Det ska vara attraktivt att jobba i Ulricehamns kommun

Inom några år kommer Ulricehamns kommun att stå inför stora rekryteringsbehov till vård- och omsorgsyrkena. Samtidigt väljer allt färre ungdomar att utbilda sig inom dessa yrken.

Många kommuner och landsting kommer att vara i samma situation. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. De som kommer att gå vinnande ur den kampen är de som insett behovet av att ha trygga och säkra jobb att erbjuda med bra arbetsvillkor.

I budgeten för 2018 skapar vi i den styrande majoritet ett antal åtgärder för att attraktionskraften för vårdyrken i vår kommun ska stärkas. Möjligheten att bota och lindra olika sjukdomsförlopp utvecklas ständigt. Det medför att vården och omsorgen blir alltmer komplicerad och behoven av specialistkompetenser ökar.

En av åtgärderna är att höja ob-tilläggen för personal inom sektor välfärd. Vi avsätter två miljoner för att parterna i förhandlingar ska komma fram till vilka yrkesgrupper som ska omfattas samt beloppens storlek.

Vi behöver visa både de ungdomar som står inför sitt yrkesval och reflekterar över att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och de vuxna som väljer en vårdutbildning inom vuxenutbildningen att det finns karriärvägar som undersköterska. Det bidrar till en mer positiv syn på vård- och omsorgsutbildningarna.

Inom flera olika sjukdomsområden, t ex demens och psykiatri, finns yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor. För kommunen som arbetsgivare gäller det att skapa möjligheter för att utvecklas i sin yrkesroll och för våra anställda gäller att lockas till en specialistutbildning.

För den som vill arbeta inom kommunen men inte har tillräcklig kompetens kan utbildningsanställning bli ett alternativ. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett koncept för vilka arbeten som en utbildningsanställning i vår kommun kan omfatta. Då kombinerar man arbete med utbildning inom t ex vuxenutbildningen, högskola eller yrkeshögskolan.

Som attraktiv arbetsgivare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö med rimliga villkor. Varje chef ska ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag så att varje medarbetare får rättmätig uppmärksamhet. Många chefer har idag ett alltför stort antal medarbetare att ansvara för. Vår ambition är att minska det antalet för att skapa bättre möjligheter för ett närvarande och engagerat ledarskap som ger utveckling för alla medarbetare samt ett gott innehåll i verksamheten för våra invånare.

Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och det ska vara en självklarhet för dem som vill jobba inom verksamheten att välja vår kommun som arbetsplats.

Inga-Kersti Skarland (S)

Mikael Dahl (C)

Birgit Andersson (L)