Centerpartiet lokalt

Äldreomsorg

Att äldre ska få samma möjlighet till god vård som yngre är självklart. På samma sätt ska äldre få samma möjligheter att välja till och välja bort de som utför vården. Vi vill att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skolan och barnomsorgen.

När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma över din välfärd som när du var yngre. Lever ditt äldreboende inte upp till sina löften ska du få pengarna tillbaka.

Bra vård hela livet

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre höjas. Att ge äldre ökade möjligheter att bestämma över sin vardag är en viktig start.

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.

För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att äldre ska få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Då kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. Valfriheten ska vara lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen. Äldre personer som behöver stöd i hemmet ska ha rätt att själva bestämma vem som ska erbjuda det stödet, oavsett var i landet han eller hon bor. Därför måste landets alla kommuner kunna garantera valfrihet – både över innehållet i äldreomsorgen och vem som ska utföra den.

Den som idag får rätt till äldreomsorg blir enligt Socialtjänstlagen (SoL) beviljad en specifik insats efter biståndsbedömning. Centerpartiet vill att det ska bli möjligt för äldre personer att utan biståndsbedömningar kunna vända sig direkt till utföraren – privat eller offentlig - för att få en viss insats.

En tryggare sjukvård för äldre

För gamla och sjuka personer är det särskilt viktigt att vård och omsorg håller ihop, men det är just för denna grupp som den i många fall splittrade vården ställer till störst besvär. Flera olika diagnoser gör att patienten ofta måste vara i kontakt med en rad vårdgivare, som ibland har svårt att koordinera sina insatser. För att garantera trygghet och kvalitet måste vård och omsorg i högre grad utformas i sammanhängande vårdkedjor. Centerpartiet vill satsa på att göra vården mer tillgänglig genom hela vårdkedjan - från diagnos till återbesök. Med denna utgångspunkt kan vården kring äldre och de mest sjuka bli tryggare och mer tillgänglig.

Hälsovård för äldre

I Sverige finns unika system för hälsovård i form av exempelvis barnhälsovård, skolhälsovård och företagshälsovård. Genom detta förebyggande arbete har vi bland världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Kunskapen finns även kring hur en god hälsa kan främjas hos äldre, men det är ett område där det saknas nationell samordning. Det finns flera exempel på lokala program där man, med relativt låga kostnader, nått goda resultat.

För att nyttja samhällets gemensamma resurser på bästa sätt föreslår Centerpartiet ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för äldre. Ett systematiskt förebyggande arbete gagnar både den enskilda individen i form av ökad livskvalitet och hälsa och kan ge stora samhällsvinster. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för hur svensk äldrehälsovård kan stärkas.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....