Äldreomsorg

Många äldre är nöjda med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar. Alltför många gamla människor hamnar i kläm i sjukvården och tvingas vänta på akuten för att få vård. Centerpartiet vill:

  • Ge en tryggare vård för äldre genom att ge fler en fast läkarkontakt
  • Öka valfriheten för äldre
  • Förbättra den förebyggande hälsovården för äldre

sol-has-bg sol-light-text

En bättre äldreomsorg

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre höjas. Kvalitet kan handla om att ha en fast läkarkontakt och att som gammal slippa att sitta och vänta på akuten. Det kan också handla om att man själv får välja vem som kommer och städar i hemmet eller möjligheten att välja vilken typ av boende man ska bo på. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

En tryggare vård för äldre

En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet är viktigt för alla patienter, men framför allt för den som är gammal och svårt sjuk. Idag finns stora brister i hur vården fungerar för äldre. Många gamla personer hamnar idag i kläm mellan olika system och får inte den trygga och sammanhållna vård och omsorg som de behöver. Det vill vi ändra på.

Idag är det äldre människor över 80 år som tvingas vänta längst på akutmottagningarna. Det handlar bland annat om alltför långa köer i sjukvården och brister i den vård som ska finnas nära människor – primärvården. Köerna till att få träffa en läkare har ökat och endast drygt 40 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. Andelen äldre med fast läkarkontakt har dessutom sjunkit sedan 2014.

För att skapa en mer tillgänglig och tryggare vård vill vi stärka den nära vården – primärvården. En väl utbyggd och tillgänglig primärvård är grunden för en fungerande sjukvård. Vi vill därför genomföra en primärvårdsreform, med målet att andelen av befolkningen som har en fast läkarkontakt ska öka från dagens 42 procent till 90 procent på fem år. Primärvården är den vård som finns närmast människor och ska vara patientens väg in i sjukvården samt den sammanhållande länken i vårdkedjan. För äldre och multisjuka patienter är det extra viktigt med en tillgänglig primärvård och en fast läkarkontakt.

Många äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Därför vill vi satsa på mobila team med bland annat läkare och sjuksköterskor, som kan besöka och vårda patienter hemma. På så sätt behöver inte sköra äldre besöka vårdcentralen eller akutmottagningen.

Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård för äldre är att använda sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala utvecklingen ger helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för patienten. Med möjligheten att koppla upp hemmen och patienten vården med kameror, bildskärmar, mikrofoner och högtalare, kan en allt större del av vården och omsorgen klaras i hemmet. Det innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem. Detta kommer minska trycket på akutsjukvården och frigöra vårdplatser. E-hälsa och välfärdsteknik ger också nya möjligheter att erbjuda en likvärdig vård och omsorg i hela landet. Vi vill satsa mer på att underlätta för den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Bland annat behöver lagen ses över för att göra det enklare att införa ny teknik.

Ökad valfrihet för äldre

Vi vill öka människors självbestämmande i välfärden. Endast så kan makten flyttas från politiker till patienter, brukare och anhöriga. Enligt Socialstyrelsens undersökning är såväl privata hemtjänstutförare som privata äldreboenden bättre inom de flesta kvalitetsparametrar. Vi är övertygade om att valfriheten inom äldreomsorgen måste stärkas och utvecklas.

Det är därför glädjande att det genom Januariavtalet nu finns en överenskommelse om att värna patienternas valfrihet och att det inte ska införas vinstförbud i välfärden. Tack vare överenskommelsen kan fokus nu skiftas från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka, genom höjda kvalitetskrav och bättre kontroll av både offentliga och privata verksamheter.

Valfriheten behöver öka även vad gäller innehållet i välfärdstjänsterna. Vi har länge drivit på för möjligheten att få äldreomsorg utan biståndsbedömning. Det innebär att äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan får automatiskt rätt till ett antal timmars hjälp. Man får sedan bestämma själv vad som ska ingå i den hjälpen. Tack vare att lagstiftningen ändrats, kan förenklade biståndsbedömningar användas i hela landet. Vi vill att fler kommuner ska erbjuda denna möjlighet till äldre.

Bättre hälsovård för äldre

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av exempelvis barnhälsovård och mödrahälsovård. Genom detta förebyggande arbete har vi bland världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Kunskapen finns även kring hur äldres hälsa kan förbättras, men det är ett område där det saknas nationell samordning. Därför vill vi införa ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa och kan dessutom ge stora samhällsvinster.

Ansvarig talesperson

Sofia Nilsson
Talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa. Riksdagsledamot Skåne Norra och Östra

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.