Motion ang Regler för skolskjuts och andra elevresor grundskolan

I reglerna för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan står följande kring restid:

"Rätt till skolskjuts innebär inte att skolskjuts ordnas raka vägen från tilldelad hållplats till skola. Eleven kan behöva resa omvägar för att bussen ska kunna plocka upp fler elever. Restiden ska hållas på en rimlig nivå och ska inte överskrida 60 minuter per resa. Undantag kan tillåtas vid exempelvis skolskjuts från sekundäradress.” Med dagens regler innebär det att ett barn som går i förskoleklass kan få åka buss i en timme på väg till skolan eller från skolan. Det innebär att ett barn i förskoleklass kan spendera upp till två timmar i buss varje dag han eller hon går i skolan. Numera är också barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att alla beslut ska fattas utifrån vad som är barnets bästa. Vi vill att reglerna ses över och att ett nytt mått sätts på tiden från att man lämnar hemmet/ankommer till hemmet, till skolan börjar/slutar. Det bör också finnas regler om hur lång den faktiska restiden är i förhållande till direkt resa mellan skolan och bostaden. Utgångsläget är att restiden måste kortas särskilt för barn med lång restid i låg- och mellanstadiet.

Vi Centerpartister och Moderater yrkar följande

-att en översyn av hur lång tid det är rimligt att våra skolbarn ska behöva resa varje skoldag görs.

-att en översyn av regler för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan görs utifrån barnets perspektiv som det framgår i barnkonventionen.

-att översynen av regler för skolskjuts också innefattar de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna som föreslås.

Tranemo som ovan

Karin Ljungdahl (C), Cecilia Valbrant (C), Fredrik Larsson (C), Crister Persson (C), Torbjörn Edgren (C), Christoffer Andersson (C), Lennart Haglund (C), Stephan Bergman (M), Karin Reboli (M)

Relaterade nyheter