Trafik och kommunikationer

För att enkelt kunna komma till arbete, bostad och fritidsaktiviteter krävs en genomtänkt och välutvecklad infrastruktur för kommunikationerna. Dagens och morgondagens transportleder är viktiga för pendlare, kollektivtrafiken och näringslivet samt har stor betydelse för kommunens utveckling. Vägarna ska vara trygga och säkra för alla.

Vi vill:

- Öka tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111 och väg 112.

- Säkra trafikmiljön genom hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis farthinder av olika slag och digital skyltning, inte minst i tätbebyggda områden.

- Bygga ut säkra cykel- och promenadvägar. Bland annat vill vi prioritera en ökad trafiksäkerhet vid väg 1386 med en cykelbana mellan Jonstorp och Hjälmshult.

- Erbjuda fler sittmöjligheter längs promenadvägarna för vila, samvaro och njutning.

- Utreda möjligheter för fler flexlinjer - lokal kollektivtrafik - för att knyta samman kommunens byar och ge möjligheter till enkla resor för ökad tillgänglighet till butiker, vård, fritids- och kulturaktiviteter.

- Återuppta planeringen av projektet Vege tågstation för nära tillgång till tågtrafik med förbättrade kommunikationer i kommunen och avlastat vägnät. En tågstation ger också nya möjligheter att utveckla kommunens östra del.

- Bygga ut de publika laddningsmöjligheterna för fler elfordon och trygga elnätet i kommunen så att det klarar effektbehovet när allt fler laddar vid sin bostad.

Logistik kring parkeringar vid sportcenter och ishall

Logistiken kring våra idrottsanläggningar måste bli bättre och mer anpassad efter behoven av tillgänglighet för alla, inte minst funktionshindrade.

Stadskärnan

Vi vill ha ett levande centrum där människors basbehov prioriteras och ett varierat utbud för kommuninvånarna erbjuds. För detta krävs god tillgänglighet med parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.