Pressmeddelandet avseende beslut om utträder ur Söderåsens miljöförbund

På dagens kommunstyrelsesammanträde valde de styrande att besluta att träda ur Söderåsens
miljöförbund. Ärendet kommer inte gå vidare till kommunfullmäktige utan man låter
kommunstyrelsen fatta beslutet, trots att beslutet att gå in i samarbetet fattats av fullmäktige.

Att välja att gå ur Söderåsens miljöförbund är ett kortsiktigt och oansvarigt beslut. 2009 bildades
miljöförbundet då bildar kommunerna hade ett gemensamt behov att stärka kompetensen för att
kunna uppfylla de lagkrav som är kopplat till myndighetsutövningen gällande miljö och
hälsoskydd. Var och en hade kommunerna svårt att på ett fåtal inspektörer täcka upp för alla de
olika områden kommunerna förväntades ansvara för. Med miljöförbundet kunde man anställa
inspektörer med god kunskap om de specifika områdena och bemanna rätt utifrån mängden
tillsynsärenden i respektive område.
- ”Vi anser att man inte har gjort det grundläggande utredningsarbetet för att kunna fatta beslut i
detta ärendet”, säger Anders Månsson (S). Ett kortfattat PM utan en genomarbetad risk och
konsekvensanalys av läget ger inte kunskap man behöver i ärendet för att fatta ett långsiktigt
beslut. Dessutom behöver man kunskap om rekryterings situationen bland miljö och hälsoskydds
inspektörer för att säkerställa att vi i en liten kommun inte står utan grundläggande kompetens.
-”Den förväntade besparingen äts snabbt upp om man är tvungen att köpa in kompetensen för att
klara verksamheten”, säger Nils Nilsson (C). Dessutom riskerar man förlora i kontinuitet och
kundnöjdhet med inhyrd personal. För alla är det viktigt att upparbeta en god dialog med
inspektörerna och det är något som sker över tid.
Anmärkningsvärt i detta ärende är avsaknaden av dialog med Söderåsens miljöförbund innan man
väljer att lyfta detta ärende. -”Styrets representater har inte tagit upp frågan i direktionsmöten eller
vid de ägarsamråd man blivit kallad till vilket är det naturligaste om man vill få till en förändring i
samarbetet” säger Urban Berglund. Att Bjuvs styre önskade dra ned på kostnaderna hade varit
lämpligt att avisera vid beslut om förbundets budget eller vid ägarsamråd om medlemsavgifter.
Styrets låga närvaro på dessa möten kan vara en förklaring, att man inte är insatt är en annan.
-”Ett förbund som har hög kompetens och stabilitet är en nödvändighet för myndighets
samverkan, något som i dagsläget krävs för att avbryta verksamheten hos oseriösa
näringsidkare”, säger Krister Bergsten (L). Det är en trygghet för oss medborgare med ett
fungerande miljö och hälsoskydds arbete, som vi i oppositionen inte är beredda att riskera.

Anders Månsson Socialdemokraterna
anders.mansson@bjuv.se 070-9495401
Urban Berglund Kristdemokraterna
urban.berglund@kristdemokraterna.se 070-2050361
Nils Nilsson Centerpartiet
nilsnilssonanneberg@telia.com 070-6866623
Krister Bergsten Liberalerna
krister.bergsten@telia.com 070-5283410