Äldreomsorg

En bra och fungerande äldreomsorg leder till att människor känner sig trygga hela livet ut. För att nå dit behövs en tydlig ambitionshöjning i svensk äldreomsorg, inte minst i den sjukvård som ges i hemmet.

Centerpartiet vill:

  • Sätta ett mål om max tio olika medarbetare som besöker den äldres hem över en tvåveckorsperiod
  • Att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen minst ska ha en undersköterskeutbildning
  • Ge personer som har en demensdiagnos rätt till dagverksamhet
  • Ha en läkare, en medicinskt ansvarig, i varje kommun som personal på äldreboendena kan vända sig till

sol-has-bg sol-light-text

En bättre äldreomsorg

I Sverige ska alla kunna känna trygghet hela livet ut, därför måste vi skapa ett samhälle som är åldersvänligt och där äldreomsorgen håller en hög kvalitet.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

För att ge trygghet och kontinuitet är det bästa om personalen som den äldre möter i hemtjänsten i största möjliga mån är densamma från dag till dag. Många kommuner runt om i landet har lyckats med det. Vi vill att det sätts ett mål om att det ska vara maximalt tio medarbetare som besöker äldres hem sett över en tvåveckorsperiod.

Alla äldre med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt som den äldre och anhöriga kan vända sig till. Vi vill även se ett förbättrat och jämlikt stöd till anhörigvårdare i hela landet.

Anpassad omsorg till individens behov

Valfrihet i äldreomsorgen handlar om mer än att kunna välja utförare, det handlar också om att kunna välja innehåll. Vi vill att äldre ska kunna påverka innehållet i det stöd och den omsorg de får från kommunen, och att kommunen å sin sida ser till att deras hjälp leder till ökad livskvalitet och mindre ensamhet.

Vi vill att all information om äldreomsorgen samlas så att både de äldre och deras anhöriga kan få rätt och relevant information, för att kunna välja den omsorg som passar dem bäst.

Vi vill att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen minst ska ha en undersköterskeutbildning innan år 2030. Och att hemtjänst och äldreboenden som präglas av kvalitet, mångfald och nytänkande ges jämlika villkor samtidigt som alla typer av äldreboenden, kommunala som privata, har tydliga krav på kvalitet, samverkan och transparens.

Kraftfull satsning på demensvården

Upp emot 150 000 svenskar har en demenssjukdom, varav de flesta bor kvar hemma, vårdas av anhöriga och har hemsjukvård. Vi vill se en flerårig, riktad satsning som säkerställer att fler får rätt diagnos i tid och att diagnosen följs upp. Vi vill också göra dagverksamhet för hemmaboende personer med demens till en rättighet.

Trygg hemsjukvård på äldreboendet

Sjuksköterskor och undersköterskor måste ges ett större ansvar att ge vård till äldre i särskilt boende. Vi vill att alla äldreboenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, under alla veckans dagar. Alla kommuner bör också ha en medicinskt ansvarig läkare (MAL), där regionerna har ett särskilt ansvar att se till att kommuner med få invånare har tillgång till MAL.

Ansvarig talesperson

Christofer Bergenblock
Talesperson för omsorgs- och funktionshinderspolitik. Riksdagsledamot Hallands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.