bredare mandat vid inspektioner av företag
som skulle kunna ge ett minskat antal årliga kontroller.

Ett rigid och fix planering passar inte alla barn och föräldrar. En större
flexibilitet efterlyses i förläggningen av syskonets/syskonens placering i
förskolan när förälder är föräldaledig.

RESULTAT:

Avslag

Motion:

Henric och Anja Molin berättar. "För att starta vår verksamhet med hotell, restaurang och destilleri krävdes 38 tillstånd från 29 myndigheter. Det är en viktig funktion, men tar dyrbar tid och energi från både oss och inspekterande myndighet.

Landskrona stad är en väl fungerande stad med kompetenta tjänstemän/ kvinnor. Men det finns en hel del utrymme för förenklingar, förbättringar och hjälp till utveckling. Om samarbetet mellan myndigheter, förvaltningar och företag kunde fördjupats hade inspektörer vid färre inspektioner kunnat kontrollera mer. Det hade också blivit resurser över för att hjälpa företagen. Tänk om insatserna kunnat satsas på att åtgärda de grundläggande problemen istället för symptomen. "

Inspektioner kan vara förbokade eller spontana.

Inspektioner i hotelldelen kan handla om brandskydd, kontroll av brandsläckare, ventilation och frågor relaterat till arbetsmiljöfrågor såväl som analytiska kontroller.

I kök och restaurang utförs inspektioner av hygien, temperatur i kylar och frysar, rensning av fläktkanaler, inspektioner av livsmedelshantering, sotning, kontroll av efterlevnad av alkoholtillstånd etc.

För destilleriet skattekontroller från mervärdeskatteenheten, punktskatteenheten och kontroll av uttag från skattefritt lager. Det förekommer elrevisioner, kontroller av arbetsmiljöverket och livsmedelsverket samt miljöförvaltning etc

Till detta kommer en av länsstyrelsen beordrad energikartläggning.

Därutöver har Backafallsbyn frivilligt valt att bli en producent av ekologiska produkter vilket också kräver inspektioner.

Totalt sett är det i genomsnitt ca 50 kontroller av en eller flera inspektörer på Backafallsbyn varje år dvs nästan en per vecka. Dock sker inte alla inspektioner varje år. För varje besök krävs förberedelser och oftast ska en person från företaget biträda under inspektionen. Inspektioner tar tid och tid kostar pengar. För företaget Backafallsbyn kostar inspektioner och certifiering ca 600.000 kr årligen (tillsyn, tillstånd o myndighetskrav 351 000 kr 2019).

Ett politiskt mantra på riksnivå säger att det ska vara enkelt att driva företag. Men här har vi möjlighet att förenkla på lokal nivå.

Centerpartiet yrkar

- att Landskrona kommun utreder möjligheten att genom breddning av kompetensen hos sina inspektörer kunna minska antalet inspektioner.

Relaterade nyheter