Motion angående donation av utsmyckning i Ekeby

Elin Sigebo boende i Ekeby har under en tid velat donera en mycket stor summa pengar till någon form av utsmyckning i Ekeby. Hennes egen önskan är en miniatyr av Skromberga-verken placerad på en lämplig plats.

Denna plats skulle kunna vara cirka 250 m in på Lillemarksvägen räknat från Allégatan. På denna plats, med utsikt över fabriksområdet, finns idag en sten rest av Skromberga Akademi och en bänk. Om fabriksområdet i framtiden kommer att ändra utseende eller karaktär, skulle det för framtiden finnas ett minnesmärke som berättade om en viktig epok i Ekebys historia.

Några kvadratmeter gräs runt bänken och stenen klipps idag av kommunen. För att inte komplicera och fördyra framtida skötsel och underhåll skulle man kunna tänka sig miniatyren placerad på en betongplatta. (se bifogad bild från Tretorn i Helsingborg) En tänkbar fördel är då att man vid behov tämligen enkelt skulle kunna flytta hela minnesmärket intakt. Om betongplattan dessutom kan placeras i plan med marken borde den framtida skötseln inte heller bli mer betungande än den gräsklippning som sker idag.

Ett önskemål från donatorn är även att material som kan kopplas till Skrombergaverkens produktion används på minnesmärket, i övrigt bör material användas så att underhåll och risk för materialstölder minimeras.

Marken där minnesmärket i så fall kan placeras ligger mellan Lillemarksvägen och en cykelväg och används inte för något speciellt ändamål. Marken ägs inte av kommunen utan av en privatperson, markfrågan skulle kunna lösas med ett långtidskontrakt (arrende), för att slippa lantmäteriförrättning och med denna kostnader och tidsspillan.

En sådan här donation borde Bjuvs kommun med glädje ta emot utan att krångla till det i onödan.

Centerpartiet i Bjuv yrkar på:

att donationen mottages och utsmyckningen utföres enligt texten ovan.

Nils Nilsson