Alla elever ska ges samma chans

Att klara av skolan är en viktig faktor för ungas hälsa och framtid. Det ger förutsättningar för vilka val ungdomar kan göra i livet. Alla våra elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Ulricehamns kommun är bland landets 25 procent bästa kommuner när det gäller resultaten i årskurs sex. Tingsholmsgymnasiet levererar goda resultat och rankas högt bland gymnasier där elever lyckats bra. Det är i årskurs 7-9 som resultaten dippar

Stellan Werling menar i UT 23/12 att vår skola är en av landets sämsta. Det är inte rätt mot all personal som varje dag gör stora insatser för barns och elevers bästa. Men givetvis kan ingen vara nöjd över att alltför många inte når målen för att bli behöriga till ett program på gymnasiet.

I slutet av 2016 blev kommunen kontaktad av Navet med en förfrågan om att delta i ett projekt för att skapa en likvärdig skola för alla. Eftersom kommunen har goda erfarenheter sedan tidigare samarbeten kring förskola och skola ställde vi oss positiva. Även Skolverket uttalade sig positivt till projektet.

Navet, som är en del i Sjuhärads kommunalförbund, driver många olika utvecklingssatsningar och samverkar med både företag och organisationer.

Skolan arbetar ständigt med skolutveckling. ELSA är ett projekt som går utanför det normala utvecklingsarbetet. För vår del ser vi inget märkligt i att söka olika vägar för finansiering. Men vi har även avsatt medel i 2018 års budget. Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. Under 2017 har arbetet med projektet pågått enligt plan. En del av det har finansierats av Västra Götalandsregionen. Under våren 2018 går arbetet planenligt vidare med bland annat utbildningar och analyser av de kartläggningar som gjorts. Vi menar allvar med målet att skapa en jämlik kunskapsskola för alla. I en artikel i UT 19/12 uttalar vi att projektet ska genomföras. Där nämns även att vi förväntar oss få ta del av regeringens förslag om riktade statsbidrag för utveckling av skolan. Så Stellan Werlings påstående att vi håller tyst stämmer inte alls. Att genomföra stora förändringar kräver uthållighet och insikt om att de sker över tid. Vi har högt ställda mål och förväntningar på resultaten. Hur de ska nås är upp till de professionella att ta fram, från barn- och utbildningschef till all personal inom varje skola och förskola. Vi är fullt medvetna om att det är ett krävande uppdrag som fordrar hårt arbete och stort engagemang. Med övertygelsen om att personalen inom sektor Lärande gör sitt yttersta för att stötta och engagera alla barn och elever finns det all anledning att se framtiden an med tillförsikt.

Inga-Kersti Skarland, biträdande kommunalråd (S)
Mikael Dahl, gruppledare (C)
Birgit Andersson, biträdande kommunalråd (L)