Det goda livet

Alla, oavsett förutsättningar, ska ges likvärdiga möjligheter till att delta i samhället.

sol-has-bg sol-light-text

För Centerpartiet är det självklart med ett gemensamt och offentligt finansierat ansvar för vård, skola och omsorg i livets olika skeden. Alla oavsett förutsättningar ska ges likvärdiga möjligheter till att delta i samhället. Ett öppet och deltagande samhälle skapar samhörighet och mångfald. En väl utvecklad och fungerande omsorg oavsett driftsform med stöd till anhörigvårdare innebär valfrihet för den enskilde och ger ett tryggt åldrande.

För Centerpartiet är det förebyggande folkhälsoarbetet och tidiga insatser en nyckel för att lyckas.

Arbetet ska utgå från att alla kan och vill delta efter sina förutsättningar och ska inriktas mot egen försörjning. Goda uppväxtmiljöer för barn och unga skapar vi tillsammans. Sociala investeringar, tidiga insatser och ett utvecklat folkhälsoarbete präglas av ett helhetstänkande.

Centerpartiet står för det livslånga lärandet från förskola till vuxenutbildning.

Modern teknik och flexibilitet skapar nya förutsättningar för såväl mindre som större skolenheter. För Centerpartiet är barnens vardag en helhet där undervisning, skolskjuts, raster och elevhälsa ingår.

För Centerpartiet i Tranemo innebär det:

 • Tidiga insatser
  Föräldrastöd och öppna verksamheter ska fungera som ett nav för tidiga insatser.
 • Tillgänglighet och öppenhet
  Ett öppet och tolerant samhälle där våra verksamheter präglas av hög tillgänglighet.
 • Trygghet för äldre
  En väl utbyggd och fungerande hemtjänst i hela kommunen, och ökat stöd till anhörigvårdare.
 • Boende anpassat för individen
  Varierat utbud av boendeformer för såväl vård och omsorgs- som trygghets- och seniorboenden.
 • En flexibel förskola
  En trygg och flexibel förskola i hela kommunen där alternativa förskoleformer är en naturlig del.
 • En kvalitativ utbildning
  Skolan ska hålla hög kvalitet och sätta den enskilde eleven i centrum.
 • En stabil gymnasieskola
  Att Tranemo Gymnasieskola utvecklas och stärks i att vara en naturlig del i det livslånga lärandet.
 • Nätverkande mellan samhällets aktörer
  En kommun som skapar vi-anda, där nätverkande mellan såväl näringsliv som företagen, skolan och föreningar uppmuntras av kommunen.

Lennart Haglund
Oppositionsråd, Ledamot i kommunfullmäktige
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen