Centerpartiet vill föra en mer utmanande skolpolitik

I Helsingborg går det bra på skolområdet. Jämfört med resten av Sverige så är betygen högre än genomsnittet och eleverna är nöjdare med sin skola. Det finns dock utrymme för förbättring. Skolorna i Helsingborg behöver bli bättre på att ta tillvara på elevernas engagemang och studiemotivation och ge dem en bättre chans att satsa på sin framtid. Om ett halvår är det val och inför det presenterar Centerpartiet i Helsingborg ett stort batteri av förslag för en skola med eleven i centrum. Till skillnad från andra partier ser vi att skolan måste ta inlärningen på stort allvar, men göra det genom att engagera och motivera eleverna.

Våra skolor måste se varje elev. Tyvärr finns det många saker som kan göra att en elev hamnar utanför eller inte känner att den får det stöd och den uppmärksamhet som den behöver i sin utbildning. Det gäller både de som har svårt att få lärartid i för stora klasser, de som av olika anledningar mår dåligt och de som bara inte trivs på den närmsta skolan. Det gäller också de elever som är särbegåvade, för vilka skolan blir understimulerande. Centerpartiet föreslår därför satsningar för att minska barngrupperna i förskolan, låg- och mellanstadiet, samt ökade satsningar på elevhälsan. Det minskar risken att elever glöms bort eller ej får det stöd de behöver. Vi vill också gå längre och ta fram åtgärder för särbegåvade elever, som exempelvis undervisning på högre svårighetsgrad med lärare från högre årskurser eller till och med högskolan, samt mer utbildning genom problemlösning och utmaningar.

Det finns också en hel del som våra skolor kan göra för att ge eleverna bättre förutsättningar för att lära sig. Många undersökningar visar exempelvis att ungdomar som är aktiva och rör på sig regelbundet också har lättare att lära sig, därför vill vi att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ha erbjudas något slags fysisk aktivitet varje dag. Det finns också ett starkt forskningsstöd för skolungdomars behov av sömn, och bland annat utbildningsforskare vid Campus Helsingborg har rekommenderat senarelagd skolstart, eller sovmorgon som ett verktyg för att göra det lättare för elever att lära sig i skolan. Detta är något som Helsingborg borde pröva på genom att erbjuda gymnasieelever sovmorgon på prov. Slutligen kan också en hel del göras för elevernas välmående med hjälp av bättre mat. Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för mer närodlad skolmat som lagas på själva skolan.

Om skolan ska vara motiverande och engagerande så måste den dessutom klara en otroligt viktig sak: Utbildning ska leda till jobb! Om skolan ska kännas som en meningsfull investering i den egna framtiden så behöver kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad också bli bättre. För att detta ska bli verklighet så behöver vi öka inslagen av praktik i utbildningens alla led. Man ska kunna praktisera oavsett om man läser ett yrkesförberedande eller studieförberedande program i gymnasiet och studiebesök på arbetsplatser behöver bli ett mycket vanligare inslag i undervisningen. Utöver studiebesök och praktik så behöver skolan också bli bättre på att lära ut arbetsmarknads- och yrkeskunskap, så att elever har en bättre förståelse för vad som väntar efter skoltiden.

Sist men inte minst så måste det blir lättare att läsa upp betyg eller läsa in en yrkeskompetens. Det vill vi förenkla genom att erbjuda sommarskola under sommarlovet samt genom att satsa mer på den kommunala vuxenutbildningen, med fler utbildningsplatser och fokus på bristyrken, som exempelvis omvårdnadsyrken. Med dessa satsningar vill Centerpartiet i Helsingborg skapa en skola som mer relevant för varje enskild individ. Där eleven känner sig sedd, trivs och känner att plugget är en meningsfull och viktig investering för framtiden!

Jonny Cato Hansson (C)

Förstanamn på Centerpartiets valsedel i Helsingborg

Johan Vesterlund (C)

Tredjenamn på Centerpartiets valsedel i Helsingborg

Ämneslärarstudent, Campus Helsingborg