Barn och unga

Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Skolan ska ge kunskaper för livet.

Vi vill att det ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika inriktningar. Du som är ung ska veta att våra skolor ger dig kunskaper som gör att du kan göra bra val inför framtiden och att det i kommunen finns möjlighet till aktiviteter på din fritid.

Du som är ung - skolor och fritidsaktiviteter

Skolorna ska vara en trygg och lugn miljö med pedagoger som anpassar sin undervisning efter varje elevs utveckling och förmåga. De använder läromedel, fysiska böcker såväl som digitala verktyg där behov föreligger. Högpresterande såväl som elever med olika behov ska utmanas för att nå sina mål.

Vi vill:

- Öka fokus på skolornas likvärdighet för att säkerställa att eleverna lämnar respektive skolform med likartade kunskaper och förmågor.

- Förstärka med specialpedagoger för att tidigt kunna sätta in stöd.

- Få in fler vuxna i skolan som kan avlasta pedagogerna med att erbjuda läxhjälp till alla elever oavsett behov, men också med exempelvis rastaktiviteter, friluftsdagar och som trygghetsvärdar.

Lokalproducerad mat

Skolmaten ska vara smakrikt tillagad från lokalproducerade livsmedel.

Gymnasiet

Vi vill öka Kullagymnasiets konkurrenskraft genom att erbjuda internationell inriktning på programmen och möjligheter att samtidigt utvecklas inom din specialidrott. Vi vill också se över möjligheterna för program som utgår från Kullabygdens naturliga förutsättningar, till exempel havsmiljö och gröna näringar. Skolan ska tillsammans med näringslivet kunna erbjuda inriktningar som ligger i linje med företagens behov av kvalificerade medarbetare. Samarbete med universitet och högskolor är prioriterade. Den nya gymnasieskolan ska byggas utifrån beprövad kunskap och erfarenhet i fokus för lärandet.

Toleransresorna

För att öka förståelsen för och toleransen av olikheter, och som ett led i den demokratiska utvecklingen och mognaden, vill vi att toleransresorna genomförs och att bearbetning inför resan och bearbetning efter resan sker.

Fritid

Kommunen ska stimulera till ett brett föreningsliv i kommunen. Vi vill särskilt verka för ridskoleverksamhet för att stärka den långsiktiga hästverksamheten i kommunen.

Trygg i trafiken

En säker trafikmiljö är inte minst väsentlig för dig som går och cyklar. Vi vill stärka möjligheterna för trafikutbildning, se över möjligheten att använda den gamla trafikskolan för yngre i Jonstorp och ta initiativ för ett digitalt verktyg för trafikkunskap i Höganäs kommun.

Psykisk ohälsa

Vi vill uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa genom kompetensutveckling av personal, bättre information och samarbeten.

Allaktivitetshus för trivsel och trygghet

Ett allaktivitetshus ska etableras för trivsel och trygghet hos både yngre och äldre. Vid sidan av riktade kampanjer i skolor och fritidsmiljöer ska allaktivitetshuset utgöra en del i att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol och tobak. Vi vill verka för en linje av nolltolerans.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.