Nya enheter för minskad psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka – framför allt bland barn och unga i 10-17 års åldern, men även bland vuxna.

Orsakerna är komplexa och bottnar i en rad faktorer. Det kluvna samhället där vissa grupper befinner sig i arbetslöshet och utanförskap, långvarig stress och dåliga arbetsförhållanden spelar stor roll. För unga är skolprestationer, mobbning och problem inom familjen några viktiga orsaker.

Kvinnors psykiska ohälsa tros även ha koppling till effekterna av dagens familjebildningsmönster. För samtidigt som kvinnor drar ett tyngre lass i hemarbetet och familjelivet, i genomsnitt fem timmar under en vecka, arbetar många mammor heltid.

Trots att problemet är utspritt är det fortfarande ett område som många upplever som tabu, vilket också påverkar sökandemönster och att människor inte söker hjälp i tid innan sjukskrivning är ett faktum.

Antalet sjukskrivningar som sker till följd av psykisk ohälsa fortsätter därmed att öka och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är lättare psykiska tillstånd, som exempelvis stressymptom, som står för den största ökningen. Tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symptom för omkring 90 procent av alla sjukskrivningar kopplade till psykiatrisk diagnos.

Förutom att dessa sjukskrivningar kostar samhället och arbetsgivare ofantliga resurser i ekonomiska termer, så är förlusten än större för individen genom förlorad hälsa och försämrad livskvalitet.

Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna.

Tillgängligheten till terapi och samtalsstöd är idag alldeles för dålig och väntetiderna för att få kvalificerad hjälp är fortfarande allt för lång på många håll. Ett grundproblem handlar om den rådande kompetensbristen inom psykiatrin.

Människor med lättare psykiska tillstånd är dock inte alla gånger i behov av att träffa specialist, utan kan bli hjälpta genom enklare samtalsstöd. I synnerhet är detta sant då problemen ännu inte har gått så långt att sjukskrivning behövs.

Centerpartiet i Västra Götaland vill därför utveckla nya enheter som finns nära och kan möta personer tidigt. Ett komplement till mer specialiserad psykologisk behandling. I praktiken innebär det att patienterna inte nödvändigtvis träffar en specialist utan kan även få enklare samtalsstöd av samtalsterapeut, utan remiss och långa väntetider.

Centerpartiet har tillsammans med Grönblå samverkan i regionen lagt ett stort fokus på psykisk ohälsa innevarande mandatperiod. De elva enheter för Ungas psykiska hälsa som finns runt om i regionen är ett resultat av det arbetet. Centerpartiet ser mycket positivt på dessa enheter då det ökat tillgängligheten betydligt och vill gärna ser fler.

Med erfarenheter från dessa enheter tillsammans med Hallands arbete med snabbspår och Kalmars arbete med vårdval inom första linjens psykiatri, är vi redo att ta nästa steg och utveckla nya enheter med både enklare samtalsstöd och mer kvalificerad hjälp för vuxna och äldre.