Kultur och fritid

Vi i Centerpartiet vill ge människor möjlighet att ha makt i vardagsfrågor; ta ansvar både för sig själv och för andra. Tillsammans motverkar vi populism/extremism och värnar vårt demokratiska samhälle.

Både pandemin och kriget i Ukraina påminner oss om vikten att bygga ett demokratiskt samhälle tillsammans. Vi vill stärka demokratin genom en bra skola och inkluderande fritids- och kulturaktiviteter. Vi vill möjliggöra för människor att mötas och utbyta erfarenheter. Ideella krafter inom föreningar och i samarbete med kommunala verksamheter är viktiga och vi vill utveckla volontärverksamheten för att bygga samhället och stärka vår beredskap. Vi ser ökad självförsörjning av livsmedel som en viktig del i vår beredskap.

Skolor och förskolor

Förskolor ska ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att det ska vara nära till förskolan och att det ska finnas valfrihet och olika inriktningar. Du som är ung ska veta att våra skolor ger dig kunskaper som gör att du kan göra bra val inför framtiden och att det i kommunen finns möjlighet till aktiviteter på din fritid.

Kultur och fritid

Kultur ger kraft åt varje människa. Kultur uppmuntrar människors nyfikenhet, bidrar till samtal, möten och gemensamma upplevelser med vår omgivning. Ett nytt kulturhus är under planering i Höganäs och vi vill fortsätta med att utveckla och upprusta befintliga bibliotek/kulturhus i hela kommunen. Vi vill utreda möjligheterna att öppna upp skolorna för verksamhet även kvällstid för yngre och äldre för att föreningslivet ska ha tillgång till aktivitetslokaler i hela kommunen.

Hamnarna ser vi som en naturlig mötesplats för fritidsaktiviteter, vilket vi vill ska vara tydligt i kommunens planering.

Kommunen ska stimulera till ett brett föreningsliv i kommunen. Vi vill särskilt verka för ridskoleverksamhet för att stärka den långsiktiga hästverksamheten i kommunen.

Kulturarv

Vi vill medverka till ökade förutsättningar för föreningar och stiftelser som verkar för att bevara natur- och kulturvärden såsom sjöfart, gruvdrift, hembygdsgårdar, möllor, idrottshistoria och keramikbygden.

Logistik kring parkeringar vid sportcenter och ishall

Logistiken kring våra idrottsanläggningar måste bli bättre och mer anpassad efter behoven av tillgänglighet för alla, inte minst funktionshindrade.

Stadskärnan

Vi vill ha ett levande centrum där människors basbehov prioriteras och ett varierat utbud för kommuninvånarna erbjuds. För detta krävs god tillgänglighet med parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik.

Vi vill stå för en attraktiv och hållbar miljö med fler träd som fångar upp koldioxid, skapar lä och skugga och ger spännande rum i stadsmiljön. För att minska risken för översvämningar vill vi att dagvatten samlas i öppna dammar, som samtidigt är ett attraktivt inslag i rekreationsområden och för biologisk mångfald.

Allaktivitetshus för trivsel och trygghet

Ett allaktivitetshus ska etableras för trivsel och trygghet hos både yngre och äldre. Vid sidan av riktade kampanjer i skolor och fritidsmiljöer ska allaktivitetshuset utgöra en del i att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol och tobak. Vi vill verka för en linje av nolltolerans.

Förebyggande Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska finnas som en lokal aktör och ha en närhet till våra företagare och kommuninvånare. Förutom att vara en utryckande verksamhet ska Räddningstjänsten fortsätta arbeta med förebyggande aktiviteter för en ökad trygghet i kommunen.

Vi uppskattar alla ideella krafter som bidrar till inkludering och ökad trygghet i samhället och vi vill verka för utökat stöd till deras möjligheter att göra insatser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.