krav på lägre energikonsumtion för kommunala byggnader

Landskrona stad har stora klimat- och miljöambitioner och det är dags att ta nästa steg.

RESULTAT:

Avslag

Motion:

En sparad kilowattimma behöver inte produceras. Enligt Sweco (ett teknikkonsultföretag med inriktning mot bl.a. infrastruktur, energi och miljö) beräknas kostnaderna för att utveckla en helt förnybar energiproduktion till ca 2000 miljarder kronor fram till år 2045. Detta innebär en investering på ca 200 000 kr på var och en av oss. Om vi skulle behålla de nyaste kärnkraftverken skulle den beräknade investeringen stanna vid 1800 miljarder.

Inom loppet av ett par år kommer vi troligen att få timdebitering på den el vi konsumerar (möjligheten till timdebitering finns redan idag). I en framtid kommer priset att fluktuera mycket kraftigt och från att vara billigt när det blåser till att vara betydligt dyrare när det är vindstilla (Svenska Kraftnäts slutrapport 2015). Med dagens teknik är säkrast att tillägga. Elen kommer också att bli dyrare morgnar och kvällar och billigare under nätterna styrt av tillgång och efterfrågan. Anledningen är att när alla ska laga frukost och industrierna startar upp stiger elkonsumtionen och därmed priset. Det kommer under en snar framtid att bli lönsamt att köra tvättmaskin och diskmaskin på nätterna som vi gjorde för ett 30-tal år sedan.

Lönsamheten av att bo i riktigt energieffektiva hus kommer att öka. Det kommer också att bli alltmer lönsamt att satsa på egen el-produktion med hjälp av solceller och så småningom hemmabatteri allteftersom priserna sjunker.

Hemmabatteriet kan laddas när elen är billig på natten och förbrukas under morgnar, dagtid och kvällar när priset är högre. Under sommaren laddas batteriet under dagen för att förbrukas nattetid medan överskottet matas ut på nätet. Att producera el lokalt och att sprida jämna ut förbrukningen under dygnet kommer att minska behovet av att bygga ut stamnätet.

Centerpartiet i Landskrona anser att Landskrona stad ska ställa krav i sina direktiv till Landskrona Stadshus AB avseende högre energieffektivitet i egna fastigheter som t.ex. hyresfastigheter, LSS-boenden, vårdboenden och kontor. Vi tänker här på nivåerna passivhus - FEBY Guld (under 26 kWh/m2) eller minienergihus - FEBY silver (under 32 kWh/m2) exklusive hushållsel. I kombination med solpaneler kan dessa hus också bli nollenergihus på årsbasis

Om vi förstått lagstiftningen rätt kan staden idag inte ställa krav på privata byggentreprenörer som Centerpartiet

överstiger kraven i PBL.

Centerpartiet yrkar

  • Att kommunfullmäktige låter utreda effekterna på kort och lång sikt av att höja energikraven för för de hus som staden genom Landskrona Stadshus AB låter bygga, äga eller förvalta och därefter återkomma till kommunfullmäktige med förslag till planläggning.
  • Att kommunfullmäktige låter utreda frågan om staden kan ställa högre krav privata entreprenörer på t.ex. energieffektivitet än vad som anges i PBL.
  • Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att sondera intresset för att anordna en framtidskonferens med energiproduktion och energikonsumtion som centrala frågor. Vi ser också de kommunala bolagen men också privata fastighetsägare och företag som viktiga deltagare i en framtida energianpassning.

Relaterade nyheter