättighetsanalys görs inför varje politiskt beslut.

Ambjörnarp och Tranemo
2021-03-08, Internationella Kvinnodagen

Karin Ljungdahl och Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamöter (c)

Relaterade nyheter