Miljö och klimat

Vi vill måna om att Höganäs är en miljökommun i framkant som stolt lyfter fram landsbygden, både som ekologisk odlingsmark och som rekreationsyta. Vi vill minska negativa klimatförändringar genom insatser för klimat och hållbarhet.

Klimatförändringar och vatten

Vi ser behovet av fler våtmarker för att grundvattnet ska kunna ge skydd vid torka och för att dagvatten ska kunna samlas för att minska risk för översvämningar.

Vi vill:

- Påskynda arbetet med anläggande av erosionsskydd utmed delar av vår kust.

- Underlätta att minska negativa klimatförändringar genom att leva hållbart med bra kommunikationer, nära service och upplevelser samt tillgång till närproducerad mat.

- Undersöka möjligheten till fler odlingslotter på allmänna grönytor.

Det goda vattnet

Vatten är avgörande för möjligheterna att kunna leva och verka i kommunen. Mycket vatten försvinner genom läckor i det befintliga vattenledningsnätet för dricksvatten.

Vi vill:

- Öka investeringarna i VA-nätet för att säkerställa livslängden och säkerheten i ledningarna och för att det kommunala avloppsnätet ska fortsätta att byggas ut på landsbygden.

- Utveckla reservkapacitet till dagens vattenförsörjning och öka leveranssäkerheten. En möjlighet är att verka för en avsaltningsanläggning av havsvatten och utveckla möjligheterna att separera och ta tillvara renat avloppsvatten som istället för att släppas ut i Öresund kan användas i den gröna näringen och i kommunens verksamhet för bevattning av blomsterlådor etc.

Satsning på förnyelsebar energi

Kommunen ska bidra till fortsatt ökad investering i förnyelsebar energi och fasa ut gammal och kostsam teknik. Kommunen ska föregå med gott exempel och vara resurs- och kostnadseffektiv i sin energianvändning och fastighetsskötsel.

Vi vill:

- Att solcellsanläggningar ska installeras i nybyggda fastigheter och vi vill undersöka möjligheten att utöka etablering i befintliga fastigheter.

- Bygga ut de publika laddningsmöjligheterna för fler elfordon och trygga elnätet i kommunen så att det klarar effektbehovet när allt fler laddar vid sin bostad.

- Se över lösningar för att styra effektuttaget och genom att bygga ut fjärrvärmen bland annat för att minska behovet av elvärme.

- Ta vara på mer spillvärme till fjärrvärmenätet för en ökad hållbarhet.

Vi vill stå för en attraktiv och hållbar miljö med fler träd som fångar upp koldioxid, skapar lä och skugga och ger spännande rum i stadsmiljön. För att minska risken för översvämningar vill vi att dagvatten samlas i öppna dammar, som samtidigt är ett attraktivt inslag i rekreationsområden och för biologisk mångfald.

Ingen fossilbaserad plast

Kommunen ska vara en förebild i att undvika fossilbaserad plast. Vi vill verka för miljövänliga förpackningar och emballage i kommunens verksamheter och för övrigt bidra till satsningar på information.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.