Valfrågor 2022

Bild

Centerpartiet i Lomma-Bjärred är ett borgerligt parti som ingår i det styrande lokala allianssamarbetet. Vi går till val på att fortsätta detta samarbete även under nästa mandatperiod. De fyra borgerliga partierna delar en gemensam värdegrund som beaktar individens frihet och alla människors lika värde. Centerpartiet är den gröna rösten i allianssamarbetet och vi garanterar att hållbarhets- och miljöfrågor alltid hamnar högt upp på agendan. Våra fem viktigaste frågor inför valet:

  • Bevara kommunens bördiga jordbruksmark
I Lomma kommun finns mycket bördig jordbruksmark. Odlingsbar åkermark är en viktig naturresurs som inte kan återskapas när den väl försvunnit under asfalt. Möjligheten att producera livsmedel är en ödesfråga för nuvarande och kommande generationer. Samtidigt finns det ett högt tryck att bygga fler bostäder i kommunen. Centerpartiet intar en mycket restriktiv hållning till att låta åkermark tas i anspråk för bostadsbyggande under kommande mandatperiod.
  • Oförändrad kommunal skattesats

Centerpartiet kommer inte att rösta för något förslag som innebär att den kommunala skattesatsen höjs.

  • Närproducerad mat i kommunala verksamheter

Det ska sättas upp konkreta mål som syftar till att öka andelen närproducerade livsmedel vid inköp till kommunala verksamheter såsom skola och äldrevård. Detta skulle både gynna klimatet genom kortare transportsträckor och fungera som ett stöd för skånska lantbrukare.

  • En god närmiljö

En av fördelarna med att bo i Lomma kommun är närheten till vacker natur. Vi i Centerpartiet anser att kommunen ska ta ett stort ansvar för att hålla närmiljön i gott skick. Renhållning och naturvård ska därför ges ökad prioritet.

  • Kommunala kärnverksamheter

Centerpartiet tycker att medborgarna har rätt att kräva god kvalitet och service i mötet med kommunala verksamheter. Som en del av den styrande majoriteten i kommunen tar vi ansvar för skola och äldrevård. Vi anser att den nya inriktning som har tagits för att komma till rätta med problemen inom äldrevården ska fortsätta. Även om vi principiellt anser att privata aktörer har en viktig funktion att fylla inom välfärdssektorn så står vi bakom beslutet att bedriva äldrevård i kommunal regi framöver.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.