Motion om framtidens vård och omsorg i tranemo kommun

I vårt Tranemo är det självklart med en gemensamt och offentligt finansierat ansvar för vård och
omsorg i livets olika skeden. Alla skall ges möjligheter att delta i utformningen av det stöd man
behöver, var och en utifrån sina specifika förutsättningar.
En väl utvecklad och fungerande vård och omsorg, oavsett driftform, med stöd till anhörigvårdare
innebär valfrihet för den enskilde och ger förutsättningar för ett tryggt åldrande. Det förebyggande
folkhälsoarbetet och tidiga insatser är en nyckel för att lyckas.
Lite mer konkret innebär det att vi vill utveckla verksamheten enligt principerna i den s.k.
Emmabodamodellen som bygger på ett salutogent arbetssätt. Vad menar vi då med det? Jo, vi är alla individer med olika förutsättningar. Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt innebär att utgå från det friska, se individen och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Detta
synsätt måste då finnas med i hela kedjan från politisk beslutsnivå till vårdare/undersköterska.
Många års erfarenhet från detta visar på att man kan få nöjda brukare, god kostnadseffektivitet och
hålla ner sjuktalen för medarbetarna. Vi behöver samla kompetensen inom olika områden som t ex demensvård och rehab så att vi kan upprätthålla god kunskapsnivå och hög kvalité.

Samtidigt inför krav på snabbare mottagning av medicinskt färdigbehandlade patienter både för
personer med somatiska ock psykiska diagnoser från sjukvården. Det innebär att vi måste ha en
organisation som är väl förberedd att ta emot dessa personer med kort varsel årets alla dagar.
När det gäller boende vill vi först och främst utveckla ett boende som kan benämnas mellanboende
eller senior/trygghetsboende. Det är i princip vanliga lägenheter som är lite mer anpassade än en
standardlägenhet beträffande tillgänglighet och möjlighet att använda hjälpmedel. I nära anslutning
till bostaden skall det finnas utrymme för gemensamma aktiviteter och gärna möjlighet att köpa
lagad mat. Kommunen skall bidra med aktivitetssamordning. Bostäderna kan upplåtas som såväl
hyres- som bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Denna typ av boende skall finnas i alla orter i kommunen där det finns efterfrågan.

Vad gäller vård- och omsorgsboende vill vi utveckla dem för framtiden. Hjälmå i Dalstorp och
Glimringe i Limmared bör byggas om och moderniseras på samma sätt som tidigare gjorts med
Gudarpsgården i Tranemo. I samband med ombyggnad bör man se över lokaleffektiviteten då det
idag finns många ytor som inte används effektivt. Vill bibehålla nuvarande antal lägenheter i stort
sett oförändrat på dessa orter. Ingen skall behöva flytta mellan olika boenden som inte själv vill.
Därutöver ser vi ett behov av att utöka antalet lägenheter. De nya platserna inom vård och
omsorgsboende bör i första hand tillskapas i Länghem. Vi ser det dock inte som något genomförbart
alternativ att flytta in i Solbacken direkt. Dels är lägenheterna nu uthyrda med hyresavtal som ger
besittningsrätt, dels behöver bygganden moderniseras och renoveras. En noggrannare utredning
måste till där man undersöker om att antingen bygga nytt för vård- och omsorgsboende direkt, eller
bygga nya lägenheter för dem som bor där idag och sedan bygga om eller nytt på befintlig tomt.
Antalet platser får styras av behovet men vi ser redan nu ett behov av fler platser och det kommer på
sikt att öka. Målsättningen är att på sikt skapa en enhet med i stort sett samma storlek som Hjälmå
och Glimringe. När det gäller byggnaderna i Dalstorp, Limmared och Länghem vill vi se om det finns någon privat fastighetsägare som vill ta över dem från kommunen och bygga om dem. Kommunen får sedan då hyra tillbaks hela eller delar av husen.

Vi vill också förenkla och digitalisera genom att införa s.k. välfärdsbredband. Det kan då innehålla e-
hemtjänst med digital tillsyn, påminnelsestöd, fall- och passivitetsindkationer, larm, bildtelefoni, samhällstjänster mm. På så sätt kan ökad andel av personalen tid användas för trygghetsskapande
arbete. Dessutom vill vi konkurrensutsätta utförandet av tjänster inom vård & omsorg till minst 50% av totala omfattningen genom upphandling.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi


att boenden av typ mellanboenden eller senior/trygghetsboenden anordnas i alla orter där det finns
efterfrågan.

att vård- och omsorgsboendena i Dalstorp och Limmared moderniseras på samma sätt som tidigare
gjorts i Tranemo.

att kompetenscentra för olika specialområden såsom rehabilitering, demens m. fl. anordnas för att
upprätthålla god kunskapsnivå och hög kvalité.

att i takt med att fler boendeplatser behövs inom vård och omsorg inrättas dessa först i Länghem ochsedan i Tranemo. Vad gäller Länghem bör en fördjupad studie utföras om var och hur platserna skall organiseras. Vi ser det inte som ett alternativ att flytta in i nuvarande byggnad utan åtgärder.
att möjligheterna att sälja nuvarande byggnader i Limmared, Länghem och Dalstorp till någon som
kan och vill bygga om den för kommunens kommande behov undersöks.

att en plan för ökad digitalisering av vården tas fram. Där bör bland annat förutsättningarna för
välfärdsbredband innehållande e-hemtjänst såsom digital tillsyn, påminnelsestöd, fall- och
passivitetsindikationer, larm, bildtelefoni, samhällstjänster mm klarläggas.
att en plan för konkurrensutsättning av tjänster inom vård och omsorg till minst 50% av totala
omfattningen genom upphandling tas fram.

att ta fram en plan för hur arbetssättet inom vård och omsorg kan utvecklas så att den enskilde ges
ökad möjlighet att delta i utformningen av det stöd man behöver, var och en utifrån sina
förutsättningar. Bland annat bör den s.k. Emmabodamodellen studeras då man där verkar kunnat
förena god kostnadseffektivitet, bra arbetsmiljö och nöjda brukare.

Centerpartiets fullmäktigegrupp.

Viktoria Haraldsson, Christoffer Andersson, Crister Persson, Karin Ljungdahl, Rune Eriksson, Ann-
Christine Simonsson, Torbjörn Edgren, Hans Andersson och Lennart Haglund

Relaterade nyheter