separeringsplan med slutdatum för dagvatten/gråvatten/avloppsvatten i Landskrona

I Landskrona finns centralt i staden ca I I km gemensamma ledningar för dagvatten/ gråvatten och avloppsvatten. Någon plan för när detta arbete ska vara klart finns inte. Däremot finns en målsättning om att nya ledningar ska finnas på plats 2050. Men detta är en ambition utan förpliktigande.

RESULTAT:

Återremiss

Motion:

Problemen med ett gemensamma avloppsrör är mest uppenbar på sommaren i samband med skyfall. Skyfall kan leda till eller leder till bräddning i reningsverket och orenat avloppsvatten rinner rakt ut i Öresund. När de gamla avloppsrören belastas följer också gamla föroreningar med t.ex. tungmetaller.

Allt eftersom staden byggs ut ökar belastningen på reningsverket. Den extra belastning på reningsverket som inflöde av dagvatten medför kan i sämsta fall tvinga fram en tidigarelagd utbyggnad. I en separeringsplan skall också finnas ett slutdatum för när arbetet ska vara avslutat. En rimlig ambition är att arbetet ska vara slutfört 2035.

Centerpartiet föreslår:

- att fullmäktige beslutar att en separeringsplan för de gemensamma dagvatten-, gråvatten- och avloppsledningar som fortfarande finns kvar i centrala Landskrona ska tas fram

-att fullmäktige beslutar att ett underlag för när ett slutdatum när separeringen av avloppsnätet ska vara utförd ska tas fram.

Relaterade nyheter