Marknadsplats för hjälpmedel

Svensk hemsjukvård och hemtjänst står inför stora utmaningar där antalet äldre blir allt fler i relation till den arbetsföra befolkningen. Behovet av personer som jobbar inom välfärden blir större än den grupp som utbildar sig i dessa yrken.

RESULTAT:

Bifall

Motion:

Detta beskrivs i en rapport från SKL om "Välfärdens framtida finansiering" och i en rapport från Areco beställd av Svenska Stadsnätsföreningen.

Det finns stora förväntningar på att välfärdsteknik skall vara en av lösningarna för att hantera detta problem och utvecklingen går mycket snabbt framåt inom detta område.

I takt med att tekniken förs in kommer det att finnas behov hos brukarna av att diskutera, prova och sätta sig in i för att förstå möjligheterna med nya hj älpmedel.

Idag bedrivs kommunens arbete med hjälpmedel dels i rehabgruppen och dels hos myndighetsenheten där man kan ansöka om bistånd. Båda inom Omsorgsförvaltningen.

Flera personer kan erbjudas hjälp med välfärdsteknologi på ett tidigare stadium och att ansökan om bistånd hos myndighetsenheten bör kunna senareläggas vilket innebär en besparing för kommunen. För den enskilde torde resultatet bli ökad trygghet och bättre livskvalitet

Vidare så skulle de inköpta hjälpmedlen även fortsättningsvis kunna användas när väl ansökan till myndighetsenheten kommer vilket också innebär en besparing.

Genom att etablera en marknadsplats kan kommunen marknadsföra och sälja vidare utvalda digitala hjälpmedel. Då öppnas dels nya marknader upp för leverantörerna och dels ökar vi kunskapen om hjälpmedlen hos de so behov.

Genom att öppna upp nya marknader för leverantörerna så torde detta innebära sänkta inköpspriser för kommunens egna behov eftersom leverantörernas volymer då blir större.

Marknadsplatsen kan vara både en fysisk butik och en digital e-handel. Om marknadsplatsen senare skulle konkurrera med marknaden så kan marknadsplatsen i så fall säljas men för närvarande finns ingen motsvarande verksamhet att konkurrera med.

Centerpartiet yrkar

- Att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheterna att etablera en fysisk och digital marknadsplats för hjälpmedel så att kunskapen och nyttan med den nya typen av hjälpmedel kommer fler till gagn.

Relaterade nyheter