Pressmeddelande om styret

Efter valet samlades Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna och formerade
ett politiskt styre för Bjuvs kommun. Valresultatet gav oss inte majoritet och efter lång tid och
avsaknad av svar från övriga partier, återstod för oss att axla ansvaret i minoritet. Vi vill att vår
kommun ska vara en stabil kommun med ökad byggnation och inflyttning, för det krävs god
barnomsorg, skola och äldreomsorg.

När Moderaterna valde att stötta SDs budget i fullmäktige och minoritetens budget föll, kan vi inte
längre ta på oss ansvaret. Beslutet medför att det inte längre är möjligt för oss att uppnå våra mål då
de ekonomiska förutsättningarna och satsningarna är förändrade. Dessutom skiljer vi oss från SD i
våra grundläggande värderingar vilket leder till olikheter i politiskt ställningstagande, och det
tydliggörs i budgetens texter.
Vi har samsyn i att genomföra bolagisering av vård- och omsorgsverksamhet. Vi ser att
bolagiseringen ger ett värdefullt tillskott av skattepengar som stannar i kommunen. Bolaget kommer
vara ett helägt kommunalt bolag med oförändrade villkor för personalen.
Vårt kommunala bostadsbolag, Bjuvsbostäder AB, är den dominerande hyresvärden i kommunen och
vi ser mycket positivt på fler privata hyresvärdar. Att på ett bräde sälja 30% av bolaget ger inte de
effekter som vi strävar efter. Det skulle försvaga bolaget i ett skede då vi ser möjligheter till
samordningsvinster med kommunens tekniska avdelning. Att tro att man efter en försäljning av 30%
av bolaget ska kunna plocka ut 2 miljoner i årlig vinst är orimligt, dessutom ger det inte ett bolag i
balans med förutsättningar för att vara en god hyresvärd.
Vi har visioner för framtiden, en permanent lösning för bibliotek och kulturverksamhet tror vi är
viktigt för samhällsbygget. Kultur är gemenskapsfrämjande och har i alla tider varit normskapande.
Idag har vi inte någon scen som möjliggör konserter, varken för vår egen kulturskola eller för besök
av större arrangemang. Förutom bibliotek och scen, anser vi att det är viktigt att planera för
förenings- och möteslokaler.
Vi ser otroligt goda förutsättningar för Bjuvs kommun och våra tre kommundelar. Vi finns i ett
expansivt område i Nordvästra Skåne och många projekt ligger framför oss för att ytterligare öka
attraktionskraften som kommun. Att vara en god boendekommun kräver att det finns goda
förutsättningar för företag, som ger invånarna närhet till arbete och god service. När nu en ny tid av
politisk oreda väntas likt den som var efter valet, oroas vi över att det ska försämra kommunens
framtidsutsikter. Vi vill från Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna fortsatt vara partier som
driver politik som skapar goda levnadsvärden för alla innevånare i Bjuvs kommun.