Landsbygden en del av kommunutvecklingen

I lördagens krönika finns många tänkvärda ord om vad som är viktigt för utvecklingen av landsbygden i Ulricehamns kommun. Jag kan ställa mig bakom i stort sett allt av vad krönikören skriver.

Den nya majoriteten i Ulricehamns kommun S+C+L har i sitt, nyligen antagna KPH, (Kommunalpolitiska handlingsprogram) lyft flera av dessa frågor som viktiga för kommunens framtida utveckling. Vår uppgift är ju att utveckla hela kommunens geografiska yta.
Det finns både utmaningar och möjligheter med landsbygdsutveckling, eller kommunutveckling, som kanske är ett bättre ord. Infrastruktur, service, näringsliv, föreningsliv och boende är några exempel.
I det samarbete som vi nu skapat mellan S+C+L har jag fått ett ansvar att särskilt arbeta med dessa frågor. Det finns en stor samstämmighet mellan våra tre partier att hela kommunen skall utvecklas.
Infrastruktur i form av fiberutbyggnad och körbara vägar året runt är en ödesfråga för kommunen. När det gäller fiberutbyggnaden finns målet om 90 % utbyggnad till 2020 och visionen att hela kommunen skall vara uppkopplad framöver.
Många av våra vägar utanför centralorten är ett statligt ansvar. Från den politiska ledningen kommer vi att intensifiera arbetet med att i samtal med trafikverket skapa bättre underhåll.
Vi är inte nöjda med det vi ser idag eller har upplevt på vissa av statens vägar under vintern. Många av dessa vägar används dagligen av vår skolskjutstrafik och vår hemtjänstpersonal.
Bostäder och lägenheter är också ett stort behov i kommunen. Trycket är stort i centralorten men det finns behov runt om i kommunen. Problembilden är inte densamma för centralorten som för våra tätorter, därför behöver vi en mängd olika lösningar.
Ulricehamns kommun har stora investeringsbehov de närmsta 10 åren, mycket tack vare den positiva befolkningsutvecklingen. I närtid kommer vi att passera 24 000 invånare och målet om 25 000 invånare 2020 kommer troligen att nås. Rent kommunalekonomiskt är det viktigt att möjliggöra för att boenden sprids runt om i kommunen för att fullt ut utnyttja de investeringar vi gjort i kommunal service i våra tätorter. Detta hänger också ihop med utvecklingen för näringslivet och föreningslivet.
Ulricehamns kommun är fantastisk. Men som krönikören också skriver har kommunen en möjlighet att styra utvecklingen så att hela kommunen kan utvecklas, om viljan finns.
Den viljan finns hos den politiska majoriteten i Ulricehamns kommun.

Roland Karlsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice Ordf. 
Kommunalråd