Det goda livet

Alla, oavsett förutsättningar, ska ges likvärdiga möjligheter till att delta i samhället.

sol-has-bg sol-light-text

För Centerpartiet är det självklart med ett gemensamt och offentligt finansierat ansvar för vård, skola och omsorg i livets olika skeden. Alla, oavsett förutsättningar, ska ges likvärdiga möjligheter att delta i samhället. Ett öppet och deltagande samhälle skapar samhörighet och mångfald. En väl utvecklad vård och omsorg oavsett driftform med stöd till anhörigvårdare innebär valfrihet för den enskilde och bidrar till ett tryggt åldrande. För Centerpartiet är det förebyggande folkhälsoarbetet och tidiga insatser en nyckel för att lyckas.

Arbetet ska utgå från att alla kan och vill delta efter sina förutsättningar och inriktas mot egen
försörjning. Goda uppväxtmiljöer för barn och unga skapar vi tillsammans. Sociala investeringar, tidiga insatser och ett utvecklat folkhälsoarbete präglas av helhetstänkande.

Centerpartiet står för det livslånga lärandet från förskola till vuxenutbildning. Modern teknik och flexibilitet skapar nya förutsättningar för såväl mindre som större skolor och förskolor. För
Centerpartiet är barnens vardag en helhet där undervisning, skolskjuts, raster, fritids och elevhälsa ingår.

För Centerpartiet i Tranemo innebär det:

 • Tidiga insatser
  Föräldrastöd och öppna verksamheter ska fungera som ett nav för tidiga insatser.
 • Tillgänglighet och öppenhet
  Ett öppet och tolerant samhälle där våra verksamheter präglas av hög tillgänglighet.
 • Trygghet för äldre
  En väl utbyggd och väl fungerande hemtjänst och hemsjukvård i hela
  kommunen, och ökat stöd till anhörigvårdare. Färre nya möten med personal och ökad egen
  påverkan på vårdens innehåll genom att stöd för äldre baseras på den så kallade
  Emmabodamodellen. Väl avvägd tillgång på platser för särskilda boenden på 4 orter i
  kommunen.
 • Boende anpassat för individen
  Varierat utbud av väl anpassade bostäder med olika
  upplåtelseformer för livets alla skeden. Särskilt viktigt är att det finns väl anpassade bostäder
  för äldre i alla orter.
 • En flexibel förskola
  En trygg och flexibel förskola i hela kommunen där alternativa förskoleformer är en naturlig del.
 • En kvalitativ utbildning
  Skolan ska hålla hög kvalitet och sätta den enskilde eleven i
  centrum. För barn och elever i behov av särskilt stöd ska behov av insatser identifieras och
  åtgärder sättas in i tidigt.
 • En stabil gymnasieskola
  Att Tranemo Gymnasieskola utvecklas och stärks i att vara en naturlig del i det livslånga lärandet.
 • Nätverkande mellan samhällets aktörer
  En kommun som skapar vi-anda, där nätverkande mellan såväl näringsliv som företagen, skolan och föreningar uppmuntras av kommunen.

Lennart Haglund
Kommunalråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande gemensam...
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.