NYA vindkraftverk ska kunna bidra till stabilitet i elsystemet och till en trygg miljö

När mängden väderberoende el överstiger 20% av producerad el bygger vi samtidigt in en obalans i elsystemet. Svenska kraftnät (SVK) är den myndighet som har ansvar för frekvenshållningen i elsystemet. Frekvensen ska hållas inom mycket snäva marginaler för att t.ex. inte skada elektroniska komponenter. Däremot finns det ingen statlig myndighet med ansvar för effekttillgången vilket kan tyckas märkligt. Detta ansvar borde också ligga på SVK.

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Elsystemet hålls i balans via det vi kallar svängmassa och som består av tunga generatorer i vattenkraftverk och i kärnkraftverk. Svängmassan bidrar till att skapa en tröghet mot förändringar av frekvensen när efterfrågan av el varierar. I takt med att kärnkraftsanläggningar läggs ner minskar svängmassan och elsystemets stabilitet hotas.

Ett rimligt krav är att ny vindkraft eller utbytta vindkraftverk också ska bidra till att elsystemets stabilitet. Detta krav på nya vindkraftverk ställs i Staten Quebec i Canada. Begreppet "syntetisk svängmassa" används i detta sammanhang. Syntetisk svängmassa kan bestå t.ex. av tunga roterande hjul eller av batterier. Ett stort hopp sätts till vätgasteknik och bränsleceller som balanskraft. Problemet är att tekniken inte är fullt utvecklad och att förlusterna är stora. För att få tillbaka 1 kWh till elnätet måste först 3 kWh produceras.

2015 skrevs en "Översiktsplan för Landskrona stad" - Vindkraft i Landskrona. Vindkraften har tekniskt utvecklats mycket snabbt och kostnaderna för producerad kilowattimma sjunker. Därför kommer pressen på kommuner att upplåta mark eller att godkänna etablering bli allt större. Ett normalt vindkraftverk 2010 hade en effekt på 1 MW och 2021 på 3,5 MW. Det säger inte så mycket men om man betänker att under samma tid har totalhöjden ökat från 100 m till 350 m. Det är det lätt att förstå att skyddsavståndet också måste följa efter.

Länsstyrelsen har i sina anvisningar angivit 500 m som skyddsavstånd vilket också i översiktsplanen har bedömts rimligt av Landskrona Stad. Men med tanke på den tekniska utvecklingen är inte 500 meters skyddsavstånd längre rimligt. I Perstorps kommun har 2021 kommunfullmäktige fattat beslut om att skyddsavståndet ska vara 7 ggr vindkraftverkets totalhöjd. I Bayern har ministerpresidenten Markus Söder klargjort att skyddsavståndet på IO ggr vindkraftverkens höjd mellan boenden och vindkraftverk ligger fast.

I Läkartidningen från 2013 "Tidigare vetenskapliga studier om vindkraftverk och infraljud har varit motsägelsefulla. De har därför inte varit tillräckligt trovärdiga vid planeringen av regelverket för etablering av vindkraftverk. Under de senaste åren har emellertid en ny insikt vuxit fram om "central sensitisering". Detta har get en ökad förståelse för migrän, fibromyalgi och andra kroniska smärtsyndrom samt vissa fall av tinnitus och yrsel. Denna insikt har även betydelse för förståelsen av hur infraljud från vindkraftverk kan påverka hälsan. I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera."

Forskningen kring infraljud och påverkan på människor och djur är problematisk. Hur man ställer sig beror också på den personliga inställningen till vindkraft. Större vindkraftverk genererar också mer lågfrekvent ljud (infraljud) än mindre vindkraftverk. Därför borde en försiktighetsprincip råda avseende ett större skyddsavstånd än vad nu gäller i Oversiktsplanen.

Centerpartiet föreslår:

  • att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om ett ökat skyddsavstånd från 500 m till 7-10 ggr totalhöjden av vindkraftverk som en rimlig avvägning - att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det är möjligt att ställa krav på att ny vindkraft och ersatta vindkraftverk också skall kunna bidra med "syntetisk svängmassa".
  • att fullmäktige efter utredning beslutar om ändringar i "Översiktsplan för Vindkraft" med hänsyn till utredningens resultat.

Relaterade nyheter