Öka tillgången på effekt och elenergi i Landskrona genom samarbete med privata eller offentliga solcellsanläggningar

Ingress

RESULTAT:

Ej behandlad

Motion:

Landskrona Energi abonnerar på 77 MW effekt från stamnätet och kan via sin egen kraftvärme producera 6 MW el vilket motsvarar knappt 10% av effektbehovet. Landskrona stads värmekraftverk bidrar på ett betydelsefullt sätt för att trygga den lokala el-försörjningen för kommunens invånare och industri på ett pålitligt och hållbart sätt.

Ur 73-punktsöverenskommelsen

Punkt 5. Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling MPI .

Värnskatten tas bort 1 januari 2020.

Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka.

En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande MPI.

Målet är att den ska omsluta minst femton miljarder kronor MP56 inklusive de förslag som genomförs i vårändringsbudgeten 2019.

Kraftvärmeverket i Landskrona eldas med en blandning av pappers- och träavfall med inblandning av plastavfall som inte kunnat återvinnas. Sedan januari 2020 är icke förnybara bränslen belagda med en miljöskatt (2020=75 kr/ton, 2021=100 kr/ton 2022=125 kr/ton). Efter EU-beslut utsläppsrätter dragits in vilket gjort att Landskrona Energi måst köpa in nya utsläppsrätter vilket ökat kostnaderna för det kommunala värmekraftverket För Landskronas del innebär den nya skatten/avgiften en ökad kostnad på 6 miljoner kronor (2020). Att börja elda med helt förnybara bränslen skulle kräva en ombyggnad och kunde vid samtal med en tjänsteman inte motiveras av bl.a. lönsamhetsskäl.

Landskrona Energi kunde tidigare inte höja sina avgifter för att kompensera sig för dessa ökade kostnader. Men situationen med mycket högre el-kostnader har gjort värmepumpar relativt mindre lönsamma. Levererad el prissätts efter beslut av elbörsen Nordpool och kan inte påverkas lokalt.

Många kommuner i Skåne bl.a. Landskrona har problem med effekt-tillgången. En ökad tillgång på el-effekt i Landskrona kommer att öka möjligheterna för framtida etableringar av företag, för expansion av gamla företag, för utbyggnad av staden och för den pågående expansionen av elektrifierade fordon.

Det finns i nuläget inte många alternativ för Landskrona Stad att öka sin självförsörjning av el. Motståndet mot vindkraft ökar. Protester har mest riktats mot nya högre vindkraftverk som påverkar landskapsbilden och ger bullerstörningar. Därutöver skadas livsbetingelserna för fåglar, fladdermöss och insekter.

Det som nu återstår för ökad lokal elproduktion i Landskrona är solpaneler. En affär som kan vara bra för kommunen men definitivt för solcellsägaren. Under vår, sommar och höst finns tydliga tecken på elprishöjning vilket avsevärt förbättrar kalkylen för solceller. Tidigare har återbetalningstiden för en solcellsanläggning legat på 10 år men förkortas när elpriset stiger.

I en kommun nära vår finns samma problematik med effektunderskott som i Landskrona. Där har beslut fattats om att det lokala elbolaget säljer kompletta solcellsanläggningar till såväl privata som till offentliga fastighetsägare. En privat kontraktad entreprenör monterar och driftsätter anläggningar. Hela affären görs upp via det lokala elbolaget. Det lokala energibolaget sluter sedan ett attraktivt leveransavtal med de nya solcellsägarna.

Solceller passar bra in i konsumtionsmönstret av el. Solcellerna producerar väderberoende el under ca 8 månader om året. Under sommarhalvåret stämmer solelproduktionen bra med efterfrågan på el vilket ökar värdet på solcells-el med upp till 25% över spotpriset (källa Vattenfall).

Fastigheter med solceller har ett ökat försäljningsvärde, får ett sänkt effektbehov och överskottet kan användas till andra företag i Landskrona kommun. Lantbruksuniversitetet har i en studie från 2019 visat att för ett hus med en solcellsanläggning betalas 14% mera än för ett hus utan. Enligt Villaägarna ger en solcellsanläggning en avkastning på 5-7% på insatt kapital redan under det första året. Bättre än bankränta!

I länder med ett ökat inslag av "förnybar" el har priset på el ökat. I Tyskland har priset på el har ökat med ca 1 krona per kWh. Detta faktum gör det ekonomiskt att komplettera ett "hemmabatteri". Ett batteri jämnar ut behovet av inköpt el och sparar effekt åt nätägaren. När många hemmabatterier kan styras av det lokala el-bolaget kommer detta att kunna få stor betydelse för att jämna ut effektbehovet i kommunen.

En lagom stor solcellsanläggning för en villa kan vara på ca 8 kW installerad effekt. Det skulle att behövas ca 1000 sådana solcellsanläggningar i Landskrona för att dagtid och sommartid motsvara den el-effekt som kraftvärmeverket står för.

Alla fastighetsägare med tak i ett bra solläge kan bidra till att öka tillgången på el-effekt för sin egen, för kommunens och företagens skull. Centerpartiet lanserar därför projektet Tusen tak - Tusen tack!

Centerpartiet föreslår:

- att kommunfullmäktige ger Landskrona Stadshus i uppdrag att utreda möjligen för att Landskrona energi som expert ska kunna medverka till eller underlätta för etableringar av solcellsanläggningar hos privata fastighetsägare, hos hyresrätter, hos bostadsrätter eller på offentligt ägda fastigheter

Relaterade nyheter