Vi har koll på ekonomin

Ulricehamns kommun växer kraftigt. Det är positivt. Samtidigt som nya företag etablerar sig går många befintliga företag bra. Det avspeglar sig i en betydligt lägre arbetslöshet än riket. I Ulricehamn finns en framtidstro.

I takt med att kommunen växer ställer det också krav på investeringar i nya förskolor, skolor, äldreboende och infrastruktur.

En kommun av Ulricehamns storlek ska utifrån fastställda rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, SKL, klara av investeringar på ungefär 75-80 miljoner per år. I år landar investeringarna på bortåt 120 miljoner kronor.

Men kommunen behöver inte utöka sin låneskuld för att finansiera dessa investeringar. De goda ekonomiska resultaten de senaste åren ger oss möjlighet att avstå från det.

Kommunforskning i Västsverige, KFi, konstaterar i sin analys av kommunens ekonomi, baserad på 2016 års bokslut, att Ulricehamns kommun under de senaste två åren har redovisat ett ekonomiskt resultat som överstiger de 2 procent som betraktas som den generella lägstanivån för god ekonomisk hushållning. Detta har inneburit att kommunen kunnat finansiera sina investeringar med skattemedel. Den relativt sett höga skattefinansieringsgraden av investeringar avspeglas också i den positiva utvecklingen avseende soliditet och finansiella nettotillgångar som placerar Ulricehamn bland kommunerna med högst värden i länet.

För att klara de många investeringar som ligger framför oss krävs ekonomisk uthållighet. Därför blir vi något bekymrade över Moderaternas tillsynes kortsiktiga ekonomiska hållning. När budgeten antogs var deras analys att kommunen inte klarar av skattesänkningar. Mötet efter verkar Moderaterna ha svängt 180 grader och börjar resonera om just sänkt skatt.

Vad gäller kommunens långsiktiga investeringar så redovisas de i investeringsplanen. Och notera att det är en plan, inte en budget. Ingen ekonom, eller politiker, kan förutspå exakt hur stora investeringarna blir innan upphandlingar är gjorda. Ingen kan heller förutspå hur världens och svensk konjunktur kommer att slå mot Ulricehamns kommun om några år. Flera ekonomiska bedömare gör prognoser men de revideras flera gånger varje år.

Det spelar ingen roll hur många gånger Sverigedemokraterna ältar den här frågan, nu senast i UT den 16 december. Ulricehamns kommun uppfyller gott och väl kravet på ekonomisk redovisning av kommande års planerade investeringar och hur de ska finansieras.

Invånare i Ulricehamns kommun kan ur ett ekonomiskt perspektiv sova gott. Kommunen står väl rustade inför kommande investeringar och sköter sin bokföring och planering med goda betyg.

Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (C)

Birgit Andersson, biträdande kommunalråd (L)