Vårt ställningstagande om skolskjutsar

Låt oss börja med att slå fast att vi alltid försöker se till landsbygdens bästa, det ligger i vårt DNA. När det gäller skolskjutsar så framkommer en del påståenden kring beslutet, och utifrån dessa förstår vi att många undrar vad vi håller på med.

Låt oss därför försöka förklara hur vi tänkt. Avståndet för att berättigas skolskjuts har inte höjts, utan är samma som nu. Skolskjuts erbjuds inte heller för centralortens tätortsområde.

Precis som det fungerar nu är det enbart i våra övriga tätorter och landsbygd där man kan erbjudas skolskjuts.

Nytt är dock att vi från majoriteten lagt till att man särskilt skall pröva hämtning och lämning av barn utmed det statliga vägnätet där det saknas trottoarer eller gång-och cykelvägar. I den prövningen skall det säkerställas att barns säkerhet inte skall äventyras.

Vi har lagt till det för att i mesta möjliga mån undvika att våra barn skall befinna sig på vägar med genomfartstrafik. Något som också togs upp som ett problem i en av insändarna i Ulricehamns Tidning.

När det gäller kompisåkning så vet vi hur viktig den är utifrån olika perspektiv, som framkommit i flera insändare. Vi kan bara hålla med. Vi har dock ett säkerhetsproblem med dagens system som vi måste arbeta bort. Om det skulle hända en störning eller trafikolycka vet vi inte idag med säkerhet vilka som åker med skolskjutsen. Vi kommer bara ha inregistrerade uppgifter på de som är skolskjutsberättigade.

Från majoritetens sida är vi överens om att försöka hitta ett sätt där kompisåkningen kan finnas kvar utan att tumma på säkerheten.

Det naturliga hade varit att återremittera ärendet för att utreda mer. Tyvärr skulle det ha försenat arbetet med att skicka ut besked om skolskjuts inför skolstarten hösten 2018.

Rätt eller fel, vi valde då att genomföra beslutet för att fortsätta utreda möjligheten att kombinera kompisåkning med att klara ett högt säkerhetskrav.

Vi vet att många förväntar sig att vi alltid skall stå på barrikaden för landsbygdens utveckling. Det är vi glada för. Vi ställer höga krav på oss själva inom partiet att pragmatiskt hitta lösningar för att leva upp till de förväntningarna.

Roland Karlsson Kommunalråd
Mikael Dahl Gruppledare